Dokument & lagar (96 träffar)

Riksdagens protokoll 1911:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1911. Första kammaren. Nr 33. Fredagen den 26 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. o Vid föredragning af statsutskottets nästlidne dag bordlagda utlåtande nr 110, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående provisorisk lönereglering för medicinalstyrelsen m. m.biföll kammaren hvad utskottet

1911-05-27

Riksdagens protokoll 1911:33 (pdf, 4190 kB)

Riksdagens protokoll 1911:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 12 och 13 i denna månad. Upplästes följande ingifna läkarintyg: Att kontraktsprosten A. Sundblad till följd af genomgången operation är urståndsatt att tillsvidare deltaga i riksdagsgöromålen intygas härmed på heder och samvete. Stockholm

1911-05-20

Riksdagens protokoll 1911:31 (pdf, 5629 kB)

Riksdagens protokoll 1911:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1911. Andra kammaren. Nr 44. Onsdagen den 10 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. I Herr talmannen anmälde till fortsatt handläggning statsutskottets utlåtande nr 5, angående regleringen af utgifterna under liksstatens femte hufvudtitel, innefattande anslagen till

1911-05-08

Riksdagens protokoll 1911:44 (pdf, 5471 kB)

Riksdagens protokoll 1911:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 19 I. Andra kammaren. Nr 43. Onsdagen den 10 maj. Kl. 11 f. m. 1. Justerades de vid kammarens sammanträde den 4 innevarande maj förda protokollen. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Att riksdagsman G. J. Öberg, som lider af hjärtsvaghet narri losclerosisför närvarande är till

1911-05-05

Riksdagens protokoll 1911:43 (pdf, 3816 kB)

Riksdagens protokoll 1911:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1911. Andra kammaren. Nr 32. Onsdagen den 19 april. Kl. 3 e. m. Förhandlingarna leddes vid detta sammanträde af herr vice talmannen. 1. Justerades protokollen för den 5 och den 6 innevarande april. Vidare upplästes protokollet för den 7 april. Angående justering af Därefter yttrade: ett ProtokoU

1911-04-20

Riksdagens protokoll 1911:32 (pdf, 2794 kB)

Riksdagens protokoll 1911:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1911. Andra kammaren. Nr 33. Lördagen den 22 april. Kl. 11 f. m. 1. Herr statsrådet Nyländer aflämnade Kungl. Maj:ts propositioner: med förslag till lag om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar, med förslag till lag om inskränkning i inmutningsrätten, med förslag till lag om järnvägsaktiebolag

1911-04-15

Riksdagens protokoll 1911:33 (pdf, 4562 kB)

Riksdagens protokoll 1911:53

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1911. Andra kammaren. Nr 53. Lördagen den 20 maj. Kl. 11 f. m. I Justerades de vid kammarens sammanträde den 13 innevarande maj förda protokoll. 2. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 103, i anledning af Kungl. Maj:ts i punkten 7 under sjätte hufvudtiteln af statsverkspropositionen gjorda framställning

1911-04-07

Riksdagens protokoll 1911:53 (pdf, 4660 kB)

Riksdagens protokoll 1911:18

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1911, Första kammaren. Hr 18. Måndagen åen 27 mars. Kammaren sammanträdde kl. 2,30 e. m. Justerades protokollet för den 18 i denna månad. Anmäldes och bordlädes jordbruksutskottets memorial nr 62, med öfverlämnande till Riksdagen af förteckningar å försålda kronoegendomar samt å inköp af mark för

1911-03-29

Riksdagens protokoll 1911:18 (pdf, 3605 kB)

Riksdagens protokoll 1911:23

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1911. Andra kammaren. Nr 23 Fredagen den 24 mars. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollen för den 18 innevarande mars. 2. Föredrogos hvar för sig Kungl. Maj:ts å kammarens bord hvinande propositioner och hänvisades därvid till bankoutskottet propositionen angående efterskänkande af viss del af statslån

1911-03-25

Riksdagens protokoll 1911:23 (pdf, 5234 kB)

Riksdagens protokoll 1911:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1911. Ändra kammaren. Nr 22. Onsdagen den 22 mars. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. i Herr talmannen anmälde till fortsatt handläggning statsutskottets A?åtgärutlåtande, nr 24, i anledning af väckta motioner angående åtgärder, der för afsedda att åstadkomma en minskning

1911-03-22

Riksdagens protokoll 1911:22 (pdf, 5052 kB)

Riksdagens protokoll 1911:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL I9il. Andra kammaren. Nr 21. Tisdagen den 21 mars. Kl. 3 e. m. Förhandlingarna leddes vid detta sammanträde af herr vice talmannen. 1. Företogs justering af protokollen för den 14 och den 15 innevarande mars. Sedan protokollen blifvit upplästa, yttrade Herr Starbäck: Herr talman Innan protokollet

1911-03-20

Riksdagens protokoll 1911:21 (pdf, 4594 kB)

Riksdagens protokoll 1911:13

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1911. Första kammaren. Nr 13. Onsdagen den 15 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 8 i denna månad. Upplästes ett ingifvet läkarintyg af följande lydelse: Att ledamoten af Riksdagens Första kammare, herr direktör Oscar Eklund, som lider af influensa epidemica, tills

1911-03-15

Riksdagens protokoll 1911:13 (pdf, 4582 kB)

Riksdagens protokoll 1911:11

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1911. Första kammaren. Nr II. Onsdagen den 8 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m.leddes till en början af herr vice talmannen. och dess förhandlingar Herr statsrådet Swartz aflämnade Kungl. Maj:ts nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen: angående statsbidrag till Trollhättans kommun såsom

1911-03-09

Riksdagens protokoll 1911:11 (pdf, 3723 kB)

Riksdagens protokoll 1911:50

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1911. Andra kammaren. Er 50. Onsdagen den 17 maj, f. m. Kl. 11 f. m. 1- Justerades protokollet för den 11 innevarande maj. 2. Till afgörande förelåg- först bevillningsutskottets betänkande, Ang. en hanm- 29, angående en mellan Sverige och Tyska riket afslutad han- delstraktat dels- och sjöfartstraktat

1911-03-03

Riksdagens protokoll 1911:50 (pdf, 3883 kB)

Riksdagens protokoll 1911:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1911. Andra kammaren. Hr 12. Fredagen den 3 mars. Kl. 3 e. in. 1. Justerades protokollen för den 24 och den 25 nästlidne februari. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Ått herr riksdagsmannen Smeds Lars Olsson till följd af sjukdom är förhindrad deltaga i Riksdagens arbete, intygas

1911-03-02

Riksdagens protokoll 1911:12 (pdf, 3681 kB)

Riksdagens protokoll 1911:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1911. Första kammaren. Nr 10. Fredagen den 3 mars. Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m.och dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Justerades protokollet för den 24 nästlidne månad. Anmäldes och bordlädes bevillningsutskottets memorial nr 7, i anledning af återremisser af bevillningsutskottets

1911-03-02

Riksdagens protokoll 1911:10 (pdf, 3562 kB)

Riksdagens protokoll 1911:10

RIKSDAGENS TKOTOKOLL 1911. Andra kammaren. Nr 10. Tisdagen den 28 februari. Kl. o e. m. 1. fusterades protokollen för den 21 och den 22 innevarande februari. 2. Upplästes en till kammaren inkommen skrifvelse så lydande: Till Riksdagens Andra kammare. Genom skrifvelse från riksbankens afdelningskontor i Uppsala har bankoutskottet

1911-02-28

Riksdagens protokoll 1911:10 (pdf, 4318 kB)

Riksdagens protokoll 1911:8

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet Swart-s af lämnade Ivungl. Maj:ts nedan nämnda nådiga propositioner till Riksdagen: 1 o angående ändrad lydelse af 6 i förordningen angående försäljning af brännvin den 9 juni 1905 2:o angående ändrad lydelse af 20, 21 och 24 i förordningen angående

1911-02-24

Riksdagens protokoll 1911:8 (pdf, 3255 kB)

Riksdagens protokoll 1911:7

RIKSDAGENS PROTOKOLL I9II. Andra kammaren. Mr 7. Torsdagen den 16 februari. Kl. 11 f. m. K Enligt den 11 innevarande februari fattadt beslut företogs nu val af elfva suppleanter i det särskilda utskott, Riksdagen besluta tillsätta. Därvid aflämnades 84 valsedlar med partibeteckningen Liberala samlingspartiet,67 valsedlar

1911-02-17

Riksdagens protokoll 1911:7 (pdf, 1570 kB)

Riksdagens protokoll 1911:6

RIKSDAGENS PROTOKOLL, Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet Stvarts aflämnade Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående pension å allmänna indragningsstaten åt förre fästningsbyggnadsarbetaren A. J. Olsson, Carlberg. Justerades protokollet för den 8 i denna månad. Upplästes följande ingifna

1911-02-15

Riksdagens protokoll 1911:6 (pdf, 3092 kB)