Dokument & lagar (100 träffar)

Riksdagens protokoll 1912:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1912. Andra kammaren. Nr 24. Onsdagen den 27 mars. Kl. 11 f. m. I Herr statsrådet friherre Adelswärd aflämnade Kungl. Maj:ts propositioner angående anslag för vissa anordningar vid Trollhätte kraftstation till förekommande af driftstörningar och angående medgifvande för provinsialläkaren Herman

1912-09-01

Riksdagens protokoll 1912:24 (pdf, 3655 kB)

Riksdagens protokoll 1912:51

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1912. Andra kammaren. Nr 51. Tisdagen den 21 maj. Kl. 12 på dagen. Förhandlingarna leddes vid detta sammanträde af herr vice talmannen. I Justerades de vid kammarens sammanträde den 15 innevarande maj förda protokollen. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Talmannen i Riksdagens

1912-05-20

Riksdagens protokoll 1912:51 (pdf, 5246 kB)

Riksdagens protokoll 1912:50

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1912. Andra kammaren. Nr 50. Måndagen den 20 maj. Kl. 12 på dagen. Förhandlingarna leddes vid detta sammanträde af herr vice talmannen. I Justerades protokollen för den 13 och den 14 innevarande maj. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Att ledamoten af Riksdagens Andra kammare,

1912-05-19

Riksdagens protokoll 1912:50 (pdf, 3724 kB)

Riksdagens protokoll 1912:49

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1912. Andra kammaren. Nr 49. Lördagen den 18 maj. Kl. 11 f. m. Förhandlingarna leddes vid detta sammanträde af herr vice talmannen. 1. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Att ledamoten af Andra kammaren A. Nilsson i Kabbarp på grund af luftrörskatarr med feber är under de närmaste

1912-05-18

Riksdagens protokoll 1912:49 (pdf, 7087 kB)

Riksdagens protokoll 1912:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1912. Första Kammaren. Nr 37. Kammaren sammanträdde kl. 1 e. m.och dess förhandlingar leddes till eu början af herr vice talmannen: Herr vice talmannen yttrade:Jag ber att få för kammaren föredraga ett telegram från Hennes Maj:t Änkedrottningen af Danmark: Tackar Eder och Första kammaren för vänligt

1912-05-17

Riksdagens protokoll 1912:37 (pdf, 5568 kB)

Riksdagens protokoll 1912:47

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1912. Andra kammaren. Nr 47. Onsdagen den 15 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet och leddes äfven nu förhandlingarna af herr vice talmannen. 1. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Att ledamoten af Riksdagen Andra kammare E. F. Hellberg till följd af

1912-05-15

Riksdagens protokoll 1912:47 (pdf, 5321 kB)

Riksdagens protokoll 1912:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1912. Andra Kammaren. Nr 45. Måndagen den 13 maj. Kl. 3 e. m. Förhandlingarna leddes vid detta sammanträde af herr vice talmannen. 1. Justerades protokollet för den 7 innevarande maj. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Talmannen i Riksdagens Andra kammare herr Axel Swartling är

1912-05-14

Riksdagens protokoll 1912:45 (pdf, 2799 kB)

Riksdagens protokoll 1912:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1912. Andra kammaren. Nr 43. Lördagen den 11 maj. Kl. 11 f. m. 1. J usterades de vid kammarens sammanträde den 4 innevarande maj förda protokollen. 2. Herr Cederborgs på kammarens bord liggande motion, nr 327, som nu föredrogs, hänvisades till bankoutskottet. 3. Härefter föredrogs hvart för sig bankoutskottets

1912-05-11

Riksdagens protokoll 1912:43 (pdf, 4045 kB)

Riksdagens protokoll 1912:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1912. Andra kammaren. Nr 42. Torsdagen den 9 maj. Kl. 7 e. m. I Föredrogos hvar efter annan de på kammarens bord liggande motionerna och hänvisades därvid: herrar vice talmannen Bondes och Brantings motion, nr 325, till statsutskottet samt herr Lindqvists i Stockholm m. fl. motion, nr 326, till

1912-05-07

Riksdagens protokoll 1912:42 (pdf, 4584 kB)

Riksdagens protokoll 1912:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1912. Andra kammaren. Nr 38. Onsdagen den 1 maj. Kl. 11 f. m. 1. Upplästes två till kammaren inkomna sjukbetyg, så lydande: Att brukspatronen Axel Ekman, som denna dag blifvit af mig undersökt, befunnits lida af en svår förkylning och ryggskott och f. d. s. ej kan deltaga i riksdagsförhandlingarna

1912-05-02

Riksdagens protokoll 1912:38 (pdf, 1594 kB)

Riksdagens protokoll 1912:52

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1912. Andra kammaren. Nr 52. Onsdagen den 22 maj. Kl. 11 f. m. Förhandlingarna leddes vid detta sammanträde af herr vice talmannen. 1. Föredrogs och lades till handlingarna protokoll, hållet vid sammanträde nästlidne dag med kamrarnas valmän för utseende af dels fullmäktige i riksbanken och riksgäldskontoret,

1912-04-26

Riksdagens protokoll 1912:52 (pdf, 4281 kB)

Riksdagens protokoll 1912:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1912. Andra kammaren. Nr 36. Fredagen den 26 april. Kl. 3 e. m. Förhandlingarna leddes vid detta sammanträde af herr vice talmannen. 1. Justerades de vid kammarens sammanträde den 20 innevarande april förda protokollen. 2. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till Riksdagens skrifvelse

1912-04-26

Riksdagens protokoll 1912:36 (pdf, 1413 kB)

Riksdagens protokoll 1912:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1912. Första kammaren. Nr 28. Tisdagen den 23 april. Kammaren sammanträdde kl. 2,30 e. m. Herr statsrådet Schotte aflämnade Kungl. Maj:ts nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen: l:o angående öfverlåtelse till landtförsvaret af Kungsgården Noret i Kopparbergs län in. m.2:o angående understöd

1912-04-24

Riksdagens protokoll 1912:28 (pdf, 4571 kB)

Riksdagens protokoll 1912:23

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1912. Första kammaren. Nr 23. Lördagen den 13 april, f. in. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet Larsson aflämnade Kungl. Maj:ts nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen: l:o angående beredande af medel till aflönande af öfvertaliga befattningshafvare vid navigationsskolorna

1912-04-14

Riksdagens protokoll 1912:23 (pdf, 5595 kB)

Riksdagens protokoll 1912:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1912. Första Kammaren. Nr 21. Onsdagen den 27 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet Schotte aflämnade Kungl. Maj ts nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen: l:o angående medgifvande för provinsialläkaren Herman Anton Melén att komma i åtnjutande af de från och med år 1912

1912-03-27

Riksdagens protokoll 1912:21 (pdf, 2546 kB)

Riksdagens protokoll 1912:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1912. Första kammaren. Nr 20. Lördagen den 23 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 16 i denna månad. Anmäldes och bordlädes statsutskottets utlåtande nr 7, angående regleringen af utgifterna under riksstatens sjunde hufvudtitel, innefattande anslagen till finansdepartementet

1912-03-24

Riksdagens protokoll 1912:20 (pdf, 4024 kB)

Riksdagens protokoll 1912:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1912. Första kammaren. Nr 34. Onsdagen den 8 maj, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Föredrogs och hänvisades till konstitutionsutskottet den af herr Kjellén m. fl. denna dag väckta motionen, nr 112, om ändring af 56 och 58 riksdagsordningen. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet herr

1912-03-22

Riksdagens protokoll 1912:34 (pdf, 3440 kB)

Riksdagens protokoll 1912:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1912. Andra kammaren. Nr 21. Onsdagen den 20 mars. Klockan 11 f. m. 1. Föredrogos hvar för sig Kungl. Maj:ts å kammarens bord hyllande propositioner och hänvisades därvid till lagutskottet propositionerna: med förslag till lag om aflösning af vissa frälseräntor, lag om sammanläggning af frälseränta

1912-03-20

Riksdagens protokoll 1912:21 (pdf, 4571 kB)

Riksdagens protokoll 1912:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1912. Andra kammaren. Nr 20. Lördagen den 16 mars. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Till afgörande förelåg först bankoutskottets utlåtande, nr 11, Angående i anledning af väckt motion om rätt för fullmäktige i riksbanken räntegodtatt medgifva räntegodtgörelse för

1912-03-19

Riksdagens protokoll 1912:20 (pdf, 3332 kB)

Riksdagens protokoll 1912:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1912. Första kammaren. Nr 12. Lördagen den 2 mars. Kammaren sammanträde kl. 11 f. m. Herr talmannen yttrade:Jag får för kammaren tillkännagifva, att jag enligt kammarens uppdrag framfört kammarens lyckönskan i anledning af Hertigens af Halland födelse till deras Majestäter Konungen, Drottningen och

1912-03-01

Riksdagens protokoll 1912:12 (pdf, 1879 kB)