Dokument & lagar (181 träffar)

Riksdagens protokoll 1918:47

RIKSDAGENS PROTOKOLL i9l8. Andra kammaren. Nr 47. Torsdagen den 2 maj, f. in. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 26 nästlidna april. 2. Herr talmannen tillkännagav, att herrar Persson i Tällberg och Gustafsson i Örebro denna dag intagit sina platser i kammaren. 3. Föredrogos var för sig Kungl. Maj:ts å kammarens

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:47 (pdf, 4151 kB)

Riksdagens protokoll 1918:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Första kammaren. Nr 46. Fredagen den 7 juni. Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m. Herr statsrådet Petersson avlämnade Kungl. Maj ts nådiga proposition nr 458, angående ytterligare anslag å tilläggsstat för diverse behov vid veterinärhögskolan. Justerades protokollen för den 1 innevarande månad.

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:46 (pdf, 2382 kB)

Riksdagens protokoll 1918:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Nr 46. Tisdagen den 30 april. Kl. 8 e. in. 1. Justerades protokollen för den 23 och den 24 innevarande april. 2. Herr statsrådet Nilson avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 355, angående penson å allmänna indragningsstaten åt förre musiksergeanten Gustaf Adolf Blomqvist nr 361, angående

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:46 (pdf, 363 kB)

Riksdagens protokoll 1918:45

RIKSDAGEKS PROTOKOLL. 1918. Första kammaren. Nr 45. Onsdagen den 5 juni, e. in. Kammaren sammanträdde kl. 8 e. m.och dess förhandlingar leddes till en början av herr vice talmannen. Justerades tolv protokollsutdrag för det på förmiddagen hållna sammanträdet. Anmäldes och bordlädes statsutskottets utlåtanden och memorial:

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:45 (pdf, 2461 kB)

Riksdagens protokoll 1918:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 45. Lördagen den 27 april, e. in. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Herr statsrådet Nilson avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 351, angående avstående av den rätt till vatten och strömfall i Klarälven, som tillkommer kyrkoherdebostället

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:45 (pdf, 2769 kB)

Riksdagens protokoll 1918:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Kammaren sammanträdde kl. 11 m.och dess förhandlingar leddes till en början av herr vice talmannen. Sedan av de personer, som kammaren den 6 februari 1918 utsett till revisorssuppleanter för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning år 1917,

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:44 (pdf, 5711 kB)

Riksdagens protokoll 1918:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Föredrogos var för sig följande å kammarens bord vilande KungMaj:ts propositioner och hänvisades därvid till bevillningsutskottet propositionen, nr BB4, med förslag till förordning angående vissa alkoholhaltiga preparat till jordbruksutskottet propositionerna: nr 328, angående driftkostnader under

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:44 (pdf, 4548 kB)

Riksdagens protokoll 1918:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 43. Fredagen den 26 april. Kl. 3 e. m. I Justerades protokollen för den 19 och den 20 innevarande april. 2. Herr statsrådat Rydén avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 334, med förslag till förordning angående vissa alkoholhaltiga preparat nr 328, angående driftkostnader

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:43 (pdf, 1402 kB)

Riksdagens protokoll 1918:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL. I98. Första kammaren. Nr42. Lördagen den 1 juni, e. in. Kammaren sammanträdde kl. 8 e. m. Herr statsrådet Thorsson avlämnade KungMaj:ts nådiga propositioner nr 454, angående användande i visst fall av militär personal till skördearbete och nr 455, med förslag till lag om visst undantag från bestämmelserna

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:42 (pdf, 2982 kB)

Riksdagens protokoll 1918:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Första kammaren. Nr 41. Lördagen den 1 juni, f. in. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes och godkändes uppsatt förslag till kammarens skrivelse till rektor vid universitetet i Lund angående val av deputerade att å kammarens vägnar närvara vid nämnda universitets jubileum innevarande

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:41 (pdf, 5766 kB)

Riksdagens protokoll 1918:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 41. Måndagen den 22 april. Kl. 7 e. m. 1. Justerades protokollet för den 16 innevarande april. 2. Föredrogos var för sig Kungl. Maj:ts å kammarens bord vilande propositioner och hänvisades därvid till lagutskottet propositionerna: nr 301, med förslag till lag om ändring i

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:41 (pdf, 209 kB)

Riksdagens protokoll 1918:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 40. Fredagen den 19 april. Kl. 3 e. m. 1. Justerades protokollen för den 12 och den 13 innevarande april. 2. Föredrogs en till kammaren inkommen så lydande ansökning: Till riksdagens andra kammare. Sam jag fortfarande lider av sjukdamen hj ärts vaghet, nödgas jag anhålla om

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:40 (pdf, 5575 kB)

Riksdagens protokoll 1918:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 39. Onsdagen den 17 april. Kl. 11 f. m. 1. Upplästes en till kammaren från herr Gustafsson i Örebro inkommen skrivelse, däri han under åberopande av vid fogat läkarintyg anhållit om ledighet från riksdagsgöromålen under 14 dagar från och med den 18 april. Ansökningen bifölls.

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:39 (pdf, 4390 kB)

Riksdagens protokoll 1918:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 18 och den 21 innevarande månad. Föredrogos, men bordlädes ånyo på flera ledamöters begäran konstitutionsutskottets memorial nr 15 samt statsutskottets utlåtanden nr 153159. Föredrogs och lades till handlingarna statsutskottets memorial

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:38 (pdf, 4883 kB)

Riksdagens protokoll 1918:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 38. Tisdagen den 16 april. Kl. 3 e. m. Förhandlingarna leddes vid detta sammanträde av herr vice talmannen. 1 Justerades protokollen för den 9 och den 10 innevarande april. 2. Herr statsrådet Palmstierna avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner nr 259, angående anslag till

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:38 (pdf, 368 kB)

Riksdagens protokoll 1918:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Första kammaren. Nr 37. Onsdagen den 22 inaj. Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m. Herr talmannen tillkännagav, att anslag före sammanträdets början utfärdats till detsammas fortsättande kl. 8 på aftonen. Herr statsrådet Petersson avlämnade Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse nr 447, med överlämnande

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:37 (pdf, 2088 kB)

Riksdagens protokoll 1918:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 37. Fredagen den 12 april. Kl. 3 e. m. 1. Upplästes för justering protokollet för den 6 innevarande april. Därvid inträde Herr Norman: Herr talman I protokollet från debatten föregående lördag rörande berr Magnussons i Skövde och underteckna motion om åklagares andel i böter,

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:37 (pdf, 5403 kB)

Riksdagens protokoll 1918:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 36. Tisdagen den 9 april. Kl. 3 e. m. 1. Herr talmannen tillkännagav, att enligt överenskommelse nfellan kamrarnas talmän gemensam votering komme att anställas vid morgondagens sammanträde angående det i jordbruksutskottets memorial nr 33 omförmälda ärendet. Herr statsrådet

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:36 (pdf, 1458 kB)

Riksdagens protokoll 1918:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. in. Upplästes ett från andra kammaren ankommet protokollsutdrag nr 645, med inbjudning till första kammaren att förena sig med andra kammaren i dess beslut, att ej mindre Kungl. Maj ts propositioner nr 439, med förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskälig

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:36 (pdf, 4671 kB)

Riksdagens protokoll 1918:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m. Herr statsrådet Petersson avlämnade Kungl. Maj ts nådiga propositioner nr 443, angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar samt nr 445, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid postsparbanken. Justerades

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:35 (pdf, 553 kB)