Dokument & lagar (181 träffar)

Riksdagens protokoll 1918:23

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet och leddes förhandlingarna därvid av herr vice talmannen. 1. Till avgörande förelåg först bakoutskottets utlåtande, nr 22, i Om höjning anledning av väckt motion om höjning av de valda kyrkomötesleda-a d valda I en inom första kammaren av herr Hammarskjöld

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:23 (pdf, 3585 kB)

Riksdagens protokoll 1918:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet friherre Valmstierna avlämnade Kungi. Maj:ts nådiga propositioner: nr 205, med förslag till förordning om ändrad lydelse av 2 och 3 i förordningen den 5 juni 1909 angående konungariket Sveriges stadshypotekskassa nr 206, angående livräntor till

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:21 (pdf, 3583 kB)

Riksdagens protokoll 1918:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 21. Tisdagen den 5 mars. Kl. 3 e. in. Förhandlingarna leddes vid detta sammanträde av herr vice talmannen. 1. Justerades protokollen för den 26 och den 27 nästlidna februari. 2. Ordet lämnas nu på begäran till Hans excellens, herr statsministern Edén, som yttrade:Med andra

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:21 (pdf, 2731 kB)

Riksdagens protokoll 1918:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Första kammaren. Nr 20. Torsdagen den 4 april. Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m. Justerades protokollen för den 20, 22 och 26 nästlidne mars. Herr statsrådet Petersson avlämnade Kungl. Maj:ts nådiga propositioner: nr 159, angående beredande av fyllnadsarvode åt en särskild föredragande i finansdepartementet

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:20 (pdf, 842 kB)

Riksdagens protokoll 1918:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 20. Fredagen den 1 mars. Kl. 3 e. m. 1. Justerades protokollen för den 22 och den 23 nästlidna februari. 2. Föredrogs och hänvisades till konstitutionsutskottet Kungl. Maj:ts å kammarens bord vilande proposition, nr 104, med förslag till ändrad lydelse av 9, 16, 19 och 21

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:20 (pdf, 4238 kB)

Riksdagens protokoll 1918:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL Kammaren sammanträdde kl. 10 f. m. Justerades protokollen för den 13 och den 15 innevarande må Förödrogs ånyo och företogs punktvis till avgörande jordbruksutskottets utlåtande nr 9 A, angående regleringen av utgifterna under riksstatens nionde huvudtitel, innefattande anslagen till jordbruksdepartementet.

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:19 (pdf, 5492 kB)

Riksdagens protokoll 1918:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 19. Tisdagen den 26 februari. Kl. 3 e. m. 1. Justerades protokollen för den 19 och den 20 innevarande februari. 2. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet herrar Zanders och Johanssons i Vittinge på kammarens bord liggande motion nr 312. 3. Vidare föredrogos, men bordlädes

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:19 (pdf, 2439 kB)

Riksdagens protokoll 1918:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 19. Onsdagen den 18 december. Kl. 12 på dagen. 1. Justerades protokollet för den 12 innevarande december. 2. Föredrogs första särskilda utskottets memorial, nr 27, angående regleringen av extra tilläggsstaten till riksstaden för år 1918. Punkterna l:o3:oVad utskottet hemställt

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:19 (pdf, 869 kB)

Riksdagens protokoll 1918:18

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Kammaren sammanträdde kl. 8 e. m. Anmäldes ocli bordlädes konstitutionsutskottets utlåtanden: nr 8, i anledning av Kungl. Maj ts proposition, nr 63, i vad avser förslag till lag om ändrad lydelse av 2 och 3 i förordningen den 27 februari 1858 angående ordningen och villkoren för utländsk mans upptagande

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:18 (pdf, 2865 kB)

Riksdagens protokoll 1918:18

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 18. Tisdagen den 17 december, e. in. Kl. 7 e. in. Fortsattes det på förmiddagen började isammanträdet. 1. Herr talmannen anmälde till fortsatt handläggning tredje sär- Om den komskilda utskottets utlåtande,nr 1, i anledning Kungl. Maj:ts propo- mumla röstsition med förslag

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:18 (pdf, 4429 kB)

Riksdagens protokoll 1918:18

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 18. Fredagen den 22 februari. Kl. 3 e. m. 1. Justerades protokollen för den 15 och den 16 innevarande februari. 2. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet herr Nilssons i Landeryd m. fl. på kammarens bord liggande motion nr 310. 3. Vidare föredrogos, men blevo ånyo bordlagda

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:18 (pdf, 3417 kB)

Riksdagens protokoll 1918:17

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 17. Tisdagen den 17 december, t,in. Kl. 10 f. m. 1. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Att riksdagsman Adolf Jansson till följd av sjukdom sviter efter influensa, njurlidande är oförmögen att inställa sig vid riksdagen på åtminstone 10 dagar, intygas. Kungsör

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:17 (pdf, 5285 kB)

Riksdagens protokoll 1918:17

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 17. Onsdagen den 20 februari, e. in. KI. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 11 Herr talmannen anmälde, att debatten i anledning av hans ex- fortuut debatt cellens nerr statsministern Edens besvarande av herr Vennerströrns anledning av 1 I I O Tl

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:17 (pdf, 2868 kB)

Riksdagens protokoll 1918:16

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Första kammaren. Nr 16. Onsdagen den 13 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Anmäldes och bordlädes: bevillningsutskottets memorial nr 19, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut i fråga om väckt motion angående ändring i 23 1 mom. i förordningen om taxeringsmyndigheter och förfarandet

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:16 (pdf, 4375 kB)

Riksdagens protokoll 1918:15

RIKSDAGENS PROTOKOLL Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes och lades till handlingarna följande från justitiedepartementet ankomna Till justitiedepartementet hade från Kungl. Maj:ts befallningshavande i Örebro län insänts en den 7 mars 1918 dagtecknad riksdagsmannafullmakt av innehåll, att sedan överstekammarjunkaren

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:15 (pdf, 3534 kB)

Riksdagens protokoll 1918:15

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 15. Fredagen den 13 december. Kl. 7 e. m. 1. Justerades protokollet för den 7 innevarande december. 2. Föredrogs, men bordlädes åter andra särskilda utskottets utlåtande nr 4. 3. Vidare föredrogs andra särskilda utskottets memorial, ar 5, med föranledande av kamrarnas skiljaktiga

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:15 (pdf, 3240 kB)

Riksdagens protokoll 1918:15

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 15. Fredagen den 15 februari. Kl. 3 e. m. 1. Justerades protokollet för den 8 innevarande februari. 2. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet riksdagens revisorers berättelse om den år 1917 av dem verkställda granskning av statsverkets jämte därtill hörande fonders

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:15 (pdf, 3198 kB)

Riksdagens protokoll 1918:14

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag till delar av riksdagsbeslutet: nr 1, ingressen nr 2, slutmeningen nr 3, angående val av särskilda deputerade jämlikt 54 regeringsformen och 50 riksdagsordningen nr 4, angående förslag till ändrad lydelse av 26 mom.

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:14 (pdf, 3747 kB)

Riksdagens protokoll 1918:14

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Ändra kammaren. Nr 14. Torsdagen den 12 december. Kl. 3 e. in. Justerades protokollet för den 3 innevarande december. 2. Till bordläggning anmäldes andra särskilda utskottets utlåtanden och memorial: inr 4, i anledning av Kungl. Maj ds proposition nr 28 med förslag till lag angående tillägg

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:14 (pdf, 247 kB)

Riksdagens protokoll 1918:14

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Justerades protokollen för den 5 och den 6 innevarande februari. Herr statsrådet Rydén avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner nr 65, med förslag till lag om ändrad lydelse av 4, 6 och 24 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd orh skolråd den 31 mars 1862 nr 70, angående understöd åt vaktmästaren

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:14 (pdf, 507 kB)