Dokument & lagar (181 träffar)

Riksdagens protokoll 1918:13

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Ändra kammaren. Nr 13. Tisdagen den 3 december. Kl. 3 e. m. I Justerades protokolletför den 26 ock den 27 nästlidna november. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Att ledamoten av riksdagens andra kammare herr G. Flognfält på grund av sjukdom, ischias, tills vidare är oförmögen

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:13 (pdf, 240 kB)

Riksdagens protokoll 1918:13

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 13. Fredagen den 8 februari. Kl. 3 e. m. 1. Justerades protokollen för den 1 och den 2 innevarande februari. 2. Herr statsrådet Nilson avlämnade Kung Maj:ts proposition, nr 62, med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den o juli 1884 om skydd för varumärken.

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:13 (pdf, 289 kB)

Riksdagens protokoll 1918:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m. Herr statsrådet Löfgren avlämnade Kungl. Maj ts nådiga proposition nr 104, med förslag till ändrad lydelse av 9, 16, 19 och 21 riksdagsordningen. Anmäldes och bordlädes bevillningsutskottets betänkande nr 13, i anledning av väckt motion om ändring i 23 1 mom. i

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:12 (pdf, 3221 kB)

Riksdagens protokoll 1918:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Första kammaren. Nr 12. Onsdagen den 18 december. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m. Föredrogs första särskilda utskottets memorial nr 27, angående regleringen lav extra tilläggsstaten till riksstaten för år 1918. Punkterna 13, Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 4. Lades till handlingarna.

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:12 (pdf, 425 kB)

Riksdagens protokoll 1918:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 12. Tisdagen den 5 februari. Kl. 3 e. m. 1. Justerades protokollen för den 29och den 30 nästla na januari. 2. Föredrogos var för sig KungMaj ts å kammarens bord vilande propositoner och hänvisades därvid: till bankoutskottet propositionerna: Pr 42, angående pension åt vaktmästaren

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:12 (pdf, 1423 kB)

Riksdagens protokoll 1918:11

RIKSDAGENS PROTOKOLL. IBIS. Ändra kammaren. Nr II. Onsdagen den 21 november, e. Klia 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Föredriogte första särskilda utskottets utlåtande, nr 1, i anledning Ang. extra av Kungl. Maj ts proposition angående extra krigstidstillägg för seHare halvåret av 1918 och

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:11 (pdf, 1662 kB)

Riksdagens protokoll 1918:11

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Första kammaren. Kr II. Tisdagen den 17 december, e. in. Kammaren sammanträdde kl. 8 e. m. Fortsattes överläggningen angående 8 i tredje särskilda utskottets utlåtande nr 1 under plunkten 1 behandlade förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:11 (pdf, 1755 kB)

Riksdagens protokoll 1918:11

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Ändra kammaren. Nr II. Fredagen den 1 februari. Kl. 3 e. m. Förhandlingarna leddes vid detta sammanträde av herr vice talmannen. 1. Justerades protokollen för den 25 och den 26 nästlidne januari. 2. Herr statsrådet Palmslierna avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 54, med förslag till lag

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:11 (pdf, 669 kB)

Riksdagens protokoll 1918:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr SO. Onsdagen den 27 november, t in. Kl. 11 f. m. I I enlighet med därom den 25 innevarande november fattat beslut skulle nu företagas val av ledamöter och supipleanter i tredje särskilda utskottet och anställdes först val av ledamöter i nämnda utskott. Därvid avlämnades

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:10 (pdf, 4638 kB)

Riksdagens protokoll 1918:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Första kammaren. Kr 10. Tisdagen åen 17 december, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 10 f. m. Justerades protokollen för den 12, 13, 14 och 15 innevarande månad. Anmäldes och bordlädes första särskilda utskottets memorial nr 28, angående avlöning åt dess tjänstemän och vaktbetjaning m. fl. Företogs

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:10 (pdf, 5763 kB)

Riksdagens protokoll 1918:9

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Första kammaren. Nr 9. Lördagen den 16 februari. Kammaren sammanträdde kl. 11 im. Herr statsrådet Nilson avlämnade Knngl. Maj tes nådiga propositioner: i nr 78, angående gottgärelse till professorerna vid lantbruksinstitutet vid Ultima J. Å. Sjöström, E. Y. E. Petersson, och A. G. Timber för

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:9 (pdf, 2629 kB)

Riksdagens protokoll 1918:9

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 9. Tisdagen den 2november. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet iför den 20 innevarande november. 2. Föredrogs för remiss till utskott Kungl. Ma.j tis å kammarens Vid remiss av bord vilande proposition, nr 34, med förslag till lag om äadrad ly- propositionen delse i vissa

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:9 (pdf, 3642 kB)

Riksdagens protokoll 1918:9

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1018. Första kammaren. Nr 0. Måndagen den 16 december. Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m.och dess förhandlingar leddes av herr vice talmannen. Föredrogs, men bordlädes ånyo på flera ledamöters begäran tredje särskilda utskottets utlåtande nr 1. Vid föredragning av tredje särskilda utskottets memorial

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:9 (pdf, 2205 kB)

Riksdagens protokoll 1918:8

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Ändra kammaren. Nr 8. Forte.Onsdagen den 23 januari, e. in. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Herr talmannen anmälde, att debatten rörande Kungl. Maj:ts Vid remi,av propositioner, nr 1, angående statsverkets tillstånd och behov och tatsverk-nr 2, om tilläggsstat

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:8 (pdf, 4448 kB)

Riksdagens protokoll 1918:8

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Första kammaren. Nr 8. Tisdagen den 12 februari. Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m. Herr statsrådet Petersson avlämnade Kungl. Maj:ts nådiga propositioner: nr 60, med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:8 (pdf, 1203 kB)

Riksdagens protokoll 1918:8

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 8. Måndagen den 25 november. Kl. 3 e. m. 1. Herr talmannen meddelade, att herrar Larsson i Bondarve och Bergström i Bäckland denna dag intagit sina platser i kammaren. 2. Ordet lämnades härefter till Herr vice talmannen, som yttrade:Herr talman Jag hemställer, att kammaren

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:8 (pdf, 236 kB)

Riksdagens protokoll 1918:8

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Första kammaren. Nr 8. Torsdagen den 12 december. Kammaren sammanträdde kl. 3 e. in. Justerades protokollen för den 3 och. 7 innevarande månad. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag till delar av riksdagsbeslutet: nr 1, ingressen nr 2, slutmeningen nr 3, angående val av särskilda

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:8 (pdf, 473 kB)

Riksdagens protokoll 1918:7

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 7. Onsdagen den 23 januari, f. in. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 17 innevarande januari. 2. Herr statsrådet Schotle avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 23, med förslag till lag om statsdepartementen nr G, angående årliga understöd åt vissa befattningshavare

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:7 (pdf, 4000 kB)

Riksdagens protokoll 1918:7

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Första kammaren. Hr 7. Tisdagen den 5 februari. Kammaren sammanträdde kl. 8 e. m. Justerades protokollen för den 29 och 30 nästlidne januari samt den 1 ock 2 innevarande månad. Anmäldes och bordlädes statsutskottets memorial: nr 11, med anledning av remiss från första kammaren av en utav herrar

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:7 (pdf, 697 kB)

Riksdagens protokoll 1918:7

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Första kammaren. Nr 7. Tisdagen den 3 december. Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m. Justerades protokollen för den 26, 27, 29 och 30 nästlidna månad. Avgåvos och hänvisades till tredje särskilda utskottet nedannämnda motioner: nr 26, av herr Gezelius m. fl.i anledning av KungMaj:ts proposition

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:7 (pdf, 213 kB)