Dokument & lagar (181 träffar)

Riksdagens protokoll 1918:7

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 7. Lördagen den 23 november. Kl. l e. m. 1. Herr talmannen meddelade, att herrar Bergström i Ränna och Norm. intagit sina platser i kammaren. 2. Herr statsrådet S eko Itc avlämnade Kung1. Maj:ts propositioner. nr 34, med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:7 (pdf, 311 kB)

Riksdagens protokoll 1918:6

RIKSDAGENS PROTOKOLL Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes följande inkomna läkarintyg: Att ledamoten av riksdagens 1 kammare, redaktören m. m. L. Danström på grund av sjukdom är oförmögen att infinna sig vid pågående urtima riksdag inom ytterligare 14 dagar räknat från denna dag betygas på heder och samvete.

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:6 (pdf, 2833 kB)

Riksdagens protokoll 1918:6

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 6. Onsdagen den 20 november. Kl. 3 e. m. 1. Justerades protokollen för den 7, den 8. den 9 och den It innevarande november. 2. Herr talmannen meddelade, att lierr Pehrsson i Bramstorp intagit sin plats i kammaren. 3. Herr statsrådet Rydén avlämnade Kung.Ma,j:ts propositioner:

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:6 (pdf, 180 kB)

Riksdagens protokoll 1918:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Första kammaren. Nr 5. Tisdagen den 2G november. Kammaren sammanträdde kl. 11 tf. m. Justerades protokollen för den 20, 23 och. 25 innevarande månad. Upplästes följande inkomna läkarintyg: Att majoren Knut Larsson lider av luftrörskatarr med feber och på grund därav är oförmögen till allt riksdagsarbete

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:5 (pdf, 3832 kB)

Riksdagens protokoll 1918:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 5. Fredagen den 8 november. Kl. 2 e. m. 1. Justerades protokollet för den 2 innevarande november. 2. Herr talmannen meddelade, att herr Alvin denna dag intagit sin plats i kammaren. 3. Upplästes och lades till handlingarna följande till kammaren inkomna Protokoll, hållet

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:5 (pdf, 7043 kB)

Riksdagens protokoll 1918:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 5. Måndagen deri 21 januari. Kl. 11 f. in. 1. Justerades protokollet för den 15 innevarande januari. 2. Herr talmannen tillkännagav, att herr Branting denna dag intagit sin plats i kammaren. 3. I enlighet med därom den 17 innevarande månad fattat beslut skulle nu företagas

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:5 (pdf, 508 kB)

Riksdagens protokoll 1918:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 4. Torsdagen den 7 november, e. in. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Herr talmannen meddelade, att herr Rydén denna dag intagit sin plats i kammaren. 2. Upplästes ett till kammaren inkommet protokoll, så lydande: Protokoll, hållet inför statsrådet

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:4 (pdf, 3897 kB)

Riksdagens protokoll 1918:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Första kammaren. Kr 4. Onsdagen flen SO november. Kammaren sammträdde kl. 3 e. m. Herr statsrådet Thorsson avlämnade KungMaj ts nådiga propositioner nr 31, angående nedsättning av försäljningspriset för bränslekommissionens ved nr 32, med förslag till lag om ändrad lydelseav 65 ock 67 88 utsökningslagen,

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:4 (pdf, 468 kB)

Riksdagens protokoll 1918:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 4. Fredagen den IN januari. Kl. 2 e. m. 1. Upplästes ett till kammaren inkommet protokoll, så lydande: Protokoll, hållet inför statsrådet och chefen för justitiedepartementet den 17 januari 1918. Till justitiedepartementet hade från Kungl. Maj ts befallningskavande i Malmöhus

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:4 (pdf, 733 kB)

Riksdagens protokoll 1918:3

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag till riksdagens skrivelse nr 11, till Konungen angående val av deputerade att, jämlikt 54 regeringsformen och 50 riksdagsordningen, med Konungen överlägga. Herr talmannen yttrade, att han efter samråd med andra kammarens

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:3 (pdf, 556 kB)

Riksdagens protokoll 1918:3

RIKSDAGENS PROTOKOLL 9I8. Andra kammaren. Nr 3. Torsdagen den 7 november, f. in. Kl. 11. f. in. 1. Herr talmannen yttrade: Mina herrar Åter har döden gjort en skörd i vår krets. Det gäller donna gång ingen ledamot av riksdagen som har drabbats av det hårda ödet, men det gäller kammarens äldste tjänsteman, kammarens

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:3 (pdf, 4508 kB)

Riksdagens protokoll 1918:3

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Första kammaren. Nr 3. Torsdagen den 7 november. Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m. Justerades protokollen för den 30 och den 31 nästlidne oktober. Upplästes följande inkomna läkarintyg: Att ledamoten av riksdagens första kammare friherre O. B. A. Silfverschiöld lider av febersjukdom influensa

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:3 (pdf, 4360 kB)

Riksdagens protokoll 1918:2

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Första kammaren. Nr 2. Lördagen den 2 november. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr Tisell anmälde, att lian nästlidne torsdag infunnit sig vid riksdagen. Upplästes följande inkomna läkarintyg: Härdasliövding Herman Högberg lider av influensa och på den grund under närmaste tiden är oförmögen

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:2 (pdf, 810 kB)

Riksdagens protokoll 1918:2

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 2. Onsdagen den 16 januari. Kl. 10,30 f. m. 1. Herr talmannen meddelade, att herrar Molin och Viklund i Oviken intagit sina platser i kammaren samt anmält, att de till följd av tågförsening ej kunnat närvara vid det i början av sammanträdet nästlidna gårdag verkställda uppropet

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:2 (pdf, 150 kB)

Riksdagens protokoll 1918:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Första kammaren. Nr I. Sedan i kraft av 49 regeringsformen och 2 riksdagsordningen riksdagen sammankommit till lagtima möte här i huvudstaden tisdagen den 15 januari 1918, sammanträdde riksdagens första kammare i den uti riksdagens hus för kammaren anordnade samlingssal samma dag. tisdagen

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:1 (pdf, 562 kB)

Riksdagens protokoll 1918:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Första kammaren. Nr 1. Sedan Kungl. Maj:t genom Öppet brev och påbud den 18 oktober 1918 med anledning därav att, efter det 1918 års lagtima riksdag på Kungl. Maj ds framställning beviljat krigstidstillägg och krigstidshjälp för detta år till statens befattningshavare och pensionärer, prisstegringen

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:1 (pdf, 668 kB)

Riksdagens protokoll 1918:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. NrI kraft av 49 regeringsformen och 2 riksdagsordningen sammanträdde på grund av Ku agb Maj:t.s till riksdagen utgångna kallelse andra kammaren till urtima möte här i huvudstaden i den uti riksdagens hus för kammaren anordnade samlingssalen onsdagen den 30 oktober, kl. 11

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:1 (pdf, 773 kB)

Riksdagens protokoll 1918:utdr

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID URTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Mareng Boktr.A.B. ProtokoUmtdray d-en 30 oktober 1918. 3 Den SO oktober. Från första kammaren. Utdraav protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 30 oktober

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:utdr (pdf, 8897 kB)

Riksdagens protokoll 1918:beslut

Sveriges Riksdags Beslut å det i Stockholm hållna urtima riksmöte, som började den SO oktober och slutade den 23 december 1918. Yi efterskrivna, Svenska Folkets valda ombud, gorå veterligt:att sedan Kungl. Maj:t genom öppet brev och påbud kallat oss att den 30 oktober 1918 sammanträda i Stockholm till urtima riksmöte,

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:beslut (pdf, 1667 kB)

Riksdagens protokoll 1918:utdr

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:utdr (pdf, 15793 kB)