Dokument & lagar (181 träffar)

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:84

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 84. Tisdagen den 15 oktober. Kl. 10,30 f. in. 1. Sammanträdet öppnades av herr talmannen med följande ord:Mina herrar I den i många avseenden ytterst brydsamma tid, vi på grund av världskrigets verkningar för närvarande genomleva, har vårt land jämväl drabbats av en farsot,

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:84 (pdf, 384 kB)

Riksdagens protokoll 1918:83

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 83. Onsdagen den 2 juni. Kl. 1 e. m. I Justerades protokollen för den 18, den 19, den 20, den 21 och Jen 22 innevarande juni. 2- Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag till paragrafer i riksdagsbeslutet: nr 167, angående kreditiv summorna nr 168, angående lag

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:83 (pdf, 173 kB)

Riksdagens protokoll 1918:82

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 82. Lördagen den 22 juni. Kl. 12 på dagen. 1. Justerades protokollet för den 17 innevarande juni. 2. Upplästes ett till kammaren inkommet protokoll, så lydande: Protokoll hållet inför statsrådet och chefen för justitiedepartementet den 21 juni 1918. Till justitiedepartementet

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:82 (pdf, 288 kB)

Riksdagens protokoll 1918:81

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 81. Torsdagen den 20 juni. Kl. 7,30 e. m. 1. Justerades protokollet för den 14 innevarande juni. 2. Upplästes och lades till handlingarna följande till kammaren inkomna protokoll: Protokoll, hållet vid sammanträde med herr talmannen i riksdagens andra kammare och de kammarens

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:81 (pdf, 337 kB)

Riksdagens protokoll 1918:80

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 80. Onsdagen den 19 juni. Kl. 2 e. m. 1. Justerades de vid kammarens sammanträde den 13 innevarande juni förda protokollen. 2. Föredrogas vart för sig: statsutskottets memorial, nr 256, i anledning av andra kammarens återremiss av punkt 2 i statsutskottets memorial nr 244

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:80 (pdf, 488 kB)

Riksdagens protokoll 1918:79

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 79. Måndagen den 17 juni. Kl. 11 f. m. 1. Justerades de vid kammarens sammanträde den 11 innevarande juni förda protokollen. 2. Å föredragningslistan fanns först upptaget statsutskottets memorial, nr 244, i anledning av andra kammarens återremiss av statsutskottets memorial

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:79 (pdf, 239 kB)

Riksdagens protokoll 1918:78

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 78. Lördagen den 15 juni. Kl. 1 e. m. 1. Justerades protokollet för den 10 innevarande juni. 2. Sedan riksdagens båda kamrar förehaft och godkänt de uti stats- Gemensamma utskottets memorial nr 161 och 162, bankoutskottets memorial nr omröstningar. 64, punkterna 1 och 2, bevillningsutskottets

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:78 (pdf, 1450 kB)

Riksdagens protokoll 1918:77

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 77. Fredagen den 14 juni. Kl. 1 e. in. Justerades de vid kammarens sammanträde den 8 innevarande juni förda protokollen. 2. Föredrogs, men bordlädes åter konstitutionsutskottets memorial nr 25. 3. Vid karpa skedd föredragning av statsutskottets memorial, nr Ang. återrem240,

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:77 (pdf, 4114 kB)

Riksdagens protokoll 1918:76

RIKSDAGENS PROTOKOLL I9i8. Ändra kammaren. Nr 76. Torsdagen den 13 juni, f. in. Kl. 11 f. in. Förhandlingarna vid detta sammanträde leddes till en början av herr vice talmannen. 1. Justerades protokollet för den 7 innevarande juni. 2. Föredrogos, men bordlädes åter konstitutionsutskottets memorial nr 24. sammansatta

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:76 (pdf, 4698 kB)

Riksdagens protokoll 1918:75

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 75. Onsdagen den 12 juni, e. in. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet och leddes förhandlingarna därvid till en början av herr vice talmannen. 1. Herr vice talmannen anmälde till fortsatt handläggning lagut- la9 om skottets utlåtande, nr 73, i anledning

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:75 (pdf, 5804 kB)

Riksdagens protokoll 1918:74

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Ändra kammaren. Nr 74. Onsdagen den 12 juni, f. in. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 6 innevarande juni. 2. Föredrogos, men bordlädes åter statsutskottets utlåtanden nr 224236. 3. Vidare föredrogs statsutskottets memorial, nr 237, i anledning av kamrarnas skiljaktigabeslut i

1918-04-12

Riksdagens protokoll 1918:74 (pdf, 4411 kB)

Riksdagens protokoll 1918:73

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 73. Tisdagen den 11 juni. Kl. 2 e. in. 1. Justerades de vid kammarens sammanträde den 5 innevarande juni förda protokollen. 2. Statsutskottets utlåtanden nr 204 och 209, som nu föredrogos, bordlädes åter. 3. Vidare föredrogs andra sammansatta stats- och lagutskottets memorial,

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:73 (pdf, 3121 kB)

Riksdagens protokoll 1918:72

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 72. Lördagen den 8 juni, e. in. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började samman rådet. I Herr talmannen anmälde till fortsatt handläggning konstitutionsutskottets utlåtande, nr 18, i anledning av KungMaj:ts proposition, nr 290, med förslag till lag om ändrad lydelse

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:72 (pdf, 5290 kB)

Riksdagens protokoll 1918:71

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 71. Lördagen den 8 juni, f. in. Kl. 11 f. m. 1. Herr talmannen yttrade:Jag ber att få för kammaren tillkännagiva, att det efter en närmare undersökning av det återstående arbetet inom utskotten blivit konstaterat, att de gemensamma voteringarna mke kunna äga rum förrän onsdagen

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:71 (pdf, 4818 kB)

Riksdagens protokoll 1918:70

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Ändra kammaren. Nr 70. Fredagen den 7 juni. Kl. 3 e. m. 1. Justerades de vid kammarens sammanträde den 1 innevarande juni förda protokollen. 2. Herr statsrådet Petersson avlämnade KungMaj:ts proposition, nr 458, angående ytterligare anslag å tilläggsstat för diverse behov vid veterinärhögskolan.

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:70 (pdf, 2085 kB)

Riksdagens protokoll 1918:69

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Ändra kammaren. Nr 89. Onsdagen den 5 juni, e. in. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Till avgörande förelåg först statsutskottets utlåtande, nr 196, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående telegrafverkets övertagande av det enskilda telefonnätet i Stockholm

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:69 (pdf, 4262 kB)

Riksdagens protokoll 1918:68

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 68. Tisdagen den 4 juni. Kl. 3 e. m. 1. Justerades protokollen för den 28 och den 29 nästlidna maj. 2. Sedan ledamoten av kammaren herr Lindman, vilken vid den 31 nästlidna maj anställt val blivit av andra kammaren utsedd till suppleant för kammarens representanter vid firandet

1918-06-05

Riksdagens protokoll 1918:68 (pdf, 4397 kB)

Riksdagens protokoll 1918:67

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 67. Lördagen den 1 juni, e. in. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Herr talmannen anmälde till fortsatt handläggning tredje särskilda utskottets utlåtande, nr 1, i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till vattenlag m. m.dels

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:67 (pdf, 5436 kB)

Riksdagens protokoll 1918:66

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 66. Lördagen den 1 juni, f. in. Kl. 11 f. m. 1. Föredrogs en från ledamoten av kammaren herr A. Lindman till kammaren inkommen skrivelse, däri han, som valts till suppleant för de deputerade, vilka kammaren utsett att närvara vid Lunds universitets 250-års jubileum, anhållit

1918-06-01

Riksdagens protokoll 1918:66 (pdf, 4029 kB)