Dokument & lagar (181 träffar)

Riksdagens protokoll 1918:9

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 9. Fredagen den 25 januari. Kl. 3 e. m. Förhandlingarna leddes vid detta sammanträde av herr vice talmannen. i. Justerades protokollen för den 18 och den 19 innevarande januari. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Att riksdagsman F. Berggren på grund av akut

1918-01-25

Riksdagens protokoll 1918:9 (pdf, 1234 kB)

Riksdagens protokoll 1918:84

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 84. Tisdagen den 15 oktober. Kl. 10,30 f. in. 1. Sammanträdet öppnades av herr talmannen med följande ord:Mina herrar I den i många avseenden ytterst brydsamma tid, vi på grund av världskrigets verkningar för närvarande genomleva, har vårt land jämväl drabbats av en farsot,

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:84 (pdf, 384 kB)

Riksdagens protokoll 1918:83

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 83. Onsdagen den 2 juni. Kl. 1 e. m. I Justerades protokollen för den 18, den 19, den 20, den 21 och Jen 22 innevarande juni. 2- Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag till paragrafer i riksdagsbeslutet: nr 167, angående kreditiv summorna nr 168, angående lag

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:83 (pdf, 173 kB)

Riksdagens protokoll 1918:82

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 82. Lördagen den 22 juni. Kl. 12 på dagen. 1. Justerades protokollet för den 17 innevarande juni. 2. Upplästes ett till kammaren inkommet protokoll, så lydande: Protokoll hållet inför statsrådet och chefen för justitiedepartementet den 21 juni 1918. Till justitiedepartementet

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:82 (pdf, 288 kB)

Riksdagens protokoll 1918:81

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 81. Torsdagen den 20 juni. Kl. 7,30 e. m. 1. Justerades protokollet för den 14 innevarande juni. 2. Upplästes och lades till handlingarna följande till kammaren inkomna protokoll: Protokoll, hållet vid sammanträde med herr talmannen i riksdagens andra kammare och de kammarens

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:81 (pdf, 337 kB)

Riksdagens protokoll 1918:80

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 80. Onsdagen den 19 juni. Kl. 2 e. m. 1. Justerades de vid kammarens sammanträde den 13 innevarande juni förda protokollen. 2. Föredrogas vart för sig: statsutskottets memorial, nr 256, i anledning av andra kammarens återremiss av punkt 2 i statsutskottets memorial nr 244

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:80 (pdf, 488 kB)

Riksdagens protokoll 1918:8

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Ändra kammaren. Nr 8. Forte.Onsdagen den 23 januari, e. in. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Herr talmannen anmälde, att debatten rörande Kungl. Maj:ts Vid remi,av propositioner, nr 1, angående statsverkets tillstånd och behov och tatsverk-nr 2, om tilläggsstat

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:8 (pdf, 4448 kB)

Riksdagens protokoll 1918:79

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 79. Måndagen den 17 juni. Kl. 11 f. m. 1. Justerades de vid kammarens sammanträde den 11 innevarande juni förda protokollen. 2. Å föredragningslistan fanns först upptaget statsutskottets memorial, nr 244, i anledning av andra kammarens återremiss av statsutskottets memorial

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:79 (pdf, 239 kB)

Riksdagens protokoll 1918:78

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 78. Lördagen den 15 juni. Kl. 1 e. m. 1. Justerades protokollet för den 10 innevarande juni. 2. Sedan riksdagens båda kamrar förehaft och godkänt de uti stats- Gemensamma utskottets memorial nr 161 och 162, bankoutskottets memorial nr omröstningar. 64, punkterna 1 och 2, bevillningsutskottets

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:78 (pdf, 1450 kB)

Riksdagens protokoll 1918:77

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 77. Fredagen den 14 juni. Kl. 1 e. in. Justerades de vid kammarens sammanträde den 8 innevarande juni förda protokollen. 2. Föredrogs, men bordlädes åter konstitutionsutskottets memorial nr 25. 3. Vid karpa skedd föredragning av statsutskottets memorial, nr Ang. återrem240,

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:77 (pdf, 4114 kB)

Riksdagens protokoll 1918:7

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 7. Onsdagen den 23 januari, f. in. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 17 innevarande januari. 2. Herr statsrådet Schotle avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 23, med förslag till lag om statsdepartementen nr G, angående årliga understöd åt vissa befattningshavare

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:7 (pdf, 4000 kB)

Riksdagens protokoll 1918:45

RIKSDAGEKS PROTOKOLL. 1918. Första kammaren. Nr 45. Onsdagen den 5 juni, e. in. Kammaren sammanträdde kl. 8 e. m.och dess förhandlingar leddes till en början av herr vice talmannen. Justerades tolv protokollsutdrag för det på förmiddagen hållna sammanträdet. Anmäldes och bordlädes statsutskottets utlåtanden och memorial:

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:45 (pdf, 2461 kB)

Riksdagens protokoll 1918:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Kammaren sammanträdde kl. 11 m.och dess förhandlingar leddes till en början av herr vice talmannen. Sedan av de personer, som kammaren den 6 februari 1918 utsett till revisorssuppleanter för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning år 1917,

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:44 (pdf, 5711 kB)

Riksdagens protokoll 1918:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Första kammaren. Tisdagen den 4 juni. Kammaren sammanträdde kl. 2,30 e. m. Justerades protokollen för den 29 och den 31 nästlidne maj. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag till riksdagens skrivelse nr 2G8 till Konungen angående undersökning om tergivande i särskilda fall av kravet på

1918-05-31

Riksdagens protokoll 1918:43 (pdf, 907 kB)

Riksdagens protokoll 1918:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL. I98. Första kammaren. Nr42. Lördagen den 1 juni, e. in. Kammaren sammanträdde kl. 8 e. m. Herr statsrådet Thorsson avlämnade KungMaj:ts nådiga propositioner nr 454, angående användande i visst fall av militär personal till skördearbete och nr 455, med förslag till lag om visst undantag från bestämmelserna

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:42 (pdf, 2982 kB)

Riksdagens protokoll 1918:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Första kammaren. Nr 41. Lördagen den 1 juni, f. in. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes och godkändes uppsatt förslag till kammarens skrivelse till rektor vid universitetet i Lund angående val av deputerade att å kammarens vägnar närvara vid nämnda universitets jubileum innevarande

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:41 (pdf, 5766 kB)

Riksdagens protokoll 1918:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL. IBIS. Första kammaren. Nr 40. Onsdagen den 29 maj, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 8 e. m. Justerades sex protokollsutdrag för det på förmiddagen hållna sammanträdet. Fortsattes överläggningen rörande första kammarens första till- Om utvidga,fylligutskotts utlåtande nr 23, i anledning av väckt motion

1918-03-01

Riksdagens protokoll 1918:40 (pdf, 5959 kB)

Riksdagens protokoll 1918:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 39i8. Första kammaren. Nr 39. Onsdagen den 29 maj, f. in. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes följande inkomna läkarintyg: Att ledamoten i riksdagens första kammare, auditör Hugo Fahlén på grund av akut neuralgi i ansiktsnerverna är förhindrad att deltaga i riksdagsarbetet för några dagar,

1918-05-28

Riksdagens protokoll 1918:39 (pdf, 5609 kB)

Riksdagens protokoll 1918:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 18 och den 21 innevarande månad. Föredrogos, men bordlädes ånyo på flera ledamöters begäran konstitutionsutskottets memorial nr 15 samt statsutskottets utlåtanden nr 153159. Föredrogs och lades till handlingarna statsutskottets memorial

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:38 (pdf, 4883 kB)

Riksdagens protokoll 1918:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Första kammaren. Nr 37. Onsdagen den 22 inaj. Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m. Herr talmannen tillkännagav, att anslag före sammanträdets början utfärdats till detsammas fortsättande kl. 8 på aftonen. Herr statsrådet Petersson avlämnade Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse nr 447, med överlämnande

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:37 (pdf, 2088 kB)