Dokument & lagar (81 träffar)

Riksdagens protokoll 1897:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 25. Onsdagen den 7 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. I Herr statsrådet m. m. friherre L. Ak er Mehn aflemnade KongMaj:ts proposition angående pension å allmänna indragningsstaten åt e. o. professoren G. Dillner. Denna proposition bordlädes.

1897-10-01

Riksdagens protokoll 1897:25 (pdf, 3388 kB)

Riksdagens protokoll 1897:utdr

RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM År 1897. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kainrarne. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 20 januari 1897. TT N:o 1. S. IFöretogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna Och befunnos efter valets slut dertill

1897-05-20

Riksdagens protokoll 1897:utdr (pdf, 12582 kB)

Riksdagens protokoll 1897:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 46. Fredagen den 14 maj. Kl. 10 f. m. 1. Sedan kammaren beslutat att under nästinstundande september månad, då Hans Ma:jt Konung Oscar H regerat i 25 år, med anledning deraf till Honom framföra kammarens undersåtliga vördnad och välönskningar genom en deputation, bestående

1897-05-15

Riksdagens protokoll 1897:46 (pdf, 2791 kB)

Riksdagens protokoll 1897:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 32. Fredagen den 14 maj, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 10,30 f. m. Justerades protokollet för den 7 i denna månad. Herr talmannen kemstälde, att kammaren behagade besluta, att till behandling företaga de på dagens föredragningslista upptagna ärenden först kl. 1 e. m.

1897-05-15

Riksdagens protokoll 1897:32 (pdf, 2226 kB)

Riksdagens protokoll 1897:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 44. Onsdagen den 12 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Anmäldes och godkändes följande från Riksdagens kansli inkomna förslag, nemligen: dels till Riksdagens skrifvelse, n:o 95, till Konungen, angående val af suppleant för justitieombudsmannen

1897-05-12

Riksdagens protokoll 1897:44 (pdf, 1546 kB)

Riksdagens protokoll 1897:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 34. Måndagen den 3 maj. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 26 nästförflutne april. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes Herr riksdagsman Karl Hultkrantz lider af ögonlocksinflammation eonjunctivitis acuta och är på grund häraf tills

1897-05-03

Riksdagens protokoll 1897:34 (pdf, 2473 kB)

Riksdagens protokoll 1897:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Första Kammaren. N:o 26. Måndagen den 3 maj. Kammaren sammanträdde kl. 12 på dagen. Upplästes följande till kammaren inkomna skrifvelse: Till Riksdagen. Vördsammast får jag härmed afsäga mig det af Riksdagen gifna uppdrag att vara justieombudsmannens efterträdare. Stockholm den 3 maj 1897. Herman

1897-05-03

Riksdagens protokoll 1897:26 (pdf, 3295 kB)

Riksdagens protokoll 1897:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 33. Lördagen den 1 maj. Kl. 11 f. m. 1- Upplästes för justering det i kammarens sammanträde den 24 nästlidne april förda protokoll. Ordet begärdes af Herr Blowson, som anförde:Herr talman Under den debatt, för hvilken det nu föredragna protokollet redogör, begärde jag ordet

1897-04-30

Riksdagens protokoll 1897:33 (pdf, 3056 kB)

Riksdagens protokoll 1897:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 25. Lördagen den 1 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 24 nästlidne månad. Anmäldes ock bordlädes statsutskottets memorial och utlåtande: n:o 45 a, med öfverlemnande till Riksdagen af förteckningar å försålda kronoegendomar samt å inköp

1897-04-30

Riksdagens protokoll 1897:25 (pdf, 3074 kB)

Riksdagens protokoll 1897:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 24. Onsdagen den 28 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet V tioner till Riksdagen: l:o med förslag till förordning angående vissa bestämmelser rörande sjöfarten och gränstrafiken mellan Sverige och Norge, samt 2:o om vissa ändringar i gällande förordning

1897-04-27

Riksdagens protokoll 1897:24 (pdf, 3165 kB)

Riksdagens protokoll 1897:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 32. Onsdagen den 28 april Kl. 11 f. m. I Justerades det i kammarens sammanträde den 21 dennes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Riksantiqvarien C. Th. Odhner, som lider af svindelanfall, kan på grund deraf under närmast

1897-04-26

Riksdagens protokoll 1897:32 (pdf, 3659 kB)

Riksdagens protokoll 1897:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Första Kammaren. N:o 21. Torsdagen den 8 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Föredrogs å nyo och företogs punktvis till afgörande statsutskottets nästlidne dag bordlagda memorial n:o 44, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut i vissa frågor rörande anslagen under riksstatens nionde

1897-04-21

Riksdagens protokoll 1897:21 (pdf, 3117 kB)

Riksdagens protokoll 1897:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 28. Lördagen den 10 april. Kl. 11 f. m. I Justerades de i kammarens sammanträden den 2 och 3 dennes förda protokoll. 2. Föredrogs till en början Första Kammarens protokollsutdrag n:o 178, innefattande delgifning af kammarens beslut öfver dess tillfälliga utskotts utlåtande

1897-04-20

Riksdagens protokoll 1897:28 (pdf, 2420 kB)

Riksdagens protokoll 1897:18

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 18. Lördagen den 3 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 27 sistlidne mars. Herr talmannen yttrade:Jag ber att få för kammaren meddela, att, enligt i dag i talmanskonferensen träffad öfverenskommelse, nästa vecka arbetsplena komma att hållas

1897-04-04

Riksdagens protokoll 1897:18 (pdf, 655 kB)

Riksdagens protokoll 1897:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 20. Lördagen den 27 mars. Kl. 7 e. in. 1. Fortsattes öfverläggningen angående punkterna 2 och ningsutskottets betänkande n:o 9 angående vilkoren för af bränvin. Enligt förut gjord anteckning lemnades ordet till 3 i bevill- Angående försäljning förslag om J andrad fördelning

1897-03-24

Riksdagens protokoll 1897:20 (pdf, 3510 kB)

Riksdagens protokoll 1897:17

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 17. Onsdagen den 31 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet von Krusenstjerna aflemnade Kongl. Maj:ts nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen: l:o angående anvisande af medel för Sveriges deltagande i 1900 års verldsutställning i Paris och 2:o

1897-03-23

Riksdagens protokoll 1897:17 (pdf, 1457 kB)

Riksdagens protokoll 1897:18

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 18. Tisdagen den 23 mars. Kl. Y2 e. m. 1. Justerades protokoll för den 16 i denna månad. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare herr pastor L. Dahlstedt är af sjukdom influenza tills vidare hindrad att bevista

1897-03-19

Riksdagens protokoll 1897:18 (pdf, 1554 kB)

Riksdagens protokoll 1897:14

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 14. Lördagen den 20 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet Wersäll aflemnade Kong.Maj:ts nådiga proosition till Riksdagen angående byte af mark mellan kronan och resterviks stad. Justerades protokollet för den 13 innevarande månad. Upplästes och godkändes

1897-03-19

Riksdagens protokoll 1897:14 (pdf, 3357 kB)

Riksdagens protokoll 1897:16

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 16. Onsdagen den 17 mars. Kl. 7 e. m. 1. Anmäldes och godkändes följande inkomna förslag till Riksdagens skrivelser, nemligen: från statsutskottet: n:o 11, till fullmägtige i riksgäldskontor, angående riksgäldskontorets förvaltning under den tid, som förflutit, sedan ansvarsfrihet

1897-03-17

Riksdagens protokoll 1897:16 (pdf, 2566 kB)

Riksdagens protokoll 1897:14

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 14. Lördagen den 13 mars. KL 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet och leddes dervid kammarens förhandlingar af herr vice talmannen. 1. Anmäldes och godkändes lagutskottets förslag till Riksdagens skrifvelse, n:o 10, till Konungen, i anledning af dels

1897-03-16

Riksdagens protokoll 1897:14 (pdf, 3413 kB)