Dokument & lagar (264 träffar)

Riksdagens protokoll 1918:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL. IBIS. Första kammaren. Nr 40. Onsdagen den 29 maj, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 8 e. m. Justerades sex protokollsutdrag för det på förmiddagen hållna sammanträdet. Fortsattes överläggningen rörande första kammarens första till- Om utvidga,fylligutskotts utlåtande nr 23, i anledning av väckt motion

1918-03-01

Riksdagens protokoll 1918:40 (pdf, 5959 kB)

Riksdagens protokoll 1918:49

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 49. Fredagen den 3 maj. Kl. 3 e. m. 1. Justerades protokollen för den 27 nästlidna april. 2. Herr statsrådet Löfgren avlämnade Kungl. Maj:ts proposition, nr 388, om beviljande av anslag till fångvården och statens arbetsanstalter m. m. Denna proposition blev på begäran bordlagd.

1918-02-26

Riksdagens protokoll 1918:49 (pdf, 1784 kB)

Riksdagens protokoll 1918:11

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Första kammaren. Nr II. Lördagen den 23 februari. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Föredrogos första sammansatta stats- och lagutskottets utlåtanden nr 1, i anledning av Kungl. Maj ts proposition med förslag till lag angående tillstånd att i och för viss tjänstgöring utom landets gränser

1918-02-23

Riksdagens protokoll 1918:11 (pdf, 1219 kB)

kadep 1918:1

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr J. 1 Nr 1. Ankom till riksdagens kansli den 25 februari 1918 kl. 2 e. m. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträden den 19 nästlidne januari och innevarande dag, i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver, hava

1918-02-22

Riksdagens protokoll 1918:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. an. Vid föredragning av bankoutskottets utlåtande nr 16, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående viss garanti från statens sida för obligationer, utgivna av ett aktiebolag med uppgift att åt utländska banker och bankirer bereda svensk kredit, bifölls vad

1918-02-20

Riksdagens protokoll 1918:10 (pdf, 1816 kB)

Riksdagens protokoll 1918:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 28. Fredagen den 15 mars. Kl. 3 e. m. 1. Justerades protokollen för den 8 och den 9 innevarande mars. 2. Föredrogos var för sig följande å kammarens bord vilande propositioner och hänvisades därvid till statsutskottet propositionerna: nr 138, angående inköp för postverkets

1918-02-19

Riksdagens protokoll 1918:28 (pdf, 3955 kB)

Riksdagens protokoll 1918:17

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Anmäldes och bordlädes statsutskottets utlåtande nr 27, i anledning av Kungl. Maj:ts i punkt 33 under åttonde huvuditeln av propositionen med förslag till tilläggsstat till riksstaten för år 1918 gjorda framställning angående anslag till förstärkning av det för

1918-02-19

Riksdagens protokoll 1918:17 (pdf, 5035 kB)

Riksdagens protokoll 1918:16

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 16. Tisdagen den 19 februari. Kl. 3 e. m. 1. Justerades protokollen för den 12 och den 13 innevarande februari. 2. Föredrogos var för sig Kungl. Maj:ts å kammarens bord vilande propositioner och hänvisades därvid: till statsutskottet propositionerna: nr 83, angående omorganisation

1918-02-16

Riksdagens protokoll 1918:16 (pdf, 4003 kB)

Riksdagens protokoll 1918:62

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Justerades protokollen för den 21 och den 22 innevarande maj. åbringa en förkortning av arbetstiden, främst i fråga om statens egna arbetsföretag, men därjämte även inom den enskilda indus urin, dels ock för att åvägabringa en lämplig utjämning mellan a ena sidan bristen på arbetskraft i jordbruket

1918-02-15

Riksdagens protokoll 1918:62 (pdf, 853 kB)

Riksdagens protokoll 1918:6

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Kammare sammanträdde kl. 3 e. m. Herr statsrådet friherre Palmstierna avlämnade Kungl. Maj:ts nådiga propositioner: nr 30, angående överlåtelse till lantförsvaret av vissa områden, tillhörande kronoegendomarna Kungsgården nr 1, Yästbyn nr 1 samt Västerhus nr 1 och 2 i Frösö socken av Jämtlands län

1918-02-01

Riksdagens protokoll 1918:6 (pdf, 1203 kB)

Riksdagens protokoll 1918:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 10. Tisdagen den 29 januari. Kl. 3 e. m. Förhandlingarna leddes vid detta sammanträde av herr vice talmannen. 1. Justerades protokollen för den 22 och den 23 innevarande januari. 2. Herr statsrådet Löfgren avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 40, angående försäljning av

1918-01-29

Riksdagens protokoll 1918:10 (pdf, 1437 kB)

Riksdagens protokoll 1918:9

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 9. Fredagen den 25 januari. Kl. 3 e. m. Förhandlingarna leddes vid detta sammanträde av herr vice talmannen. i. Justerades protokollen för den 18 och den 19 innevarande januari. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Att riksdagsman F. Berggren på grund av akut

1918-01-25

Riksdagens protokoll 1918:9 (pdf, 1234 kB)

Riksdagens protokoll 1918:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Första kammaren. 5. Fredagen den 25 januari. Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m. positioner-StatSrå nr 24 angående reglemente för avlöning vid armén på krigsfot k ngsavl on mgsregl om entenr 25, angående ersättande från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av vissa förskottsvis utgivna medel nr

1918-01-25

Riksdagens protokoll 1918:5 (pdf, 731 kB)

Riksdagens protokoll 1918:6

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 6. Tisdagen den 22 januari. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för deri 16 innevarande januari. 2. I enlighet med därom den 17 innevarande månad fattat beslut skulle nu företagas val av suppleanter i de ständiga utskotten och anställdes först val av suppleanter i konstitutionsutskottet.

1918-01-21

Riksdagens protokoll 1918:6 (pdf, 690 kB)

Riksdagens protokoll 1918:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Nr 4. Onsdagen den 23 januari. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet Petersson avlämnade Kungl. Maj:ts nådiga propositioner nr 6, angående årliga understöd åt vissa befattningshavare vid telegrafverket m. m.nr 15, angående rätt till pension för extra provinsialläkaren i Fässbergs

1918-01-19

Riksdagens protokoll 1918:4 (pdf, 3061 kB)

Riksdagens protokoll 1918:3

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918 Andra kammaren. Nr 3. Torsdagen den 17 januari. Kl. 2 e. m. 1. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Att ledamoten av riksdagens andra kammare, direktör Axel Fredrik Vennersten, från och med denna dag vårdas å Serafimerlasarettet för höftskada och han därför är hindrad deltaga

1918-01-16

Riksdagens protokoll 1918:3 (pdf, 225 kB)

Riksdagens protokoll 1918:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918 Ändra kammaren. Nr I. I enlighet med 49 regeringsformen och 2 riksdagsordningen sammanträdde andra kammaren till lagtima möte här i huvudstaden i den uti riksdagens hus för kammaren anordnade samlingssalen tisdagen den 15 januari, kl. 11 f. m. 1. Sammanträdet öppnades av representanten för

1918-01-12

Riksdagens protokoll 1918:1 (pdf, 761 kB)

Riksdagens protokoll 1918:2

RIKSDAGENS PROTOKOLL Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m. Friherre Hermelin samt herrar Borell och Högberg anmälde, att de infunnit sig vid riksdagen. Justerades protokollen för den 15, 16 och 17 i denna månad. Herr statsrådet Löfgren avlämnade dela Kungl. Maj:ts nådiga skrivelser: l:o angeånde förordnande av en statsrådsledamot

1918-01-04

Riksdagens protokoll 1918:2 (pdf, 916 kB)

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:84

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 84. Tisdagen den 15 oktober. Kl. 10,30 f. in. 1. Sammanträdet öppnades av herr talmannen med följande ord:Mina herrar I den i många avseenden ytterst brydsamma tid, vi på grund av världskrigets verkningar för närvarande genomleva, har vårt land jämväl drabbats av en farsot,

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:84 (pdf, 384 kB)