Dokument & lagar (264 träffar)

Riksdagens protokoll 1918:83

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 83. Onsdagen den 2 juni. Kl. 1 e. m. I Justerades protokollen för den 18, den 19, den 20, den 21 och Jen 22 innevarande juni. 2- Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag till paragrafer i riksdagsbeslutet: nr 167, angående kreditiv summorna nr 168, angående lag

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:83 (pdf, 173 kB)

Riksdagens protokoll 1918:82

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 82. Lördagen den 22 juni. Kl. 12 på dagen. 1. Justerades protokollet för den 17 innevarande juni. 2. Upplästes ett till kammaren inkommet protokoll, så lydande: Protokoll hållet inför statsrådet och chefen för justitiedepartementet den 21 juni 1918. Till justitiedepartementet

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:82 (pdf, 288 kB)

Riksdagens protokoll 1918:81

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 81. Torsdagen den 20 juni. Kl. 7,30 e. m. 1. Justerades protokollet för den 14 innevarande juni. 2. Upplästes och lades till handlingarna följande till kammaren inkomna protokoll: Protokoll, hållet vid sammanträde med herr talmannen i riksdagens andra kammare och de kammarens

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:81 (pdf, 337 kB)

Riksdagens protokoll 1918:80

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 80. Onsdagen den 19 juni. Kl. 2 e. m. 1. Justerades de vid kammarens sammanträde den 13 innevarande juni förda protokollen. 2. Föredrogas vart för sig: statsutskottets memorial, nr 256, i anledning av andra kammarens återremiss av punkt 2 i statsutskottets memorial nr 244

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:80 (pdf, 488 kB)

Riksdagens protokoll 1918:79

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 79. Måndagen den 17 juni. Kl. 11 f. m. 1. Justerades de vid kammarens sammanträde den 11 innevarande juni förda protokollen. 2. Å föredragningslistan fanns först upptaget statsutskottets memorial, nr 244, i anledning av andra kammarens återremiss av statsutskottets memorial

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:79 (pdf, 239 kB)

Riksdagens protokoll 1918:78

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 78. Lördagen den 15 juni. Kl. 1 e. m. 1. Justerades protokollet för den 10 innevarande juni. 2. Sedan riksdagens båda kamrar förehaft och godkänt de uti stats- Gemensamma utskottets memorial nr 161 och 162, bankoutskottets memorial nr omröstningar. 64, punkterna 1 och 2, bevillningsutskottets

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:78 (pdf, 1450 kB)

Riksdagens protokoll 1918:77

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 77. Fredagen den 14 juni. Kl. 1 e. in. Justerades de vid kammarens sammanträde den 8 innevarande juni förda protokollen. 2. Föredrogs, men bordlädes åter konstitutionsutskottets memorial nr 25. 3. Vid karpa skedd föredragning av statsutskottets memorial, nr Ang. återrem240,

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:77 (pdf, 4114 kB)

Riksdagens protokoll 1918:76

RIKSDAGENS PROTOKOLL I9i8. Ändra kammaren. Nr 76. Torsdagen den 13 juni, f. in. Kl. 11 f. in. Förhandlingarna vid detta sammanträde leddes till en början av herr vice talmannen. 1. Justerades protokollet för den 7 innevarande juni. 2. Föredrogos, men bordlädes åter konstitutionsutskottets memorial nr 24. sammansatta

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:76 (pdf, 4698 kB)

Riksdagens protokoll 1918:75

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 75. Onsdagen den 12 juni, e. in. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet och leddes förhandlingarna därvid till en början av herr vice talmannen. 1. Herr vice talmannen anmälde till fortsatt handläggning lagut- la9 om skottets utlåtande, nr 73, i anledning

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:75 (pdf, 5804 kB)

Riksdagens protokoll 1918:73

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 73. Tisdagen den 11 juni. Kl. 2 e. in. 1. Justerades de vid kammarens sammanträde den 5 innevarande juni förda protokollen. 2. Statsutskottets utlåtanden nr 204 och 209, som nu föredrogos, bordlädes åter. 3. Vidare föredrogs andra sammansatta stats- och lagutskottets memorial,

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:73 (pdf, 3121 kB)

Riksdagens protokoll 1918:72

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 72. Lördagen den 8 juni, e. in. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började samman rådet. I Herr talmannen anmälde till fortsatt handläggning konstitutionsutskottets utlåtande, nr 18, i anledning av KungMaj:ts proposition, nr 290, med förslag till lag om ändrad lydelse

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:72 (pdf, 5290 kB)

Riksdagens protokoll 1918:71

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 71. Lördagen den 8 juni, f. in. Kl. 11 f. m. 1. Herr talmannen yttrade:Jag ber att få för kammaren tillkännagiva, att det efter en närmare undersökning av det återstående arbetet inom utskotten blivit konstaterat, att de gemensamma voteringarna mke kunna äga rum förrän onsdagen

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:71 (pdf, 4818 kB)

Riksdagens protokoll 1918:70

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Ändra kammaren. Nr 70. Fredagen den 7 juni. Kl. 3 e. m. 1. Justerades de vid kammarens sammanträde den 1 innevarande juni förda protokollen. 2. Herr statsrådet Petersson avlämnade KungMaj:ts proposition, nr 458, angående ytterligare anslag å tilläggsstat för diverse behov vid veterinärhögskolan.

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:70 (pdf, 2085 kB)

Riksdagens protokoll 1918:69

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Ändra kammaren. Nr 89. Onsdagen den 5 juni, e. in. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Till avgörande förelåg först statsutskottets utlåtande, nr 196, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående telegrafverkets övertagande av det enskilda telefonnätet i Stockholm

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:69 (pdf, 4262 kB)

Riksdagens protokoll 1918:67

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 67. Lördagen den 1 juni, e. in. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Herr talmannen anmälde till fortsatt handläggning tredje särskilda utskottets utlåtande, nr 1, i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till vattenlag m. m.dels

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:67 (pdf, 5436 kB)

Riksdagens protokoll 1918:65

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 65. Fredagen den 31 maj. Kl. 2,30 e. in. 1. Justerades protokollen för den 2-1 och den 25 innevarande maj. 2. Enligt därom den 29 i denna månad fattat beslut företogos nu val av ej mindre tre representanter för andra kammaren att närvara vid Lunds universitets 250-års jubileum

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:65 (pdf, 2628 kB)

Riksdagens protokoll 1918:64

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 64. Onsdagen den 29 maj, e. in. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet och leddes förhandlingarna till en början av herr vice talmannen. 1. Herr vice talmannen anmälde till fortsatt behandling konstitutionsutskottets memorial, nr 15, angående fullbordad

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:64 (pdf, 5965 kB)

Riksdagens protokoll 1918:63

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 63. Onsdagen den 29 maj, f. in. Kl. 11 f. m. 1. Herr talmannen lämnade ordet till Herr vice talmannen, som yttrade:Herr talman Jag hemställer, att kammaren måtte besluta att med anledning av förutvarande talmannens, herr Daniel Perssons begravning, som äger rum nästa söndag,

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:63 (pdf, 4528 kB)

Riksdagens protokoll 1918:60

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Första kammaren. Nr 60. Lördagen den 22 juni. Kammaren sammanträdde kl. 12 på dagen. Justerades protokollet för den 17 innevarande månad. Vid föredragning av bankoutskottets memorial nr 86, med förslag till nytt reglemente för riksgäldskontoret, bifölls vad utskottet i detta memorial hemställt.

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:60 (pdf, 344 kB)

Riksdagens protokoll 1918:60

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 60. Fredagen den 24 maj. Kl. 3 e. m. Herr talmannen öppnade sammanträdet med följande ord: Mina herrar Jag har den sorgliga plikten att för kammaren tillkännagiva, att enligt telegram, som har ingått till mig i dag, kammarens förre, värderade talman herr Daniel Persson på

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:60 (pdf, 1673 kB)