Dokument & lagar (264 träffar)

Riksdagens protokoll 1918:59

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Första kammaren. Nr 59. Fredagen den 21 juni. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet Petrén avlämnade Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse nr 460, angående uppskov med behandlingen av ett från sistlidna riksdag vilande förslag till ändrad lydelse av 103 och 108 regeringsformen samt 13,

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:59 (pdf, 728 kB)

Riksdagens protokoll 1918:59

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 59. Tisdagen den 21 maj. Kl. 3 e. m. 1. Justerades protokollet för den 14 innevarande maj. 2. Herr statsrådet Palmstierna avlämnade Kungl. Maj:ts proposition, nr 449, angående understöd till sergeanten vid kustartilleriet E. G. Janzes änka Hermanna Fredrika Janze, född Klint,

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:59 (pdf, 6170 kB)

Riksdagens protokoll 1918:58

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Första kammaren. Nr 58. Tisdagen den 18 juni. Kammaren sammanträdde kl. 7,3o e. m. Justerades protokollen för den 12 innevarande månad. Anmäldes och bordlädes statsutskottets memorial nr 256, i anledning av andra kammarens återremiss av punkt 2 i statsutskottets memorial nr 244 beträffande

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:58 (pdf, 499 kB)

Riksdagens protokoll 1918:58

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 58. Lördagen den 18 maj. Kl. 1 f. m. 1. Föredrogos var för sig Kungl. Maj:ts å kammarens bord vilande propositioner och hänvisades därvid till jordbruksutskottet propositionen, nr 443, angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:58 (pdf, 4151 kB)

Riksdagens protokoll 1918:57

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Första kammaren. Nr 57. Måndagen den 17 juni. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m.och dess förhandlingar leddes av herr vice talmannen. Justerades protokollet för den 11 innevarande månad. Anmäldes och bordlädes statsutskottets utlåtande nr 255, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:57 (pdf, 250 kB)

Riksdagens protokoll 1918:57

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 57. Fredagen den 17 maj. Kl. 3 e. m. Förhandlingarna leddes vid detta sammanträde av herr vice talmannen. Justerades protokollen för den 10 och den 11 innevarande maj. 2. Herr talmannen gav härefter ordet till Herr Pettersson i Södertälje, som yttrade:På lagutskottets bord

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:57 (pdf, 366 kB)

Riksdagens protokoll 1918:56

RIKSDAGENS PROTOKOLL Kammaren sammanträdde kl. 1 e. m. Justerades protokollet för den 10 innevarande månad. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen: nr 3 A, angående regleringen av utgifterna under riksstatens för år 1919 tredje huvudtitel, innefattande anslagen till ixtrikesdepartementet

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:56 (pdf, 1846 kB)

Riksdagens protokoll 1918:56

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 56. Onsdagen den 15 maj, e. in. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. I Herr statsrådet Thorsson avlämnade Kungl. Maj:ts proposition, nr 433, med förslag till överenskommelser dels angående malmbrytning inom Loussavara och Grängesbergs malmfält

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:56 (pdf, 2568 kB)

Riksdagens protokoll 1918:54

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Första kammaren. Nr 54. Fredagen deri 14 juni, f. in. Kammaren sammanträdde kl. 1 e. m. Justerades protokollen för den 8 innevarande månad. Anmäldes och godkändes lagutskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen: nr 390, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:54 (pdf, 2764 kB)

Riksdagens protokoll 1918:54

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Föredrogos var för sig Kjungl. Maj ts å kammarens bord vilande propositioner ock hänvisades därvid till statsutskottet propositionen, nr 423, aingående anordnande av avloppsledningar från militäretablissemangen å Järvafältet till första särskilda utslkottet propositionen, nr 409, angående reglering

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:54 (pdf, 2586 kB)

Riksdagens protokoll 1918:53

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1913. Första kammaren. Nr 53. Torsdagen den 13 juni, f. in. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. in. Justerades protokollet för den 7 innevarande månad. Anmäldes och godkändes bankoutskottets förslag till riksdagens skrivelse nr 384, till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:53 (pdf, 4427 kB)

Riksdagens protokoll 1918:53

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 53. Lördagen den 11 maj, e. in. Kl. 7 e. ju. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Herr talmannen anmälde till fortsatt handläggning andra särskilda utskottets utlåtande, nr 1, i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om fattigvården

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:53 (pdf, 7012 kB)

Riksdagens protokoll 1918:52

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Kammarensammanträdde kl. 8 e. m. Justerades nio protokollsutdrag för det på förmiddagen hållna sammanträdet. Anmäldes och godkändes jordbruksutskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen: nr 362, i anledning av väckt motion om utredning och förslag i fråga om möjliggörande av avsöndringar

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:52 (pdf, 5095 kB)

Riksdagens protokoll 1918:52

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 52. Fredagen den 10 maj. Kl. 3 e. m. 1. Justerades protokollet för den 3 innevarande maj. 2. Herr statsrådet Thorsson avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 406, angående ytterligare rörelsekapital för folkhushållningskommissionen m. m.nr 417, angående anslag å tilläggsstat

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:52 (pdf, 4616 kB)

Riksdagens protokoll 1918:51

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Första kammaren. Nr 51. Onsdagen den 12 juni, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes ett inkommet protokoll, så lydande: År 1918 den 12 juni sammanträdde de valmän, som av kamrarna fatt i uppdrag att utse fullmäktige i riksbanken och riksgäldskontoret, för anställande av föreskrivna

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:51 (pdf, 4578 kB)

Riksdagens protokoll 1918:51

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 51. Onsdagen den 8 maj, e. in. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. I Till fortsatt handläggning anmäldes andra kammarens första tillfälliga utskotts utlåtande, nr 10, i anledning av väckta motioner om skrivelse till Kungl. Maj:t angående reformering

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:51 (pdf, 2744 kB)

Riksdagens protokoll 1918:50

RIKSDAGENS PROTOKOLL Kammarensammanträdde kl. 8 e m. Justerades protokollen för flen 5 och 6 i denna månad. Anmäldes och bordlädes bevillningsutskottets betänkanden: nr 60, dels i anledning av Kungl. Maj ts proposition med förslag till förordning om extra inkomst- och förmögenhetsskatt för år 1919 samt en i ämnet väckt

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:50 (pdf, 4782 kB)

Riksdagens protokoll 1918:50

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 50. Tisdagen den 7 maj. Kl. 3 e. m. Förhandlingarna leddes vid detta sammanträde av herr vice talmannen. 1. Justerades protokollet för den 30 nästlidna april. 2. Herr statsrådet Thorsson avlämnade Kung.Majrts propositioner nr 390, angående användande av visst utav 1911 års

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:50 (pdf, 4217 kB)

Riksdagens protokoll 1918:49

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Första kammaren. Nr 49. Maindagen len 10 juni. Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m. Herr statsrådet Thorsson avlämnade KungMaj:ts nådiga proposition nr 459, med förslag till ny inkomstberäkning för 1918 års til läggsstat och för 1919 års riksstat m. m. Denna proposition föredrogs och hänvisades

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:49 (pdf, 206 kB)

Riksdagens protokoll 1918:48

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Första kammaren. Nr 48. Lördagen den 8 juni, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 8 e. m. Justerades fem protokollsutdrag för det på förmiddagen hållna sammanträdet. Fortsattes överläggningen rörande konstitutionsutskottets utlåtande nr 18, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 290, med

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:48 (pdf, 5513 kB)