Dokument & lagar (264 träffar)

Riksdagens protokoll 1918:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. in. Upplästes ett från andra kammaren ankommet protokollsutdrag nr 645, med inbjudning till första kammaren att förena sig med andra kammaren i dess beslut, att ej mindre Kungl. Maj ts propositioner nr 439, med förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskälig

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:36 (pdf, 4671 kB)

Riksdagens protokoll 1918:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m. Herr statsrådet Petersson avlämnade Kungl. Maj ts nådiga propositioner nr 443, angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar samt nr 445, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid postsparbanken. Justerades

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:35 (pdf, 553 kB)

Riksdagens protokoll 1918:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 35. Lördagen den 6 april. Kl. 11 f. m. 1. Herr statsrådet Thorsson avlämnade KungMai:ts pronositioner: n nr 222, angående befrielse för kaptenen vid flottan Johan Si vinhuvud gälda visst honom till utgivande ådömt ersattnmgsbelopp nr 224, angående anställande av en mariningenjörsstipendiat

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:35 (pdf, 3702 kB)

Riksdagens protokoll 1918:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 34. Torsdagen den 4 april. Kl. 2 e. m. 1, Upplästes för justering protokollen för den 20, den 22 och den 26 nästlidne mars. Därefter yttrade Herr Olsson i Kullenbergstorp:Herr talman Jag vill vid justeringen av detta protokoll fästa uppmärksamheten på, att ett par av de

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:34 (pdf, 1027 kB)

Riksdagens protokoll 1918:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Första kammaren. Nr 33. Onsdagen den 15 maj, f. in. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 8 och den 10 innevarande månad. Hen talmannen yttrade:Mina herrar Jag har den smärtsamma plikten att tillkännagiva, att ledamoten av denna kammare, bruksägaren Ivan Svensson

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:33 (pdf, 4953 kB)

Riksdagens protokoll 1918:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 33. Tisdagen den 26 mars. Kl. 3 e. m. 1. Justerades protokollet för den 18 innevarande mars. 2. Herr statsrådet Undén avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 189, angående uppförande av nya sjukhus för Västernorrlands regemente och Norrlands trängkår samt för Gröta artilleriregemente

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:33 (pdf, 276 kB)

Riksdagens protokoll 1918:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Första kammaren. Nr 32. Lördagen den 11 maj, e. in. Kammaren sammanträdde kl. 8 e. m. tlerr statsrådet Petersson avlämnade Kungl. Maj:ts nådiga propositioner nr 399, angående driftskostnader under år 1919 för flottans domäner nr 418, angående statsbidrag till väganläggningar in. m.nr 425, angående

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:32 (pdf, 4078 kB)

Riksdagens protokoll 1918:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 32. Onsdagen den 20 mars, e. m. Kl. 7 e. in. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Herr talmannen anmälde till fortsatt handläggning bevillningsutskottets betänkande, nr 22, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående tillfällig höjning av posta vgifter

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:32 (pdf, 2880 kB)

Riksdagens protokoll 1918:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Första kammaren. Nr 31. Lördagen den 11 maj, f. in. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 4 och den 7 innevarande månad. Herr Bergman väckte en motion, nr 190, om meddelande av ändrade bestämmelser beträffande lärares vid allmänt läroverk skyldighet att underkasta

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:31 (pdf, 5290 kB)

Riksdagens protokoll 1918:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Förslå kammaren. Nr 30. Onsdagen den 8 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Föredrogos, men bordlädes ånyo på flera ledamöters begäran statsutskottets utlåtande nr 106, bevillningsutskottets betänkanden nr 3639, jordbruksutskottets utlåtanden nr 6872 samt första särskilda utskottets utlåtanden

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:30 (pdf, 4544 kB)

Riksdagens protokoll 1918:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 30. Måndagen den 18 mars. i. Kl. 3 e. m. 1. Upplästes för justering protokollet för den 12 innevarande mars. Därefter yttrade Herr Westm an:Herr talman, mina herrar Vid justeringen av denna kammares protokoll av den 6 dennes rörande prokanslersämbetet gjordes av herr Engberg

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:30 (pdf, 238 kB)

Riksdagens protokoll 1918:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen: nr 174, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anvisande av medel för inköp av en fastighet för sjätte arméfördelningens stabsexpedition i Östersund nr 175, i anledning

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:29 (pdf, 1216 kB)

Riksdagens protokoll 1918:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 29. Lördagen den lö mars, e. in. Kl. 7 e. m. Fortsattes det pa förmiddagen började sammanträdet. 1. Till avgörande förelåg nu statsutskottets utlåtande, nr 4 A, angående regleringen av utgifterna under riksstatens för år 1919 fjärde huvudtitel, innefattande anslagen till

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:29 (pdf, 5264 kB)

Riksdagens protokoll 1918:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Första kammaren. Nr 28. Torsdagen den 2 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes följande inkomna läkarintyg: Att major Aaby Ericsson på grund av rubbningar i hjärtverksamheten är i behov av en tids vila intygas. Stockholm den 22/4 18. Israel Holmgren. Anmäldes och godkändes jordbruksutskottets

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:28 (pdf, 3675 kB)

Riksdagens protokoll 1918:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL Kammaren sammanträdde kl. 11 m. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag a a8ens skrivelse nr 160, till Konungen angående åtgärder för inrättande av badanstalter i större befolkningscentra och a landsbygden m. m.dels och till paragrafer i riksdagsbeslutet: nr 41, angående ändring i instruktionen

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:27 (pdf, 5672 kB)

Riksdagens protokoll 1918:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL 191 B. Andra kammaren. Nr 27. Onsdagen den 13 mars, e. in. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Föredrogs särskilda utskottets utlåtande, nr 3, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående krigstidstillägg och krigstidshjälp under år 1918 åt befattningshavare i

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:27 (pdf, 3586 kB)

Riksdagens protokoll 1918:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Första kammaren. Nr 26. Tisdagen den 23 april. Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m. Herr statsrådet Petersson avlämnade dels Kungl. Maj ts nådiga propositioner: nr 286, med förslag till lag angående krigstidsunderstöd åt präster i nyreglerade pastorat samt åt vissa extra ordinarie präster och

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:26 (pdf, 3908 kB)

Riksdagens protokoll 1918:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m. Herr statsrådet Thorsson avlämnade Kungl. Maj:ts nådiga propositioner: nr 284, med förslag till lag om polisväsendet i rikets städer nr 285, angående inrättande av en andre-arkivariebefattning vid landsarkivet i Lund m. m.nr 288, med förslag till vissa ändringar

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:25 (pdf, 3818 kB)

Riksdagens protokoll 1918:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Ändra kammaren. Nr 25. Tisdagen den 12 mars. Kl. 3 e. in. 1. Upplästes för justering protokollen för den 5 och 6 innevarande mars. Därefter yttrade Herr Högberg:Herr talman Jag har begärt ordet för att rikta eu anmärkning mot protokollet för eftermiddagssessionen den b mars. Het förhåller

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:25 (pdf, 287 kB)

Riksdagens protokoll 1918:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Första kammaren. Nr 24. Onsdagen den 17 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes två till kammaren inkomna protokoll, så lydande: År 1918 den 16 april sammanträdde kamrarnas valmän för att jämlikt 71 och 73 riksdagsordningen utse dels riksdagens fullmäktige i riksbanken ej mindre

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:24 (pdf, 2589 kB)