Dokument & lagar (272 träffar)

Svensk författningssamling 1918:1080

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:925

Författningen är upphävd

Riksdagens protokoll 1918:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Ändra kammareNr 12. Fredagen den 29 november. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 23 2. Föredrogos var för sig och. hänvisades till tredje särskilda utskottet nedannämnda på kammarens bord liggande motioner, nämligen: nr 49, av herrar Moberger och Bengtsson nr 50, av herr Sjölander

1918-11-29

Riksdagens protokoll 1918:12 (pdf, 450 kB)

Riksdagens protokoll 1918:16

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 16. Måndagen den 16 december. Kl. 12 på dagen. I Föredrogs, men bordlädes åter tredje särskilda utskottets utlåtande nr 1. 2. Vidare föredrogs tredje särskilda utskottets memorial, nr 2, angående avlöning åt dess tjänstemän ock vaktbetjäning och blev utskottets däri gjorda

1918-11-15

Riksdagens protokoll 1918:16 (pdf, 3547 kB)

Riksdagens protokoll 1918:2

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 2. Lördagen den 2 november. Kl. 11 f. m. 1. Herr talmannen meddelade, att herrar Kilsson i Antnäs, Persson i B.iörebyholm och Svensson i Eldstad intagit sina platser i kammar en. 2. I enlighet med därom den 31 nästlidna oktober fattat beslut skulle nu företagas val av ledamöter

1918-10-31

Riksdagens protokoll 1918:2 (pdf, 3038 kB)

Svensk författningssamling 1918:645

Författningen är upphävd

Riksdagens protokoll 1918:61

RIKSDAGENS PROTOKOLL Kammaren sammanträdde kl. 10,30 f. in. Herr talmannen yttrade:Mina lierrar Sedan kammaren sist var samlad, har vårt land hemsökts och bemsökes fortfarande av en svår farsot, som förlamat folkets arbetskraft och spritt sorg:i många hem. Denna härjande sjukdom har, såsom vi alla veta, även ryckt

1918-07-19

Riksdagens protokoll 1918:61 (pdf, 353 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdat den 15 juni 1918. AVDELNING I. Allmänna föreskrifter. i. Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av därtill förordnade fullmäktige efter av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1918-06-15

Svensk författningssamling (pdf, 2903 kB)

Riksdagens protokoll 1918:55

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Första kammaren. Nr 55. Fredagen den 14 juni, e. in. Kammaren sammanträdde kl. 8 e. m. Anmäldes och godkändes andra sammansatta stats- och lagutskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen: nr 406, i anledning av dels Kungl. Maj ts proposition angående anslag till bestridande av

1918-06-07

Riksdagens protokoll 1918:55 (pdf, 2991 kB)

Riksdagens protokoll 1918:68

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 68. Tisdagen den 4 juni. Kl. 3 e. m. 1. Justerades protokollen för den 28 och den 29 nästlidna maj. 2. Sedan ledamoten av kammaren herr Lindman, vilken vid den 31 nästlidna maj anställt val blivit av andra kammaren utsedd till suppleant för kammarens representanter vid firandet

1918-06-05

Riksdagens protokoll 1918:68 (pdf, 4397 kB)

Riksdagens protokoll 1918:66

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 66. Lördagen den 1 juni, f. in. Kl. 11 f. m. 1. Föredrogs en från ledamoten av kammaren herr A. Lindman till kammaren inkommen skrivelse, däri han, som valts till suppleant för de deputerade, vilka kammaren utsett att närvara vid Lunds universitets 250-års jubileum, anhållit

1918-06-01

Riksdagens protokoll 1918:66 (pdf, 4029 kB)

Riksdagens protokoll 1918:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Första kammaren. Tisdagen den 4 juni. Kammaren sammanträdde kl. 2,30 e. m. Justerades protokollen för den 29 och den 31 nästlidne maj. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag till riksdagens skrivelse nr 2G8 till Konungen angående undersökning om tergivande i särskilda fall av kravet på

1918-05-31

Riksdagens protokoll 1918:43 (pdf, 907 kB)

Riksdagens protokoll 1918:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 39i8. Första kammaren. Nr 39. Onsdagen den 29 maj, f. in. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes följande inkomna läkarintyg: Att ledamoten i riksdagens första kammare, auditör Hugo Fahlén på grund av akut neuralgi i ansiktsnerverna är förhindrad att deltaga i riksdagsarbetet för några dagar,

1918-05-28

Riksdagens protokoll 1918:39 (pdf, 5609 kB)

Riksdagens protokoll 1918:61

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 61. Lördagen den 25 maj. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 18 innevarande maj. 2. Herr talmannen lämnade nu ordet till Herr vice talmannen, som yttrade:Herr talman Jag tager mig friheten hemställa, att kammaren måtte uppdraga åt sin talman att avsända ett hälsningstelegram

1918-05-24

Riksdagens protokoll 1918:61 (pdf, 4073 kB)

Riksdagens protokoll 1918:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 42. Tisdagen den 23 api il. Kl. 3 c. m. 1. Justerades protokollet för den 17 innevarande april. 2. Herr statsrådet Palmstierna avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner och skrivelse: nr 322, angående anslag till täckande av vissa förskott på t.llläggsstat för år 1918 under sjunde

1918-04-21

Riksdagens protokoll 1918:42 (pdf, 3185 kB)

Riksdagens protokoll 1918:74

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Ändra kammaren. Nr 74. Onsdagen den 12 juni, f. in. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 6 innevarande juni. 2. Föredrogos, men bordlädes åter statsutskottets utlåtanden nr 224236. 3. Vidare föredrogs statsutskottets memorial, nr 237, i anledning av kamrarnas skiljaktigabeslut i

1918-04-12

Riksdagens protokoll 1918:74 (pdf, 4411 kB)

Riksdagens protokoll 1918:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Första kammaren. Nr 34. Onsdagen den 15 maj, e. in. Kammaren sammanträdde kl. 8 e. m. Herr statsrådet Thorsson avlämnade Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 433, med förslag till överenskommelser dels angående malmbrytning inom Luossavara och Grängesbergs malmfält, dels angående redan medgiven

1918-04-12

Riksdagens protokoll 1918:34 (pdf, 1674 kB)