Dokument & lagar (10 träffar)

Register 1908:Tfu Andra kammaren

1 Register öfver Andra Kammarens tillfälliga utskotts under lagtima riksmötet år 1908 afgifna utlåtanden. A. N:o. Arbetslösheten i Sverige m. in.angående utredning om.22. B, Beskrifning öfver enskilda och kommuner tillhöriga, mera betydande vattenfall i landet, angående 5. Byggnadstomter, angående friköpande af från

1908-01-01

Register 1908:Tfu Andra kammaren (pdf, 419 kB)

Register 1908:Tfu Första kammaren

1 Register öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1908 afgifna utlåtanden. A. N:o. Anteckning i kyrkobok rörande svenskar, som från utlandet återinflyttat till Sverige, om åtgärder till införande af förenklade bestämmelser om 1. B. Beskrifning öfver enskilda och kommuner tillhöriga,

1908-01-01

Register 1908:Tfu Första kammaren (pdf, 298 kB)

Register 1908:Säru

1 Förteckning öfver särskilda utskottens utlåtanden och memorial vid lagtima Riksdagen år 1908. A. Nro. Aflöning, prästerskapets, angående lag om reglering af.Aflöning åt särskilda utskottets n:o 2 sekreterare och vaktmästare Aflöning åt särskilda utskottets n:o 1 tjänstemän och vaktbetjanmg 2, 9. 10. 11. 8 Boställsordning,

1908-01-01

Register 1908:Säru (pdf, 245 kB)

Register 1908:Su

REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden ock memorial vid 1908 års riksdagA. N:o å uti. eller mem. Abnormlärare, angående reseunderstöd åt 9:43. Abnormskolor, se Undervisningsanstalter. Acta mathematica, tidskrift, ang. anslag till fortsatt utgifvande af.9:170. Adelswärd, Th.frih.motion om upphäfvande af gällande

1908-01-01

Register 1908:Su (pdf, 3443 kB)

Register 1908:Lu

1 Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1908 års lagtima riksdag. Å- Utlåtandets nummer. Adoption: angående lag om adoption 19. Afgäld: angående lag om ändrad lydelse af 8 i lagen den 25 maj 1905 rörande afgäld från afsöndrad lägenhet m. m.46. Afsöndring:se Afgäld, Hemmansklyfning. Aftonsång sgudstjänst,

1908-01-01

Register 1908:Lu (pdf, 727 kB)

Register 1908:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1908 års lagtima riksdag. N:o. Utlåtandets eller memorialets rubrik. Datum. Dess behandling uti Första Kammaren. Andra Kammaren. Anmärkningar. 1. I anledning af Kungl. Maj:ts proposition med förslag till änd-rad lydelse af 7, 9, 11, 12, 28, 32, 33,

1908-01-01

Register 1908:Ku (pdf, 538 kB)

Register 1908:Bu

Register öfver bankoutskottets memorial under Riksdagen i Stockholm år 1908. A. Mera. N:o. Afdelning skontor, afskrifning af osäkra fordringar i Göteborg, Falun, Karlstad och Uppsala 3 Ang.beredande af stadigvarande lokal för riksbankens kontor i Västerås 5 Afskrifning, se afdelningskontor. B. Bankovinsten, ang. dess

1908-01-01

Register 1908:Bu (pdf, 130 kB)

Register 1908:Bevu

1 Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1908 rs lagtima riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets och A. memorialets n:o. Aktiebolag: angående särskild beskattning af aktiebolag, som äga fast egendom. 12, 13. i Apples:om nedsättning af tullen å chopped äpples.10. År rak: angående vissa ändringar

1908-01-01

Register 1908:Bevu (pdf, 380 kB)

Register 1908:reg

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1908 JÄMTE FÖRTECKNINGAR ÖFVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL. STOCKHOLM, K.L. BECKMANS BOKTRYCKERI, 1908. Sami. 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 Summarisk förteckning öfver Riksdagens protokoll

1908-01-01

Register 1908:reg (pdf, 30272 kB)

protutdr 1908

mwAM®TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL TD LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1908. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kanirarne. Prof.Utdrag den 17 Januari 1908. 1 Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 17 januari 1908. N:o 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöf verläggningarna

1908-01-01