Dokument & lagar (9 träffar)

Register 1909:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1909 års lagtima Riksdag. Utlåtandets eller memorialets rubrik. Datum. Dess behandling uti Anmärkningar. N:o. Andra Kammaren. Kammaren. 1 1. Med uppgift å hvilande förslag till ändringar i grundlagarna: 1 februari. från Riksdagen år 1906: 1 Angående

1909-05-26

Register 1909:Ku (pdf, 355 kB)

Register 1909:Tfu Andra kammaren

1 Sakregister öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1909 afgifna utlåtanden. A. N:o. Af verkning svält, om medling vid uppgörelser om återgång af de till trävarubolagen i vissa landsdelar gjorda upplåtelser af 29. Arbetslösheten i Sverige in. m.angående utredning rörande.25. Arbetssökande,

1909-01-01

Register 1909:Tfu Andra kammaren (pdf, 332 kB)

Register 1909:Tfu Första kammaren

1 Sakregister öfver de al Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1909 afgifna utlåtanden. A. N:o. Arbetslöshet och Arbetslöshetsförsäkring, angående utredning rörande 26. Arbetssökande, angående rätt för att i vissa fall färdas för nedsatt pris eller kostnadsfritt till ort, där anvisning å

1909-01-01

Register 1909:Tfu Första kammaren (pdf, 326 kB)

Register 1909:Säru

1 Förteckning öfver de af Riksdagens särskilda utskott vid lagtima riksmötet år 1909 afgifna utlåtanden. N:o 1, i anledning af dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om reglering af prästerskapets aflöning m. m.dels väckta motioner i ämnet. N:o 2, i anledning af dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag

1909-01-01

Register 1909:Säru (pdf, 210 kB)

Register 1909:Su

REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1909 års riksdag. A. N:o uti. eller mem. Affnormlärare, ang. understöd åt.9:153. Abnormskolor, se Undervisningsanstalter. Acta mathematica,ang. understöd för utgifvande af.9:175. Afdikningar, ang. norrländska afdikningsanslaget och allmänna frostminskningsanslaget

1909-01-01

Register 1909:Su (pdf, 3202 kB)

Register 1909:LU

1 Register till lagutskottets utlåtande och memorial vid 1909 års lagtima riksdag. Utlåtandets nummer. Aflösning: angående åstadkommande af aflösning utaf jordbruket å kronohemman och kronotorp, som donerats till bruksrörelsen, m. m. 70. Afsöndring:se Jorda/söndring. Afvittring: angående lag om marks afstående för nomadlapparnas

1909-01-01

Register 1909:LU (pdf, 801 kB)

Register 1909:Bu

Register till bankoutskottets memorial och utlåtande under Riksdagen 1909. A. Mem. N:o. Afdelning skontor et i Göteborg, afskrifning af osäkra fordringar.3. i Kristianstad, ang. anskaffande af ny tomt för riksbanksbyggnad.13. i Luleå, afskrifning af osäkra fordringar 3. v i Vänersborg, afskrifning af osäkra fordringar

1909-01-01

Register 1909:Bu (pdf, 185 kB)

Register 1909:Bevu

1 Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1909 års lagtima Riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets och memorialets n:o. Automobil: om stämpel å bevis om tillstånd att köra med automobil å allmän väg eller gata m. m.om stämpel å bevis som jämlikt förordningen om automobiltrafik meddelas angående

1909-01-01

Register 1909:Bevu (pdf, 421 kB)

protutdr 1909

TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1909. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kamrarne. Prot.TJtdrag den 18 Januari 1909. 1 Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 18 januari 1909. N:o 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna

1909-01-01