Dokument & lagar (11 träffar)

Register 1912:Tfu Andra kammaren

1 Register öfver Andra kammarens tillfälliga utskotts under lagtima riksmötet år 1912 afgifna utlåtanden. Siffrorna I, II, III, IV och Y beteckna första, andra, tredje, fjärde och femte tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.A. Abonnemangs- och samtalsafgifter vid telegrafverkets telefonväsen,

1912-01-01

Register 1912:Tfu Andra kammaren (pdf, 333 kB)

Register 1912:Tfu Första kammaren

1 Register öfver Första kammarens tillfälliga utskotts under lagtima riksmötet år 1912 afgifna utlåtanden. Siffrorna I och II beteckna första och andra tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.Å. Åfgifter, personliga, till stat och kommun, ang. afskaffande af.I:19. Afgiftsfria resor i vissa

1912-01-01

Register 1912:Tfu Första kammaren (pdf, 299 kB)

Register 1912:Säru

SAKREGISTER till särskilda utskottens utlåtanden vid riksdagen 1912. Siffrorna 1 och II beteckna särskilda utskotten nr 1 och nr 2, och den följande siffran utlåtandets nummer, hvarjämte i åtskilliga fall äfven sidosiffror anges.Aflöning åt utskottens kanslipersonal och vaktmästare.I:10, II:3, Anslag till socialstyrelsen.jj.

1912-01-01

Register 1912:Säru (pdf, 176 kB)

Register 1912:Su

REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1912 års riksdag. A. Nr å uti. eller mem. Abnormlärare, ang. resestipendier åt.8:197. Äbrahamsons stiftelse ä Näs, ang. anslag till.95. Acta Mathematica,ang. anslag för fortsatt utgifvande af.8:219. Affärsverksamhet, statens, ang. uppförande i riksstaten af inkomsttitlar

1912-01-01

Register 1912:Su (pdf, 2367 kB)

Register 1912:LU

R E G18 T E R till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1912 års lagtima riksdag. A. Arfsrätt: angående rätt för oäkta barn att ärfva fader och fädernefränder Arfvode åt särskild sekreterare.Arrende:se Bolag. Nr å utlåt, eller mera. 62. 64. B. Barnamord:se Strafflagen. Bolag: förslag till lag om ändrad lydelse af

1912-01-01

Register 1912:LU (pdf, 380 kB)

Register 1912:Ku

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckningöfver konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1912 års lagtima riksdag. Utlåtandets eller memorialets rubrik. Datum. Dess behandling uti Första kammaren. Andra kammaren. Anmärkningar. 1. Med uppgift å kritande förslag till ändringar i grundlagarna från Riksdagen

1912-01-01

Register 1912:Ku (pdf, 2733 kB)

Register 1912:Ju

1 Register 4 öfver jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1912 års riksdag. Nr å uti. eller mem. Afdikningar, ang. norrländska afdikningsanslaget och allmänna afdikningsanslaget 1: 85. Afvelscentra för nötboskap, ang. bidrag till upprätthållande af.1: 5 3. Allmänna afdikningsanslaget, ang.1: 8 5. Almgren,

1912-01-01

Register 1912:Ju (pdf, 1139 kB)

Register 1912:Bu

1 REGISTER öfver foankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1912 år riksdag. Nr å uti. eller Aflöning sstaten för riksbanken: mera. ang. öfverflyttande af en tjänst från Linköping till Växjö.7, 12. ang. höjning af deputerades arfvoden 23. motion om inrättande af ytterligare en deputerabefattning afstyrkes 24. ang.

1912-01-01

Register 1912:Bu (pdf, 518 kB)

Register 1912:Bevu

1 Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1912 års riksdag afgifna betänkanden och memorial. Nr å betänk. A. eller mera. Aktiebolag, svenskt: ang. bevillningstaxering för utdelning å aktier i 9. Aktiebref: ang. kontrollbestämmelser rörande stämpelbeläggning af 7. B. Bankbolag, solidariskt: ang. bevillningstaxering

1912-01-01

Register 1912:Bevu (pdf, 372 kB)

Register 1912:reg

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1912 JÄMTE FÖRTECKNING ÖFVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL. STOCKHOLM, K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI, 1912. Sami. i i 2 2 3 4 5 6 3 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Summarisk förteckning öfver Riksdagens protokoll

1912-01-01

Register 1912:reg (pdf, 28921 kB)

protutdr 1912

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1912. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdragfrån kamrarne. 1 Protokollsutdrag den 17 januari 1912. len 1 januari. Från Första kammaren. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 17 januari 1912. Nr 1. S. D. Företogs val af tre

1912-01-01