Dokument & lagar (43 träffar)

Register 1918:Tfu Andra kammaren

Register över Andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid 1918 års lagtima riksdag. Siffrorna IV beteckna FörstaFemte tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.Arbetskamrar, införande av jy. Avlöning, enhetliga bestämmelser om uttaxeringen av prästerskapets IV: 4 4 Bad, beredande åt befolkningen

1918-01-01

Register 1918:Tfu Andra kammaren (pdf, 339 kB)

Register 1918:Tfu Första kammaren

Register över Första kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid HUS års lagtima riksdag. Siffrorna 1 och II beteckna Första och Andra tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.Alkoholhaltiga dryckers tillverkning, införsel och försäljning, provisoriskt förbud mot jj. Arbetskamrar, utredning

1918-01-01

Register 1918:Tfu Första kammaren (pdf, 273 kB)

Register 1918:Säru - urtima

Särskilda utskottens utlåtanden och memorial. 1 Förteckning över särskilda utskottens utlåtanden och memorial vid 1918 års urtima riksdag. Första särskilda utskottet. Nr. 1. Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra krigstids tillägg för senare halvåret av 1918 och tills vidare under år 1919

1918-01-01

Register 1918:Säru - urtima (pdf, 286 kB)

Register 1918:Säru

Ro gister över de särskilda utskottens utlåtanden och memorial vid 1918 års riksdag. I betecknar Första särskilda utskottet, II Andra och III Tredje den följande siffran anger numret å utskottets utlåtande eller memorial.Andra särskilda utskottets avlöningar.II: 7 Asyler, Lönereglering vid statens I: 22 Avlöningsförhållanden

1918-01-01

Register 1918:Säru (pdf, 237 kB)

Register 1918:Su

1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års lagtima riksdag. Nr å uti. eller mera. Abnormunder visningen: ang. anslag till utgivande av en ordbok för dövstumma.8 A: 193. ang. anslag till utgivande av Tidning för dövstumma.8 A: 194. ang. ändring i staten för institutet och förskolan för blinda

1918-01-01

Register 1918:Su (pdf, 3024 kB)

Register 1918:LU

Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års lagtima riksdag. Nr ä utlåt, eller mem. A. Alkoholister: om ändring av i i lagen om behandling av alkoholister 85. 4 rbetarskyddslagstiftning: förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 8 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa

1918-01-01

Register 1918:LU (pdf, 476 kB)

Register 1918:Ku

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års lagtima riksdag. Nr Utlåtandets eller memorialets rubrik Datum Dess behandling uti Anmärkningar Första kammaren Andra kammaren 1. Med uppgift å vilande för-slag till ändringar i grund-lagarna från

1918-01-01

Register 1918:Ku (pdf, 588 kB)

Register 1918:Ju

Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års riksdag. Adelsnäs, trädgårdsskolan vid Alnarp: bränsle vid institutionsbyggnad vid hovbeslagsskolan vid.täckande av brist i expensanslaget lantbruksinstitutet vid, förhöjning i ordinarie anslaget.Alster av svenska lantbruket m. m. samt fiskerinäringen,

1918-01-01

Register 1918:Ju (pdf, 926 kB)

Register 1918:Bu

Bankoutskottets register. 1 Register över bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års riksdag. I. Riksbanken. a uti. eller mem. Avdelningskontor, ang. ombyggnad av bankens fastighet i Karlskrona.15. höjning av arvodet till kontorens revisorer 32. Avskrivning av osäkra fordringar 25. Bankoreglementet, ang. vissa

1918-01-01

Register 1918:Bu (pdf, 687 kB)

Register 1918:Bevu

1 Register över de av bevillningsutskottet vid 1918 års riksdag avgivna betän kanden och memorial. Nr å betänk. A eller mem. Aktiekupong er, se Stämpelavgift. Alkoholhaltiga preparat: om förordning ang.52 Arvode: ang. tilläggsarvode åt sekreteraren å utskottets andra avdelning 1 Anstånd, se Beskattning. Arvsskatt:

1918-01-01

Register 1918:Bevu (pdf, 360 kB)

Register 1918:reg - urtima

R E G I S T E R ÖV EK RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID URTIMA RIKSMÖTET ÅR 1918 JÄMTE FÖRTECKNING ÖVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL STOCKHOLM 192 0 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI l 582 2o Summarisk förteckning över riksdagens protokoll med bihang vid urtima riksmötet år 1918. Protokoll.

1918-01-01

Register 1918:reg - urtima (pdf, 4079 kB)

Register 1918:reg

REGISTER ÖTEK RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1918 JÄMTE FÖRTECKNING ÖVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL SAMT MATRIKEL ÖVER KAMRARNAS LEDAMÖTER STOCKHOLM 1920 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 8795 1 Sami. 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Summarisk

1918-01-01

Register 1918:reg (pdf, 27044 kB)

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

Register 1914:Tfu5 Andra kammaren - a

Register över andra kammarens tillfälliga utskotts under lagtima riksmötet år 1914 avgivna utlåtanden. Civilanställning, angående beredande av dylik anställning åt underbefälet vid armén och flottan j. g Folkskollärarinnor, angående beredande av ökad trygghet åt sådana lärarinnor vid folk- och småskolor, som bo i ensligt

1914-01-01

Register 1914:Tfu5 Andra kammaren - a (pdf, 115 kB)

Register 1914:Tfu Andra kammaren - b

Register över andra kammarens tillfälliga utskotts under senare lagtima riksmötet år 1914 avgivna utlåtanden. Siffrorna I, II, III, IV och V beteckna första, andra, tredje, fjfirde och femte tillfälliga utskotten och den följande siffran utlåtandets nummer.A. Arbete i det fria för tvångsarbetsfångar och straffångar,

1914-01-01

Register 1914:Tfu Andra kammaren - b (pdf, 240 kB)

Register 1914:Tfu Första kammaren - b

Register över första kammarens tillfälliga utskotts under senare lagtima riksmötet år 1914 avgivna utlåtanden. Siffrorna I och II beteckna första och andra tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.A. Allmänna vägar, angående åtgärder för nedbringande av deras anläggningskostnader II: 4 Arbete

1914-01-01

Register 1914:Tfu Första kammaren - b (pdf, 180 kB)

Register 1914:Tfu Första kammaren - a

Register över första kammarens tillfälliga utskotts under lagtima riksmötet år 1914 avgivna utlåtanden. Folkskollärarinnor, angående åtgärder i fråga om beredande av ökad trygghet åt folk- och småskollärarinnor, som hava sin bostad i ensamt liggande skolhus Läkarrecept, angående deras utskrivande på svenska språket

1914-01-01

Register 1914:Tfu Första kammaren - a (pdf, 108 kB)

Register 1914:Säru - b

Sakregister till särskilda utskottens utlåtanden vid senare lagtima riksmötet 1914. Siffrorna I, II och III beteckna särskilda utskotten nr 1, 2 och 3 och den följande siffran utlåtandets nummer, varjämte i flera fall även sidosiffror angivas.A. Artilleriet Artilleri- och ingenjörhögskolan Artilleristaben Avlöning

1914-01-01

Register 1914:Säru - b (pdf, 320 kB)

Register 1914:Su - a

REGISTER över Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1914 års riksdag 15 januari5 mars. Nr å uti. eller mem. Aktiebolaget Svenska Amerika-Mexikolinjen, angående understöd till 7:4o 16:i. Aktiebolaget Svenska ostasiska kompaniet, ang. understöd till.7:42 16:2. Arbetarskydd, ang. bidrag till föreningen för arbetarskydd

1914-01-01

Register 1914:Su - a (pdf, 818 kB)

Register 1914:Su

REGISTER över Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1914 års senare lagtima riksdag. A. Nr a uti. eller mem. Abnormundervisning, se Undervisningsanstalter. Abrahamsons stiftelse, ang. anslag till uppehållande av läroanstalten vid S:142. Acta Mathematica,ang. anslag till understöd för fortsatt utgivande av 8:223.

1914-01-01

Register 1914:Su (pdf, 1713 kB)
Paginering