Dokument & lagar (22 träffar)

Register 1918:Tfu Andra kammaren

Register över Andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid 1918 års lagtima riksdag. Siffrorna IV beteckna FörstaFemte tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.Arbetskamrar, införande av jy. Avlöning, enhetliga bestämmelser om uttaxeringen av prästerskapets IV: 4 4 Bad, beredande åt befolkningen

1918-01-01

Register 1918:Tfu Andra kammaren (pdf, 339 kB)

Register 1918:Tfu Första kammaren

Register över Första kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid HUS års lagtima riksdag. Siffrorna 1 och II beteckna Första och Andra tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.Alkoholhaltiga dryckers tillverkning, införsel och försäljning, provisoriskt förbud mot jj. Arbetskamrar, utredning

1918-01-01

Register 1918:Tfu Första kammaren (pdf, 273 kB)

Register 1918:Säru - urtima

Särskilda utskottens utlåtanden och memorial. 1 Förteckning över särskilda utskottens utlåtanden och memorial vid 1918 års urtima riksdag. Första särskilda utskottet. Nr. 1. Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra krigstids tillägg för senare halvåret av 1918 och tills vidare under år 1919

1918-01-01

Register 1918:Säru - urtima (pdf, 286 kB)

Register 1918:Säru

Ro gister över de särskilda utskottens utlåtanden och memorial vid 1918 års riksdag. I betecknar Första särskilda utskottet, II Andra och III Tredje den följande siffran anger numret å utskottets utlåtande eller memorial.Andra särskilda utskottets avlöningar.II: 7 Asyler, Lönereglering vid statens I: 22 Avlöningsförhållanden

1918-01-01

Register 1918:Säru (pdf, 237 kB)

Register 1918:Su

1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års lagtima riksdag. Nr å uti. eller mera. Abnormunder visningen: ang. anslag till utgivande av en ordbok för dövstumma.8 A: 193. ang. anslag till utgivande av Tidning för dövstumma.8 A: 194. ang. ändring i staten för institutet och förskolan för blinda

1918-01-01

Register 1918:Su (pdf, 3024 kB)

Register 1918:LU

Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års lagtima riksdag. Nr ä utlåt, eller mem. A. Alkoholister: om ändring av i i lagen om behandling av alkoholister 85. 4 rbetarskyddslagstiftning: förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 8 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa

1918-01-01

Register 1918:LU (pdf, 476 kB)

Register 1918:Ku

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års lagtima riksdag. Nr Utlåtandets eller memorialets rubrik Datum Dess behandling uti Anmärkningar Första kammaren Andra kammaren 1. Med uppgift å vilande för-slag till ändringar i grund-lagarna från

1918-01-01

Register 1918:Ku (pdf, 588 kB)

Register 1918:Ju

Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års riksdag. Adelsnäs, trädgårdsskolan vid Alnarp: bränsle vid institutionsbyggnad vid hovbeslagsskolan vid.täckande av brist i expensanslaget lantbruksinstitutet vid, förhöjning i ordinarie anslaget.Alster av svenska lantbruket m. m. samt fiskerinäringen,

1918-01-01

Register 1918:Ju (pdf, 926 kB)

Register 1918:Bu

Bankoutskottets register. 1 Register över bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års riksdag. I. Riksbanken. a uti. eller mem. Avdelningskontor, ang. ombyggnad av bankens fastighet i Karlskrona.15. höjning av arvodet till kontorens revisorer 32. Avskrivning av osäkra fordringar 25. Bankoreglementet, ang. vissa

1918-01-01

Register 1918:Bu (pdf, 687 kB)

Register 1918:Bevu

1 Register över de av bevillningsutskottet vid 1918 års riksdag avgivna betän kanden och memorial. Nr å betänk. A eller mem. Aktiekupong er, se Stämpelavgift. Alkoholhaltiga preparat: om förordning ang.52 Arvode: ang. tilläggsarvode åt sekreteraren å utskottets andra avdelning 1 Anstånd, se Beskattning. Arvsskatt:

1918-01-01

Register 1918:Bevu (pdf, 360 kB)

Register 1918:reg - urtima

R E G I S T E R ÖV EK RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID URTIMA RIKSMÖTET ÅR 1918 JÄMTE FÖRTECKNING ÖVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL STOCKHOLM 192 0 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI l 582 2o Summarisk förteckning över riksdagens protokoll med bihang vid urtima riksmötet år 1918. Protokoll.

1918-01-01

Register 1918:reg - urtima (pdf, 4079 kB)

Register 1918:reg

REGISTER ÖTEK RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1918 JÄMTE FÖRTECKNING ÖVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL SAMT MATRIKEL ÖVER KAMRARNAS LEDAMÖTER STOCKHOLM 1920 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 8795 1 Sami. 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Summarisk

1918-01-01

Register 1918:reg (pdf, 27044 kB)

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

Register 1909:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1909 års lagtima Riksdag. Utlåtandets eller memorialets rubrik. Datum. Dess behandling uti Anmärkningar. N:o. Andra Kammaren. Kammaren. 1 1. Med uppgift å hvilande förslag till ändringar i grundlagarna: 1 februari. från Riksdagen år 1906: 1 Angående

1909-05-26

Register 1909:Ku (pdf, 355 kB)

Register 1909:Tfu Andra kammaren

1 Sakregister öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1909 afgifna utlåtanden. A. N:o. Af verkning svält, om medling vid uppgörelser om återgång af de till trävarubolagen i vissa landsdelar gjorda upplåtelser af 29. Arbetslösheten i Sverige in. m.angående utredning rörande.25. Arbetssökande,

1909-01-01

Register 1909:Tfu Andra kammaren (pdf, 332 kB)

Register 1909:Tfu Första kammaren

1 Sakregister öfver de al Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1909 afgifna utlåtanden. A. N:o. Arbetslöshet och Arbetslöshetsförsäkring, angående utredning rörande 26. Arbetssökande, angående rätt för att i vissa fall färdas för nedsatt pris eller kostnadsfritt till ort, där anvisning å

1909-01-01

Register 1909:Tfu Första kammaren (pdf, 326 kB)

Register 1909:Säru

1 Förteckning öfver de af Riksdagens särskilda utskott vid lagtima riksmötet år 1909 afgifna utlåtanden. N:o 1, i anledning af dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om reglering af prästerskapets aflöning m. m.dels väckta motioner i ämnet. N:o 2, i anledning af dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag

1909-01-01

Register 1909:Säru (pdf, 210 kB)

Register 1909:Su

REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1909 års riksdag. A. N:o uti. eller mem. Affnormlärare, ang. understöd åt.9:153. Abnormskolor, se Undervisningsanstalter. Acta mathematica,ang. understöd för utgifvande af.9:175. Afdikningar, ang. norrländska afdikningsanslaget och allmänna frostminskningsanslaget

1909-01-01

Register 1909:Su (pdf, 3202 kB)

Register 1909:LU

1 Register till lagutskottets utlåtande och memorial vid 1909 års lagtima riksdag. Utlåtandets nummer. Aflösning: angående åstadkommande af aflösning utaf jordbruket å kronohemman och kronotorp, som donerats till bruksrörelsen, m. m. 70. Afsöndring:se Jorda/söndring. Afvittring: angående lag om marks afstående för nomadlapparnas

1909-01-01

Register 1909:LU (pdf, 801 kB)

Register 1909:Bu

Register till bankoutskottets memorial och utlåtande under Riksdagen 1909. A. Mem. N:o. Afdelning skontor et i Göteborg, afskrifning af osäkra fordringar.3. i Kristianstad, ang. anskaffande af ny tomt för riksbanksbyggnad.13. i Luleå, afskrifning af osäkra fordringar 3. v i Vänersborg, afskrifning af osäkra fordringar

1909-01-01

Register 1909:Bu (pdf, 185 kB)
Paginering