Dokument & lagar (24 träffar)

Register 1918:Tfu Andra kammaren

Register över Andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid 1918 års lagtima riksdag. Siffrorna IV beteckna FörstaFemte tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.Arbetskamrar, införande av jy. Avlöning, enhetliga bestämmelser om uttaxeringen av prästerskapets IV: 4 4 Bad, beredande åt befolkningen

1918-01-01

Register 1918:Tfu Andra kammaren (pdf, 339 kB)

Register 1918:Tfu Första kammaren

Register över Första kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid HUS års lagtima riksdag. Siffrorna 1 och II beteckna Första och Andra tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.Alkoholhaltiga dryckers tillverkning, införsel och försäljning, provisoriskt förbud mot jj. Arbetskamrar, utredning

1918-01-01

Register 1918:Tfu Första kammaren (pdf, 273 kB)

Register 1918:Säru - urtima

Särskilda utskottens utlåtanden och memorial. 1 Förteckning över särskilda utskottens utlåtanden och memorial vid 1918 års urtima riksdag. Första särskilda utskottet. Nr. 1. Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra krigstids tillägg för senare halvåret av 1918 och tills vidare under år 1919

1918-01-01

Register 1918:Säru - urtima (pdf, 286 kB)

Register 1918:reg - urtima

R E G I S T E R ÖV EK RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID URTIMA RIKSMÖTET ÅR 1918 JÄMTE FÖRTECKNING ÖVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL STOCKHOLM 192 0 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI l 582 2o Summarisk förteckning över riksdagens protokoll med bihang vid urtima riksmötet år 1918. Protokoll.

1918-01-01

Register 1918:reg - urtima (pdf, 4079 kB)

Register 1918:Säru

Ro gister över de särskilda utskottens utlåtanden och memorial vid 1918 års riksdag. I betecknar Första särskilda utskottet, II Andra och III Tredje den följande siffran anger numret å utskottets utlåtande eller memorial.Andra särskilda utskottets avlöningar.II: 7 Asyler, Lönereglering vid statens I: 22 Avlöningsförhållanden

1918-01-01

Register 1918:Säru (pdf, 237 kB)

Register 1918:Su

1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års lagtima riksdag. Nr å uti. eller mera. Abnormunder visningen: ang. anslag till utgivande av en ordbok för dövstumma.8 A: 193. ang. anslag till utgivande av Tidning för dövstumma.8 A: 194. ang. ändring i staten för institutet och förskolan för blinda

1918-01-01

Register 1918:Su (pdf, 3024 kB)

Register 1918:reg

REGISTER ÖTEK RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1918 JÄMTE FÖRTECKNING ÖVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL SAMT MATRIKEL ÖVER KAMRARNAS LEDAMÖTER STOCKHOLM 1920 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 8795 1 Sami. 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Summarisk

1918-01-01

Register 1918:reg (pdf, 27044 kB)

Register 1918:LU

Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års lagtima riksdag. Nr ä utlåt, eller mem. A. Alkoholister: om ändring av i i lagen om behandling av alkoholister 85. 4 rbetarskyddslagstiftning: förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 8 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa

1918-01-01

Register 1918:LU (pdf, 476 kB)

Register 1918:Ku

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års lagtima riksdag. Nr Utlåtandets eller memorialets rubrik Datum Dess behandling uti Anmärkningar Första kammaren Andra kammaren 1. Med uppgift å vilande för-slag till ändringar i grund-lagarna från

1918-01-01

Register 1918:Ku (pdf, 588 kB)

Register 1918:Ju

Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års riksdag. Adelsnäs, trädgårdsskolan vid Alnarp: bränsle vid institutionsbyggnad vid hovbeslagsskolan vid.täckande av brist i expensanslaget lantbruksinstitutet vid, förhöjning i ordinarie anslaget.Alster av svenska lantbruket m. m. samt fiskerinäringen,

1918-01-01

Register 1918:Ju (pdf, 926 kB)

Register 1918:Bu

Bankoutskottets register. 1 Register över bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års riksdag. I. Riksbanken. a uti. eller mem. Avdelningskontor, ang. ombyggnad av bankens fastighet i Karlskrona.15. höjning av arvodet till kontorens revisorer 32. Avskrivning av osäkra fordringar 25. Bankoreglementet, ang. vissa

1918-01-01

Register 1918:Bu (pdf, 687 kB)

Register 1918:Bevu

1 Register över de av bevillningsutskottet vid 1918 års riksdag avgivna betän kanden och memorial. Nr å betänk. A eller mem. Aktiekupong er, se Stämpelavgift. Alkoholhaltiga preparat: om förordning ang.52 Arvode: ang. tilläggsarvode åt sekreteraren å utskottets andra avdelning 1 Anstånd, se Beskattning. Arvsskatt:

1918-01-01

Register 1918:Bevu (pdf, 360 kB)

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

Register 1911:reg

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1911 JÄMTE FÖRTECKNING ÖFVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL. STOCKHOLM, K. Ii. IIKC KM ANS BOKTRYCK KHI, 1911. Sami. 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 9 9 10 10 10 11 Summarisk förteckning öfver Riksdagens protokoll

1911-01-01

Register 1911:reg (pdf, 27478 kB)

protutdr 1911

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1911. ELFTE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarne. Protokollsutdrag den 17 januari 1911. 1 Den 17 januari. Från Första kammaren. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 17 januari 1911. Nr 1. S. D. Föredrogs och lades

1911-01-01

Register 1911:Bu

R E G I 8 T E R öfver Bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1911 års riksdag. A. Nr å uti. eller mem. Aflöningsstaten för riksbanken: särskild arfvode till ordföranden 10 13. ang. ålderstillägg efter 3 och fl år för kassorna vid afdelnings kontoren utom dem i Göteborg och Malmö.23:1. ang. ålderstillägg för vaktmästarna

1911-01-01

Register 1911:Bu (pdf, 630 kB)

Register 1911:Bevu

I Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1911 års riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets och memorialets nr. A. Aktiebolag, inländskt: angående jämkning af skatteskalan vid beskattning af 28. Anstånd: angående anstånd med erläggande af arfsskatt.26. Årfsskatt: angående ändringar i 8 och 50

1911-01-01

Register 1911:Bevu (pdf, 407 kB)

Register 1911:Tfu Andra kammaren

1 Register ölver Andra kammarens tillfälliga utskotts under lagtima riksmötet år 1911 afgifna utlåtanden. Utskott SerieAllmänna läroverken, angående lindring i nu rådande unifor mitetstvång i organisation och undervisningsplan vid I Arbetslöshet, angående sådan planläggning af statens och kommunernas arbeten, att

1911-01-01

Register 1911:Tfu Andra kammaren (pdf, 381 kB)

Register 1911:Tfu Första kammaren

1 Register öfver Första kammarens tillfälliga utskotts under lagtima riksmötet år 1911 afgifna utlåtanden. A. Utskott SerieAllmänna läroverken, angående åtgärder för lindring i nu rådande uniformitetstvång i organisation och under visningsplan vid.II Arbetslöshet, angående sådan planläggning af statens och kommunernas

1911-01-01

Register 1911:Tfu Första kammaren (pdf, 305 kB)

Register 1911:Säru

1 Sakregister till särskilda utskottens utlåtanden vid riksdagen 1911. Siffrorna I och II beteckna utskotten nr 1 och nr 2 och den följande siffran utlåtandets nr, hvarjämte i åtskilliga fall äfven sidosiffror anges.Aflöning, se ersättning. Arbetareregister motion 11:52I:i, sid. 4952, 101, 144. Arbetsaftal, Lag om.I:i,

1911-01-01

Register 1911:Säru (pdf, 170 kB)
Paginering