Dokument & lagar (24 träffar)

Register 1918

Register över Andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid 1918 års lagtima riksdag. Siffrorna IV beteckna FörstaFemte tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.Arbetskamrar, införande av jy. Avlöning, enhetliga bestämmelser om uttaxeringen av prästerskapets IV: 4 4 Bad, beredande åt befolkningen

1918-01-01

Register 1918 (pdf, 339 kB)

Register 1918

Register över Första kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid HUS års lagtima riksdag. Siffrorna 1 och II beteckna Första och Andra tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.Alkoholhaltiga dryckers tillverkning, införsel och försäljning, provisoriskt förbud mot jj. Arbetskamrar, utredning

1918-01-01

Register 1918 (pdf, 273 kB)

Register 1918

Särskilda utskottens utlåtanden och memorial. 1 Förteckning över särskilda utskottens utlåtanden och memorial vid 1918 års urtima riksdag. Första särskilda utskottet. Nr. 1. Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra krigstids tillägg för senare halvåret av 1918 och tills vidare under år 1919

1918-01-01

Register 1918 (pdf, 286 kB)

Register 1918

Ro gister över de särskilda utskottens utlåtanden och memorial vid 1918 års riksdag. I betecknar Första särskilda utskottet, II Andra och III Tredje den följande siffran anger numret å utskottets utlåtande eller memorial.Andra särskilda utskottets avlöningar.II: 7 Asyler, Lönereglering vid statens I: 22 Avlöningsförhållanden

1918-01-01

Register 1918 (pdf, 237 kB)

Register 1918

1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års lagtima riksdag. Nr å uti. eller mera. Abnormunder visningen: ang. anslag till utgivande av en ordbok för dövstumma.8 A: 193. ang. anslag till utgivande av Tidning för dövstumma.8 A: 194. ang. ändring i staten för institutet och förskolan för blinda

1918-01-01

Register 1918 (pdf, 3024 kB)

Register 1918

Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års lagtima riksdag. Nr ä utlåt, eller mem. A. Alkoholister: om ändring av i i lagen om behandling av alkoholister 85. 4 rbetarskyddslagstiftning: förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 8 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa

1918-01-01

Register 1918 (pdf, 476 kB)

Register 1918

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års lagtima riksdag. Nr Utlåtandets eller memorialets rubrik Datum Dess behandling uti Anmärkningar Första kammaren Andra kammaren 1. Med uppgift å vilande för-slag till ändringar i grund-lagarna från

1918-01-01

Register 1918 (pdf, 588 kB)

Register 1918

Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års riksdag. Adelsnäs, trädgårdsskolan vid Alnarp: bränsle vid institutionsbyggnad vid hovbeslagsskolan vid.täckande av brist i expensanslaget lantbruksinstitutet vid, förhöjning i ordinarie anslaget.Alster av svenska lantbruket m. m. samt fiskerinäringen,

1918-01-01

Register 1918 (pdf, 926 kB)

Register 1918

Bankoutskottets register. 1 Register över bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års riksdag. I. Riksbanken. a uti. eller mem. Avdelningskontor, ang. ombyggnad av bankens fastighet i Karlskrona.15. höjning av arvodet till kontorens revisorer 32. Avskrivning av osäkra fordringar 25. Bankoreglementet, ang. vissa

1918-01-01

Register 1918 (pdf, 687 kB)

Register 1918

1 Register över de av bevillningsutskottet vid 1918 års riksdag avgivna betän kanden och memorial. Nr å betänk. A eller mem. Aktiekupong er, se Stämpelavgift. Alkoholhaltiga preparat: om förordning ang.52 Arvode: ang. tilläggsarvode åt sekreteraren å utskottets andra avdelning 1 Anstånd, se Beskattning. Arvsskatt:

1918-01-01

Register 1918 (pdf, 360 kB)

Register 1918

R E G I S T E R ÖV EK RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID URTIMA RIKSMÖTET ÅR 1918 JÄMTE FÖRTECKNING ÖVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL STOCKHOLM 192 0 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI l 582 2o Summarisk förteckning över riksdagens protokoll med bihang vid urtima riksmötet år 1918. Protokoll.

1918-01-01

Register 1918 (pdf, 4079 kB)

Register 1918

REGISTER ÖTEK RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1918 JÄMTE FÖRTECKNING ÖVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL SAMT MATRIKEL ÖVER KAMRARNAS LEDAMÖTER STOCKHOLM 1920 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 8795 1 Sami. 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Summarisk

1918-01-01

Register 1918 (pdf, 27044 kB)

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

Register 1912

1 Register öfver Andra kammarens tillfälliga utskotts under lagtima riksmötet år 1912 afgifna utlåtanden. Siffrorna I, II, III, IV och Y beteckna första, andra, tredje, fjärde och femte tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.A. Abonnemangs- och samtalsafgifter vid telegrafverkets telefonväsen,

1912-01-01

Register 1912 (pdf, 333 kB)

Register 1912

1 Register öfver Första kammarens tillfälliga utskotts under lagtima riksmötet år 1912 afgifna utlåtanden. Siffrorna I och II beteckna första och andra tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.Å. Åfgifter, personliga, till stat och kommun, ang. afskaffande af.I:19. Afgiftsfria resor i vissa

1912-01-01

Register 1912 (pdf, 299 kB)

Register 1912

SAKREGISTER till särskilda utskottens utlåtanden vid riksdagen 1912. Siffrorna 1 och II beteckna särskilda utskotten nr 1 och nr 2, och den följande siffran utlåtandets nummer, hvarjämte i åtskilliga fall äfven sidosiffror anges.Aflöning åt utskottens kanslipersonal och vaktmästare.I:10, II:3, Anslag till socialstyrelsen.jj.

1912-01-01

Register 1912 (pdf, 176 kB)

Register 1912

REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1912 års riksdag. A. Nr å uti. eller mem. Abnormlärare, ang. resestipendier åt.8:197. Äbrahamsons stiftelse ä Näs, ang. anslag till.95. Acta Mathematica,ang. anslag för fortsatt utgifvande af.8:219. Affärsverksamhet, statens, ang. uppförande i riksstaten af inkomsttitlar

1912-01-01

Register 1912 (pdf, 2367 kB)

Register 1912

R E G18 T E R till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1912 års lagtima riksdag. A. Arfsrätt: angående rätt för oäkta barn att ärfva fader och fädernefränder Arfvode åt särskild sekreterare.Arrende:se Bolag. Nr å utlåt, eller mera. 62. 64. B. Barnamord:se Strafflagen. Bolag: förslag till lag om ändrad lydelse af

1912-01-01

Register 1912 (pdf, 380 kB)

Register 1912

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckningöfver konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1912 års lagtima riksdag. Utlåtandets eller memorialets rubrik. Datum. Dess behandling uti Första kammaren. Andra kammaren. Anmärkningar. 1. Med uppgift å kritande förslag till ändringar i grundlagarna från Riksdagen

1912-01-01

Register 1912 (pdf, 2733 kB)

Register 1912

1 Register 4 öfver jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1912 års riksdag. Nr å uti. eller mem. Afdikningar, ang. norrländska afdikningsanslaget och allmänna afdikningsanslaget 1: 85. Afvelscentra för nötboskap, ang. bidrag till upprätthållande af.1: 5 3. Allmänna afdikningsanslaget, ang.1: 8 5. Almgren,

1912-01-01

Register 1912 (pdf, 1139 kB)
Paginering