Dokument & lagar (46 träffar)

Register 1917:Bu

B anlcoid skottets register Register över bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1917 års riksdag. I. Riksbanken. Nr å uti. eller mcm Avlöningsförmåner, ersättning åt eu vaktmästare för mistade sådana.Avlöningsstaten, ang. vissa ändringar i tilläggsbestämmelser ang. ersättning för olycksfall i arbete Avdelningskontoren,

1917-01-01

Register 1917:Bu (pdf, 649 kB)

Register 1917:Bevu

1 Register över de av bevillningsutskottet vid 1917 års riksdag avgivna betänkanden och memorial. Nr å betänk. eller men. Alkoholhaltiga drycker:se Brännvin samt Vin och öl. Arvode: ang. förhöjt arvode åt sekreteraren å utskottets andra avdelning.3 Se även Ersättning. Arvsskatt: ang. vissa ändringar i förordningen om

1917-01-01

Register 1917:Bevu (pdf, 456 kB)

Register 1917:Tfu Andra kammaren

Register över Andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid 1917 års lagtima riksdag. Siffrorna IV beteckna FörstaFemte tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.Aborrfisket i Östersjön, förhindrande av dess tillbakagång II:8 Allmänna åklagare tillkommande andelar i böter m. in.indragning

1917-01-01

Register 1917:Tfu Andra kammaren (pdf, 265 kB)

Register 1917:Tfu Första kammaren

Register över Första kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid 1917 års lagtima riksdag. Siffrorna I och II beteckna Första och Andra tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.A borrfisket i Östersjön, förhindrande av dess tillbakagång.II: 1 Allmänna åklagare tillkommande andelar i böter

1917-01-01

Register 1917:Tfu Första kammaren (pdf, 232 kB)

Register 1917:Säru

Register över de särskilda utskottens utlåtanden och memorial vid 1917 års riksdag. I betecknar Första särskilda utskottet och II Andra den följande siffran anger numret utskottets utlåtande eller memorial.Andra särskilda utskottets tjänstemän och vaktbetjäning, avlöning åt.II: 7 Avlöning åt l:a särskilda utskottets

1917-01-01

Register 1917:Säru (pdf, 182 kB)

Register 1917:Su

I Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1917 års lagtima riksdag. A Nr å uti. eller inom. Abnormunder vinning en: ang. anslag för utgivande av en ordbok för dövstumma.8:201. ang. anslag till Tidning för dövstumma.8:202. ang. täckande av brist i staten för institutet för blinda å Tomteboda 8:203.

1917-01-01

Register 1917:Su (pdf, 2607 kB)

Register 1917:reg

c AA AV RIKSDAGSMAN VAKT. LARSSON 1927 28 REGISTER ÖVEK RIKSDAGENS PROTOKOLL MED bihang LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1917 JÄMTE FÖRTECKNING ÖVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1918. y. Loka/Bibliotek n/Summarisk förteckning över riksdagens protokoll med bihang

1917-01-01

Register 1917:reg (pdf, 28072 kB)

Register 1917:LU

Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1917 års lagtima riksdag. Nr å utlåt, eller mem. A. Aktiebolagslagen: angående ändring av 91 1 mom. i lagen den 12 augusti 1910 om aktiebolag 13. Arbetar skyddslagstiftning: förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni 1915 om eftergift vid krig

1917-01-01

Register 1917:LU (pdf, 407 kB)

Register 1917:Ku

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1917 års lagtima riksdag. Nr Utlåtandets eller memorialets rubrik Datum Dess behandling uti Anmärkningar Första kammaren Andra kammaren 1. I anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga

1917-01-01

Register 1917:Ku (pdf, 684 kB)

Register 1917:Ju

1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1917 års riksdag. A. Nr å uti. eller mem. Alnarp: Hovbeslagsskolan vid.14:15. Täckande av brist i expensanslaget.14:13. Undervisningsmateriel för.14:14. Lantbruksinstitutet vid, förhöjning i ordinarie anslaget.14:7 104. Extra anslag.14:7. Trädgårdsskolan

1917-01-01

Register 1917:Ju (pdf, 774 kB)

protutdr 1916

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1916. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarna. Sthlm 1916, Isaac Marcus Boktr.A.B. Protokollsutdrag den 18 januari 1916. 3 Den 18 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 18 januari

1916-12-16

protutdr 1917

Protokollsutdrag den 17 januari 1917. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari 1917. Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter för att deltaga i talmansöverläggningarna, och befunnos efter valförrättningens slut därtill hava blivit utsedde: herr

1917-01-01

Register 1916:Tfu Andra kammaren

Register över Andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid 1916 års lagtima riksdag. Siffrorna IV beteckna FörstaFemte tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer,Allmänna byggnader, entreprenörer vid IV:7, 14 Allmän åklagare, avlönande av V:1 Andra kammarens arbetsordning, tillägg till

1916-01-01

Register 1916:Tfu Andra kammaren (pdf, 250 kB)

Register 1916:Tfu Första kammaren

Register över Första kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid 1916 års lagtima riksdag. Siffrorna I och II beteckna Första och Andra tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.Allmänna byggnader, entreprenörer vid.Arkivalier. kommunala, ordnande och förvaring av Bränsle, lagring av.Bränsle,

1916-01-01

Register 1916:Tfu Första kammaren (pdf, 199 kB)

Register 1916:Su

REGISTER över Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1916 års lagtima riksdag. Nr å uti. eller mem. Abnormlärare, aug. resestipendier till.8:isi. Acta Mathemalica,ang. anslag till utgivande av tidskriften.8:208. Affärsverksamhet, statens, ang. uppförande i riksstaten för år 1917 av inkomsttitlar under denna rubrik.153:3.

1916-01-01

Register 1916:Su (pdf, 2243 kB)

Register 1916:reg

CAVA AV RIKSDAGSMAN WIKT. LARSSON 1927 2 REGISTER ÖYRR RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1916 JÄMTE FÖRTECKNING ÖVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL. STOCKHOLM, K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI, 1917. itp- Lok Bibliotek. tep. Summarisk förteckning över riksdagens protokoll

1916-01-01

Register 1916:reg (pdf, 29171 kB)

Register 1916:LU

Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1916 års lagtima riksdag. Nr å utlåt, eller mem. A. Aktier. se Fast egendom. Arbetar skyddslagstiftning förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser om arbets tid för minderåriga

1916-01-01

Register 1916:LU (pdf, 336 kB)

Register 1916:Ku

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1916 års lagtima riksdag. Nr Utlåtandets eller memorialets rubrik Datum Dess behandling uti Anmärkningar Första kammaren Andra kammaren 1. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om

1916-01-01

Register 1916:Ku (pdf, 369 kB)

Register 1916:Ju

1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1916 års riksdag. A. Alnarp: Hovbeslagsskolan vid Lönereglering för viss personal vid Ultuna och.Undervisningsmateriel för Vindmotor, försäljning av Alster av svenska lantbruket m. m. samt fiskerinäringen, avsättning i främmande länder av Andelsmejerier

1916-01-01

Register 1916:Ju (pdf, 1029 kB)

Register 1916:Bu

Banlcoutskottets register. 1 Register över bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1916 års riksdag. I. Riksbanken. Nr å uti. eller mera. Avlöning sstaten, ang. vissa ändringar.34. Avlöningsförmåner, ersättning åt en vaktmästare för mistade sådana 9. Avskrivning av osäkra fordringar.H Bankoutskottet, ang. instruktion.65.

1916-01-01

Register 1916:Bu (pdf, 497 kB)
Paginering