Dokument & lagar (29 träffar)

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1917 av dem verkställda granskning av STATSVERKETS jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1916 jämte de, i anledning av samma berättelse, infordrade och till KUNGL. MAJ:T avgivna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM 1918 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

1918-01-18

Framställning / redogörelse 1918:SV (pdf, 22599 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Rber

Berättelse om vad i rikets styrelse sedan sista lagtima riksdags sammanträde sig tilldragit given Stockholms slott å rikssalen den 16 januari 1918. Den 22 februari 1917 undertecknades i Stockholm mellan Sverige, TiiiäggsNorge och Danmark en tilläggsartikel till myntkonventionen av den 27 yDtkkeönvenmaj 1873 och tilläggskonventionen

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:Rber (pdf, 16661 kB)

Framställning / redogörelse 1918:RGK

RIKSDAGENS år 1917 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen av RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, A.B, P, A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1918. v INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Inledning Riksgäldskontorets skulder vid 1916 års utgång.Riksgfildskontorets tillgångar vid 1916 års utgång Riksgäldskontorets

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:RGK (pdf, 17714 kB)

Framställning / redogörelse 1918:RB

BERÄTTELSE TILL 1918 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1917. STOCKHOLM. A.B. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARE. 1917. Till 1918 års lagtima riksdag. Av de vid 1917 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:RB (pdf, 7072 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Mo

MILITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1918 STOCKHOLM 1918 1SAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG jk it. A 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Allmän redogörelse för militieombudsmansämbetets förvaltning 7 Redogörelse för anhängiggjorda åtal och därmed jämförliga åtgärder. A. Mål, som varit

1918-01-15

Framställning / redogörelse 1918:Mo (pdf, 16159 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal - urtima

Kungl. Maj:ts tal. 1 KungMaj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 30 oktober 1918. Gode Herrar och Svenske Män Sedan Jag sist mötte Eder här, har min älskade son Erik, hertig av Västmanland, blivit bortryckt av döden. För det deltagande, som från skilda håll visats Mig och Mitt hus i Vår djupa sorg, uttalar

1918-10-30

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal - urtima (pdf, 187 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal. 1 KungMaj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 16 januari 1918. Gode Herrar och Svenske Män Jag hälsar eder välkomna till Edert viktiga och ansvarsfulla värv. När Sveriges Riksdag nu åter samlas, har det stora världskriget nått långt in på sitt fjärde år. Hela mänskligheten lider under dess

1918-01-16

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal (pdf, 251 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Kmsvar

Kungl. Maj.ts svar angående av riksdagen antagen grundlagsändring. KUNGL. MAJ:TS svar i anledning av en utav innevarande års riksdag antagen grundlagsändring givet Stockholms slott å rikssalen den 2 februari 1918. Gode herrar och svenske män Uti underdånig skrivelse den 1 februari 1918 har M anmält, att sedan 1917 års

1918-02-01

Framställning / redogörelse 1918:Kmsvar (pdf, 136 kB)

Framställning / redogörelse 1918:KMB - urtima

Kanyl. Maj.ts skrivelser om talman förordnanden. 1 Vi GUSTAF, med Guds udde, Sveriges, Götes och Yendes Konung, vilja härigenom giva riksdagens första kammare tillkänna, att Vi i nåder förordnat:till talman i riksdagens första kammare vid instundande urtima riksdag ledamoten av samma kammare för Gävle stad, f. d. landshövdingen,

1918-10-25

Framställning / redogörelse 1918:KMB - urtima (pdf, 166 kB)

Framställning / redogörelse 1918:KMB

Kungl. Maj:ts skrivelser om talmans förordnanden. 1 Yl GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes oeh Yendes Konung, vilja härigenom giva riksdagens första kammare tillkänna, att Vi i nåder förordnat:till talman i riksdagens första kammare vid innevarande års lagtima riksdag ledamoten av samma kammare för Gävle stad, landshövdingen,

1918-01-14

Framställning / redogörelse 1918:KMB (pdf, 188 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ARBETSBERÄTTELSE avgiven till lagtima riksdagen år 1918 samt Tryckfrihetskommitterades berättelse. STOCKHOLM 1918 IVAR H.BGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B. INNEHÅLL. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Inledning.1. Redogörelse för åtal, anställda mot nedannämnda ämbets- eller tjänstemän 1 landssekreteraren

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:Jo (pdf, 16467 kB)

protutdr 1917

Protokollsutdrag den 17 januari 1917. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari 1917. Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter för att deltaga i talmansöverläggningarna, och befunnos efter valförrättningens slut därtill hava blivit utsedde: herr

1917-01-01

Framställning / redogörelse 1917:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1910 av dem verkställda granskning av STATSVERKETS jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1915 jämte de, i anledning av samma berättelse, infordrade och till KUNGi. MAJ:T avgivna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM 1917 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

1917-01-27

Framställning / redogörelse 1917:SV (pdf, 25487 kB)

Framställning / redogörelse 1917:Rber

Berättelse om vad i rikets styrelse sedan sista lagtima riksdags sammanträde sig tilldragit given Stockholms slott å rikssalen den 16 januari 1917. För konungahus och folk har Hans Kungl. Höghet Hertigens av Dalarne födelse i Stockholm den 31 oktober 1916 utgjort en glädjande tilldragelse. I enlighet med det beslut om

1917-01-01

Framställning / redogörelse 1917:Rber (pdf, 13768 kB)

Framställning / redogörelse 1917:RGK

RIKSDAGENS år 1910 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen av RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, A.B. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1917. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Inledning Riksgäldskoutorets skulder vid 1915 års utgång Riksgäldskontorets tillgångar vid 1915 års utgång Riksgäldskoutorets

1917-01-01

Framställning / redogörelse 1917:RGK (pdf, 17968 kB)

Framställning / redogörelse 1917:RB

BERÄTTELSE TILL 1917 ÅRS LAGTIMA RIKSDAGI ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1916. STOCKHOLM. A.P. T. A. NYMANS EFTERTRÄDARE 1916. Till 1917 års lagtima riksdag. Av de vid 1916 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1917-01-01

Framställning / redogörelse 1917:RB (pdf, 7041 kB)

Framställning / redogörelse 1917:Mo

MILITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1917 STOCKHOLM 1917 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG c J t 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Allmän redogörelse för mllltieombudsmansämbetets förvaltningRedogörelse för anhänglggjorda åtal och därmed jämförliga åtgärder. A. Mål, som varit föremål för

1917-01-15

Framställning / redogörelse 1917:Mo (pdf, 15965 kB)

Framställning / redogörelse 1917:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal på rikasalen. 1 Kungl. Maj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 16 januari 1917. Gode Herrar och Svenske Män Tung är den tid, vari Konung och Riksdag åter mötas i samfällt ansvar för rikets säkerhet och framtid. Jag hälsar Eder välkomna, när I nu samlens till Edert viktiga värv. Till Eder

1917-01-16

Framställning / redogörelse 1917:Kmtal (pdf, 220 kB)

Framställning / redogörelse 1917:KMB

Kungl. Maj.ts skrivelser om talmansförordnanden. 1 Yl GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes JLOnung, vilja härigenom giva riksdagens första kammare tillkänna, att Vi i nåder förordnat:till talman i riksdagens första kammare vid innevarande års lagtima riksdag ledamoten av samma kammare för Gävle stad landshövdingen,

1917-01-13

Framställning / redogörelse 1917:KMB (pdf, 171 kB)
Paginering