Dokument & lagar (251 träffar)

Riksdagsskrivelse 1909:247

6 Riksdagens Skrifvelse N o 247. 9 N:o 247. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 25 maj 1909. Andra Kammaren 25 Riksdagens skrifvelse till Konungen angående utredning rörande statens, kommunernas, landstingens och hushållningssällskapens frigörande från ekonomiskt beroende af från rusdryckshandteringen härflytande

1909-05-25

Riksdagsskrivelse 1909:247 (pdf, 177 kB)

Riksdagsskrivelse 1909:246

Riksdagens Skrifvelse N:o 246. 3 N:o 246. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 25 Maj 1909. Andra Kammaren 25 Riksdagens skrifvelse till Konungen i fråga om kontroll öfver programmen för biografföreställningar. Första Kammarens tillfälliga utskotts N:o 1 utlåtande N:o 22,Andra Kammarens tillfälliga utskotts N:o

1909-05-25

Riksdagsskrivelse 1909:246 (pdf, 218 kB)

Riksdagsskrivelse 1909:245

Riksdagens Skrifvelse N o 245. 1 N:o 245. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 25 Maj 1909. Andra Kammaren 25 Riksdagens skrifvelse till Konungen angående ändrade bestämmelser rörande automobiltrafik. Första Kammarens tillfälliga utskotts N:o 1 utlåtande N:o 27.Andra Kammarens tillfälliga utskotts N:o 2 utlåtande

1909-05-25

Riksdagsskrivelse 1909:245 (pdf, 184 kB)

Riksdagsskrivelse 1909:241

Riksdagens Skrifvelse N:o 241. 9 N:o 241. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 25 maj 1909. Andra Kammaren den 25 Riksdagens skrifvelse till Konungen angående upprättadt nytt reglemente för nksgäldskontoret. Statsutskottets memorial n:o 221.Till Konungen. Då det reglemente för riksgäldskontor, hvilket vid innevarande

1909-05-25

Riksdagsskrivelse 1909:241 (pdf, 133 kB)

Riksdagsskrivelse 1909:240

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 240. N:o 240. Uppläst ocli godkänd hos Första Kammaren den 25 maj 1909. Andra Kammaren den 25 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med öfverlämnande af ny riksstat. Statsutskottets memorial n:is 220 och 223Till Konungen. Riksstat, att gälla för år 1910 ocli intill dess ny statsreglering vidtager,

1909-05-25

Riksdagsskrivelse 1909:240 (pdf, 135 kB)

Riksdagsskrivelse 1909:239

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 239. N:o 239. Uppläst och godkänd lios Första Kammaren den 25 maj 1909. Andra Kammaren den 25 Riksdagens skrifvelse till Konungen angående statsregleringen och sättet för anvisande af vissa anslag sbelopp. Statsutskottets memorial n:o 220.Till Konungen. l:o. I propositionen angående statsverkets

1909-05-25

Riksdagsskrivelse 1909:239 (pdf, 272 kB)

Riksdagsskrivelse 1909:227

14 Riksdagens Skrifvelse N:o 227. N:o 227. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 25 maj 1909. Andra Kammaren den 25 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition om anslag till inköp af fastigheter, som kunna erfordras för statens nuvarande eller blifvande anläggningar vid Trollhättan

1909-05-25

Riksdagsskrivelse 1909:227 (pdf, 221 kB)

Riksdagsskrivelse 1909:226

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 226. N:o 226. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 25 maj 1909. Andra Kammaren den 25 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående utläggning af ytterligare ett järnvägsspår mellan Rönninge och Järna järnvägsstationer m. in. Statsutskottets

1909-05-25

Riksdagsskrivelse 1909:226 (pdf, 169 kB)

Riksdagsskrivelse 1909:210

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 210. N:o 210. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 25 Maj 1909. Andra Kammaren 25 Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af Kungl. Maj ds proposition angående bemyndigande för vattenfallsstyrelsen att försälja tomter och områden från de under styrelsens förvaltning ställda

1909-05-25

Riksdagsskrivelse 1909:210 (pdf, 175 kB)

Riksdagsskrivelse 1909:208

Riksdagens Skrifvelse N:o 208. 1 N:o 208. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 25 maj 1909. Andra Kammaren den 25 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående vissa med afvittringen inom Västerlottens och Norrlottens läns lappmarker sammanhängande förhållanden. Statsutskottets

1909-05-25

Riksdagsskrivelse 1909:208 (pdf, 391 kB)

Riksdagsskrivelse 1909:207

Riksdagens Skrifvelse N:o 207. 1 N:o 207. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 25 maj 1909. Andra Kammaren den 25 Biksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Riksdagens dr 1908 församlade revisorers berättelse angående verkställd granskning af statsverkets jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse

1909-05-25

Riksdagsskrivelse 1909:207 (pdf, 580 kB)

Riksdagsskrivelse 1909:201

Riksdagens Skrifvelse N:o 201. 1 N:o 201. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 25 maj 1909. Andra Kammaren den 25 maj 1909. I Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående fördelning af de medel, som komma att under år 1909 och 1910 af sättas till främjande af nykterhet

1909-05-25

Riksdagsskrivelse 1909:201 (pdf, 504 kB)

Riksdagsskrivelse 1909:196

Riksdagens Skrifvelse N:o 196. 1 N:o 196. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 25 maj 1909. Andra Kammaren den 25 maj 1909. Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställning angående godkännande af postverkets utgiftsstater för dr 1910 rn. m. Statsutskottets

1909-05-25

Riksdagsskrivelse 1909:196 (pdf, 1930 kB)

Riksdagsskrivelse 1909:244

Riksdagms Skrifvelse N:o 244. 3 N:o 244. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 24 maj 1909. Andra Kammaren den 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående bevillning af fast egendom samt af inkomst. Bevillningsutskottets betänkande n:o 39.Till Konungen. I förordningen angående bevillning af fast egendom samt

1909-05-24

Riksdagsskrivelse 1909:244 (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1909:243

Riksdagens Skrifvelse N:o 243. 1 N:o 243. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 24 maj 1909. Andra Kammaren den 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af Kungl. Maj:ts proposition om rätt för Kungl. Maj:t att i visst fall förordna om omedelbar tillämpning af ifrågasatt förhöjd tull eller tillverkning

1909-05-24

Riksdagsskrivelse 1909:243 (pdf, 169 kB)

Riksdagsskrivelse 1909:242

Riksdagens Skrifvelse N:o 242. I X:o 242. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 24 maj 1909. Andra Kammaren 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående beräkningen af statsverkets inkomster. Statsutskottets utlåtande n:o 216,bevillningsutskottets betänkanden n:is 37, 38 och 39 samt bankoutskottets memorial

1909-05-24

Riksdagsskrivelse 1909:242 (pdf, 954 kB)

Riksdagsskrivelse 1909:238

Riksdagens Skrifvelse N:o 238. 1 N:o 238. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 24 maj 1909. Andra Kammaren den 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kungl. Maf.ts nådiga proposition angående försäljning till Malmö stad af länsfängelset i Malmö med tillhörande område samt viss del af det till centralfängelset

1909-05-24

Riksdagsskrivelse 1909:238 (pdf, 231 kB)

Riksdagsskrivelse 1909:237

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 237. tf:0 237. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 24 maj 1909. Andra Kammaren den 24 Riksdagens förordnande för direktören S. T. Palme att vara suppleant för fullmäktige i riksbanken. Till Konungen. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima Riksdag församlade äro, göre veterlig

1909-05-24

Riksdagsskrivelse 1909:237 (pdf, 130 kB)

Riksdagsskrivelse 1909:236

Riksdagens Skrifvelse N:o 236. 11 N:o 286. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 24 maj 1909. Andra Kammaren den 24 Riksdagens förordnande för bankokommissarien m. m. R. E. Norberg att vara fullmäktig i riksbanken. Till Konungen. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima Riksdag församlade äro, göre veterligt:att,

1909-05-24

Riksdagsskrivelse 1909:236 (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1909:235

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 235. N:0 235. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 24 maj 1909. Andra Kammaren den 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen angående val af en fullmäktig och en suppleant för fullmäktige i riksbanken. Till Konungen. Riksdagen får härmed anmäla, att sedan till fullmäktig i riksbanken

1909-05-24

Riksdagsskrivelse 1909:235 (pdf, 127 kB)