Dokument & lagar (275 träffar)

Riksdagsskrivelse 1912:273

Riksdagens skrifvelse Nr 273. 19 Nr 273. Uppläst och godkänd i Första kammaren den 31 mai 1912. i Andra kammaren den 31 maj 1912. Riksdagens skrifvelse till Konungen med öfverlämnande af ny riksstat. Statsutskottets memorial nr 136.Till Konungen. Riksstat, att gälla för år 1913 och intill dess ny statsreglering vidtager,

1912-05-31

Riksdagsskrivelse 1912:273 (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 1912:272

Riksdagens skrifvelse Nr 272. 1 Kr 272. Uppläst och. godkänd i Första kammaren den 31 maj 1912. i Andra kammaren den 31 maj 1912. Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående statsreglering en för år 1913 och sättet för anvisande af vissa anslagsbelopp. Statsutskottets memorial nr 135.Till Konungen. I. Statsverkets inkomster.

1912-05-31

Riksdagsskrivelse 1912:272 (pdf, 1233 kB)

Riksdagsskrivelse 1912:270

2 Riksdagens skrifvelse Nr 270. Sr 210. Uppläst och godkänd i Första kammaren den 31 maj 1912. i Andra kammaren den 31 maj 1912. Riksdagens skrifvelse till fullmäktige i riksgäldskontor et med reglemente för riksgäldskontor et. Bankoutskottets memorial nr 47.Till fullmäktige i riksgäldskontoret. Det af innevarande års

1912-05-31

Riksdagsskrivelse 1912:270 (pdf, 97 kB)

Riksdagsskrivelse 1912:269

Riksdagens skrifvelse Nr 269. 1 Nr 269, Uppläst och godkänd i Första kammaren den 31 maj 1912. 5 i Andra kammaren den 31 maj 1912. Biksdagens skrifvelse till Konungen med reglemente för riksgäldskontor et. Bankoutskottets memorial nr 47.Till Konungen. Som det reglemente för riksgäld skontoret, hvilket af innevarande

1912-05-31

Riksdagsskrivelse 1912:269 (pdf, 122 kB)

Riksdagsskrivelse 1912:265

Riksdagens skrifvelse Nr 265. 1 Nr 265. Uppläst och godkänd i Första kammaren den SO maj 1912. i Andra kammaren den 30 maj 1912. Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående bestämmelser för användningen af Kronans område å viss del af Vaxön, jämte en i ämnet väckt motion. Jordbruksutskottets

1912-05-30

Riksdagsskrivelse 1912:265 (pdf, 461 kB)

Riksdagsskrivelse 1912:232

Riksdagens skrifvelse Nr 232. 1 Nr 232. Uppläst och godkänd i Första kammaren den 30 maj 1912. i Andra kammaren den 30 maj 1912. Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställningar angående vissa utgifter för kapitalökning, i hvad angår civildepartementsärenden.

1912-05-30

Riksdagsskrivelse 1912:232 (pdf, 1787 kB)

Riksdagsskrivelse 1912:9

Riksdagens skrifvelse Kr 9. 1 Är 9. Uppläst och godkänd i Första kammaren den 30 maj 1912. i Andra kammaren den 30 maj 1912. Riksdagens skrifvelse till Konungen angående regleringen af utgifterna under riksstatens nionde hufvudtitel, innefattande anslagen till jordbruksdepartementet. Jordbruksutskottets utlåtanden nr

1912-05-30

Riksdagsskrivelse 1912:9 (pdf, 6331 kB)

Riksdagsskrivelse 1912:8

Riksdagens skrifvelse Nr 8. 1 Nr 8. Uppläst och godkänd i Första kammaren den 30 maj 1912. i Andra kammaren den 30 maj 1912. Riksdagens skrifvelse till Konungen angående regleringen af utgifterna under riksstatens åttonde hufvudtitel, innefattande anslagen till ecklesiastikdepartementet. Statsutskottets utlåtanden nr

1912-05-30

Riksdagsskrivelse 1912:8 (pdf, 10225 kB)

Riksdagsskrivelse 1912:7

Riksdagens skrifvelse Nr 7. 1 Nr 7. Uppläst och godkänd i Första kammaren den 30 maj 1912. i Andra kammaren den 30 maj 1912. Riksdagens skrifvelse till Konungen angående regleringen af utgifterna under riksstatens sjunde hufvudtitel, innefattande anslagen till finansdepartementet. Statsutskottets utlåtanden nr 7, 12,

1912-05-30

Riksdagsskrivelse 1912:7 (pdf, 5321 kB)

Riksdagsskrivelse 1912:6

Riksdagens skrifvelse Nr 6. 1 Nr 6. Uppläst och godkänd i Första kammaren den 30 maj 1912. i Andra kammaren den 30 maj 1912. Riksdagens skrifvelse till Konungen angående regleringen af utgifterna under riksstatens sjätte hufvudtitel, innefattande anslagen till civildepartementet. Statsutskottets utlåtanden nr 6, 10, 38,

1912-05-30

Riksdagsskrivelse 1912:6 (pdf, 3775 kB)

Riksdagsskrivelse 1912:5

Riksdagens skrifvelse Nr 5. 1 Nr 5. Uppläst och godkänd i Första kammaren 30 maj 1912. i Andra kammaren 30 maj 1912. Riksdagens skrifvelse till Konungen angående regleringen af utgifterna under riksstatens femte hufvudtitel, innefattande anslagen till sjöförsvarsdepartementet. Statsutskottets utlåtanden nr 5, 58, 59,

1912-05-30

Riksdagsskrivelse 1912:5 (pdf, 3606 kB)

Riksdagsskrivelse 1912:271

Riksdagens skrifvelse Nr 271. 3 Nr 271. Uppläst och godkänd i Första kammaren den 29 maj 1912. 5 i Andra kammaren den 29 maj 1912. Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af väckt motion om skrifvelse till Kungl. Maj:t angående expropriation i vissa fall af torp och andra lägenheter å rekognitions- skogshemman

1912-05-29

Riksdagsskrivelse 1912:271 (pdf, 191 kB)

Riksdagsskrivelse 1912:267

Riksdagens skrifvelse Nr 267. 23 Nr 267. Uppläst och godkänd i Första kammaren den 29 maj 1912. i Andra kammaren den 29 maj 1912. Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af Kungl. Maj:ts proposition med förslag till grunder för tillgodogörande af kronans jakträtt. Jordbruksutskottets utlåtande nr 97.Till Konungen.

1912-05-29

Riksdagsskrivelse 1912:267 (pdf, 226 kB)

Riksdagsskrivelse 1912:266

Riksdagens skrifvelse Nr 266. 1 Nr 266. Uppläst och godkänd i Första kammaren den 29 maj 1912, i Andra kammaren den 29 maj 1912. Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kungl. Maj ds proposition med förslag till lag om rätt till jakt äfvensom åtskilliga i ämnet väckta motioner. Jordbruksutskottets utlåtande

1912-05-29

Riksdagsskrivelse 1912:266 (pdf, 1189 kB)

Riksdagsskrivelse 1912:264

Riksdagens skrifvelse Nr 264. 1 Nr 264. Uppläst och godkänd i Första kammaren den 29 maj 1912. i Andra kammaren den 29 maj 1912. Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna för kapitalökning i hvad angår jordbruksärendena. Jordbruksutskottets utlåtande nr 104.Till Konungen. Med anledning af

1912-05-29

Riksdagsskrivelse 1912:264 (pdf, 422 kB)

Riksdagsskrivelse 1912:263

Riksdagens skrifvelse Nr 263. 5 Nr 263. Uppläst och godkänd i Första kammaren den 29 maj 1912. i Andra kammaren den 29 maj 1912. Riksdagens skrifvelse till Konungen angående åtgärder mot jordkulturens ödeläggelse genom försumpning. Första kammarens första tillfälliga utskotts utlåtande nr 23.Andra kammarens fjärde tillfälliga

1912-05-29

Riksdagsskrivelse 1912:263 (pdf, 293 kB)

Riksdagsskrivelse 1912:262

Riksdagens skrifvelse Nr 262. 1 Kr 262. Uppläst och godkänd i Första kammaren den 29 maj 1912. i Andra kammaren den 29 maj 1912. Riksdagens skrifvelse till Konungen angående sådan planläggning af statens och kommunernas arbeten, att största möjliga antal arbetare beredes arbete under tider och perioder, då större arbetslöshet

1912-05-29

Riksdagsskrivelse 1912:262 (pdf, 293 kB)

Riksdagsskrivelse 1912:261

6 Riksdagens skrifvelse Nr 261. Nr 261. Uppläst och godkänd i Första kammaren den 29 maj 1912. i Andra kammaren den 29 maj 1912. Riksdagens skrifvelse till Konungen angående utfärdande af vissa bestämmelser, afseende lättnader vid inbetalning af kronoutskylder. Första kammarens andra tillfälliga utskotts utlåtande nr

1912-05-29

Riksdagsskrivelse 1912:261 (pdf, 160 kB)

Riksdagsskrivelse 1912:260

4 Riksdagens skrifvelse Nr 260. yv 260. Uppläst och godkänd i Första kammaren den 29 maj 1912. 3 i Andra kammaren den 29 maj 1912. Riksdagens skrifvelse till Konungen angående vidtagande af åtgärder i syfte, att dagtraktamente må i vissa fall utgå till officerare och underofficerare vid tjänsteresor med trupp af värnpliktige.

1912-05-29

Riksdagsskrivelse 1912:260 (pdf, 177 kB)

Riksdagsskrivelse 1912:259

Riksdagens skrifvelse Nr 259. 1 Nr 259. Uppläst och godkänd i Första kammaren den 29 maj 1912. i Andra kammaren den 29 maj 1912. Riksdagens skrifvelse till Konungen angående vidtagande af åtgärder till värnpliktiges skyddande mot förlust af innehafda anställningar i statens tjänst eller vid dess arbetsföretag på grund

1912-05-29

Riksdagsskrivelse 1912:259 (pdf, 201 kB)