Dokument & lagar (1 088 träffar)

protutdr 1916

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1916. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarna. Sthlm 1916, Isaac Marcus Boktr.A.B. Protokollsutdrag den 18 januari 1916. 3 Den 18 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 18 januari

1916-12-16

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

protutdr 1912

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1912. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdragfrån kamrarne. 1 Protokollsutdrag den 17 januari 1912. len 1 januari. Från Första kammaren. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 17 januari 1912. Nr 1. S. D. Företogs val af tre

1912-01-01

Riksdagsskrivelse 1916:263

4 Riksdagens skrivelse Nr 268. Nr 263. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny förordning angående villkoren för postbefordran av tidningar och andra periodiska skrifter,

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:263 (pdf, 333 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:262

Riksdagens skrivelse Nr 262. 1 Nr 262. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse av 13, 14 och 19 i förordningen om frihamn den 15 november 1907 och

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:262 (pdf, 236 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:261

Riksdagens skrivelse Nr 261. 15 JSr 261. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående kostnadsfri ledighet åt förste kontrollörerna vid sockerraffinaderierna i riket. Bevillningsutskottets

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:261 (pdf, 175 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:260

13 Riksdagens skrivelse Nr 260. anförts, anhålla, att Eders Kungl. Maj:t ville låta verkställa utredning av frågan, på vilket sätt den svenska tillverkningen av trålar, som användas i svenska fiskefartyg, må kunna beredas utväg att komma i åtnjutande av tullfrihet för vid tillverkningen använt grovt trålgarn, ävensom

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:260 (pdf, 170 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:259

12 Riksdagens skrivelse Nr 259. eget förvållande från anställningen skild, med hela det fastställda beloppet och, därest han inom fem år från nämnda tid bliver utan eget förvållande skild från anställningen, med tre fjärdedelar av samma belopp skolande understöd, varom nu är sagt, utgå av medel som i paragrafen omnämnas

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:259 (pdf, 168 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:258

Riksdagens skrivelse Nr 258. 11 Nr 258. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av väckt motion angående tillägg till bestämmelserna om ersättning till följd av statsmonopol å tobakstillverkningen. Bevillningsutskottets betänkande

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:258 (pdf, 176 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:257

10 Riksdagens skrivelse Nr 257. 257. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om utvidgad rätt till ersättning i vissa fall i anledning av införandet av statsmonopol

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:257 (pdf, 121 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:256

Riksdagens skrivelse Nr 256. 1 Nr 256. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av dels Kungl. Maj ds proposition med förslag till förordning om ersättning till tobaksgrossister och hos dem anställda personer med anledning

1916-06-14

Riksdagsskrivelse 1916:256 (pdf, 569 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:255

Riksdagens skrivelse Nr 253. 1 Nr 255. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om tonnageavgift ävensom i ämnet väckta motioner. Bevillningsutskottets betänkande nr

1916-06-14

Riksdagsskrivelse 1916:255 (pdf, 896 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:254

Riksdagens skrivelse Nr 254. 1 Nr 254. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckt motion om anslag till beredande av lindring i de mindre bemedlades levnadsvillkor. Statsutskottets utlåtande nr 125 och memorial nr 146.Till

1916-06-14

Riksdagsskrivelse 1916:254 (pdf, 680 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:265

Riksdagens skrivelse Nr 265. 3 Nr 265. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av dels Kungl. Majds proposition med förslag till förordning om spirituosaaccis m. m.dels ock en i ämnet väckt motion. Bevillingsutskottets betänkande

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:265 (pdf, 250 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:264

Riksdagens skrivelse Nr 264. 1 Nr 264. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen, angående vissa ändringar i förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften. Bevillningsutskottets betänkande nr 32.Till Konungen. Genom en den 12

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:264 (pdf, 203 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:249

Riksdagens skrivelse Nr 249. 3 Nr 249. Godkänd av första kammaren den 9 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 9 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående inrättande av ett statsstuteri vid Ottenby. Jordbruksutskottets utlåtande nr 77 och memorial nr 94.Till Konungen.

1916-06-09

Riksdagsskrivelse 1916:249 (pdf, 240 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:248

Riksdagens skrivelse Nr 248. 1 Nr 248. Godkänd av första kammaren den 9 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 9 juni 19.6. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj.is proposition angående inrättande av en statens liästavehfond. Jordbruksutskottets utlåtande nr 76.Till Konungen. I en till riksdagen

1916-06-09

Riksdagsskrivelse 1916:248 (pdf, 182 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:247

Riksdagens skrivelse Nr 247. 1 Nr 247. Godkänd av första kammaren den 8 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 8 juni 1916. Riksdagens skrivelse i anledning av dels Kungl. Maj ds proposition angående förvaltningen av pensionsförsäkringsfonden, dels ock i ämnet väckta motioner. Särskilda utskottets nr 1 utlåtande nr

1916-06-08

Riksdagsskrivelse 1916:247 (pdf, 520 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:246

Riksdagens skrivelse Nr 246. 15 Nr 246. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1916 Godkänd av andra kammaren den 13 juni 1916 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående beredande av medel till bestridande av kostnader, som avses i 63 regeringsformen. Statsutskottets utlåtande

1916-06-13

Riksdagsskrivelse 1916:246 (pdf, 167 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:245

Riksdagens skrivelse Nr 245. 13 Nr 245. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 13 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Majts proposition angående användande av överskott i Djurgärdskassan till vissa restaurering sarbeten å Ulriksdals slott. Statsutskottets

1916-06-13

Riksdagsskrivelse 1916:245 (pdf, 147 kB)