Dokument & lagar (71 träffar)

Betänkande 2011/12:SkU20

Regeringen har lämnat sin årliga redogörelse över de så kallade skatteutgifterna. Årsredovisningen ger en samlad överblick över de stöd till företag och hushåll som lämnas på budgetens inkomstsida, till exempel i form av förmånliga skatteregler. Samtidigt är redovisningen av skatteutgifterna den enda uppdateringen av de regelavvikelser från enhetlig beskattning som publiceras löpande.

Skatteutskottet ser positivt på regeringens arbete med att utveckla redovisningen för att den ska kunna bli ett mer aktivt verktyg i budgetarbetet och när man beslutar om skatteregler. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-06-12 Debatt: 2012-06-20 Beslut: 2012-06-20

Betänkande 2011/12:SkU20 (pdf, 33 kB)

Utskottsmöte 2011/12:24 Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:24 Datum och tid: 2012-06-12 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Hans Lindberg, Finansdepartementet 2. EU-frågor om förenklad deklaration av mervärdesskatt på elektroniska tjänster Överläggning

2012-06-12 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:22 Tisdag 2012-05-08 kl. 12:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:22 Datum och tid: 2012-05-08 12:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. 2012 års ekonomiska vårproposition SkU6y Fråga om yttrande till FiU Prop. 2011/12:100 och motioner Föredragande: Brynolf, Bergman,

2012-05-08 12:00:00

Utskottsmöte 2011/12:21 Tisdag 2012-05-08 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:21 Datum och tid: 2012-05-08 10:00 Plats: OBS Förstakammarsalen, RÖ5 Finansutskottet och skatteutskottet håller en öppen utfrågning om jobbskatteavdraget Utfrågningen inleds med Hans Lindberg, statssekreterare, Finansdepartementet

2012-05-08 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:20 Torsdag 2012-04-26 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20 Datum och tid: 2012-04-26 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. EU-handlingar 4. Vissa åtgärder mot illegala vapen SkU7y Justering av yttrande till JuU Prop. 2011/12:109 Föredragande: Åkerrén

2012-04-26 10:00:00

Betänkande 2011/12:SkU19

Den som inte följer ett myndighetsbeslut kan bli skyldig att betala vite. Regeringen föreslår att beslut om vite inom fastighetstaxeringsområdet ska gå att överklaga. Den som anlitat ett deklarationsombud har redan i dag har möjlighet att överklaga ett beslut om vite. En skatteskyldig som inte har ett deklarationsombud saknar däremot den möjligheten. Syftet med lagändringen är att samma regler ska gälla för alla skatteskyldiga.

Vissa ändringar görs också i inkomstskattelagen och kupongskattelagen med anledning av två EU-direktiv.

De nya reglerna gäller från den 1 juli 2012. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-04-19 Debatt: 2012-05-09 Beslut: 2012-05-09

Betänkande 2011/12:SkU19 (pdf, 783 kB)

Betänkande 2011/12:SkU18

Reglerna för fakturering av mervärdesskatt vid handel med företag i andra EU-länder förenklas. Ändringarna innebär bland annat följande:

 • Det blir tydligare i vilka fall de svenska faktureringsreglerna ska tillämpas vid handel med ett annat EU-land.
 • Huvudreglerna om hur en faktura ska utformas blir enklare och tydligare.
 • Det blir tydligt hur man ska räkna ut den slutsumma som skatten dras från då uppgifterna är angivna i en annan valuta.
 • Tidpunkten för när mervärdesskatten för handel med varor inom EU ska redovisas förtydligas.
 • En tidsfrist införs för när fakturor för handel med andra EU-länder senast ska utfärdas.
 • En behörig myndighet i ett annat EU-land ska ha rätt att kontrollera e-fakturor om mervärdesskatten ska betalas i detta land.
 • Den som utfärdar och tar emot fakturor är skyldig att säkerställa att fakturan är äkta, oförändrad och läsbar från tiden för utfärdandet och under hela lagringstiden.

Bakgrunden till ändringarna är ett EU-direktiv. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-04-19 Debatt: 2012-05-09 Beslut: 2012-05-09

Betänkande 2011/12:SkU18 (pdf, 1312 kB)

Utskottsmöte 2011/12:19 Torsdag 2012-04-19 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:19 Datum och tid: 2012-04-19 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Överklagande av vitesförelägganden i fastighetstaxeringen och genomförande av direktiv på skatteområdet SkU19 Beredning

2012-04-19 10:00:00

Omröstning 2011/12:SkU14p10 Boendebeskattning

Votering: betänkande 2011/12:SkU14 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 10 Boendebeskattning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk220 av Hillevi Larsson m.fl. S2011/12:Sk294 av Jan R Andersson M2011/12:Sk361 av Jennie Nilsson m.fl. S yrkande 12, 2011/12:Sk421 av Carina Herrstedt

2012-04-18

Omröstning 2011/12:SkU14p1 Företagande och investeringar, allmänna frågor

Votering: betänkande 2011/12:SkU14 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 1 Företagande och investeringar, allmänna frågor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk209 av Anita Brodén FP2011/12:Sk215 av Johan Löfstrand S2011/12:Sk224 av Christer Akej M2011/12:Sk249 av Jan Ertsborn

2012-04-18

Omröstning 2011/12:SkU14p5 Uttagsbeskattning av vindkraftskooperativ

Votering: betänkande 2011/12:SkU14 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 5 Uttagsbeskattning av vindkraftskooperativ Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk222 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson båda S2011/12:Sk310 av Kenneth Johansson och Staffan Danielsson båda C2011/12:Sk315

2012-04-18

Omröstning 2011/12:SkU14p16 Skatt på arv och gåva

Votering: betänkande 2011/12:SkU14 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 16 Skatt på arv och gåva Riksdagen avslår motion 2011/12:Sk429 av Valter Mutt och Annika Lillemets båda MPDatum: 2012-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 V Parti Ja Nej

2012-04-18

Omröstning 2011/12:SkU14p4 Tonnageskatt

Votering: betänkande 2011/12:SkU14 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 4 Tonnageskatt Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk223 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman båda S2011/12:Sk305 av Kerstin Engle och Eva-Lena Jansson båda S2011/12:Sk361 av Jennie Nilsson m.fl.

2012-04-18

Omröstning 2011/12:SkU14p13 Andrahandsuthyrning av bostäder

Votering: betänkande 2011/12:SkU14 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 13 Andrahandsuthyrning av bostäder Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk392 av Finn Bengtsson M och 2011/12:C401 av Carina Herrstedt SD yrkande 1. Datum: 2012-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-04-18

Betänkande 2011/12:SkU14

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om beskattning av företag, kapital och fastighet. Skälet är i flera fall det arbete som redan pågår på företagsbeskattningens och kapitalbeskattningens områden.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 10
Justering: 2012-03-29 Debatt: 2012-04-12 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:SkU14 (pdf, 291 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet

Betänkande 2011/12:SkU10

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ändra skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz. Ändringarna innebär bland annat följande:

 • Skatteverket får möjlighet att begära upplysningar från bland annat banker i Schweiz.
 • Bestämmelserna om företag i intressegemenskap moderniseras. Möjligheterna att göra undantag från källskatt på utdelning från dotterbolag till moderbolag utvidgas.
 • Regler införs om att undantag från källskatt på utdelning för pensionsfonder ska få göras i vissa fall.
 • Ränta får endast beskattas i det land där mottagaren har sin hemvist.
 • Det blir möjligt för Sverige att beskatta fysiska personer för realisationsvinst på grund av avyttring av andelar i bolag efter utflyttning från Sverige.
 • Sverige får utökade möjligheter att beskatta pension, livränta och liknande ersättningar.

Ändringarna kan träda i kraft efter att de båda länderna har godkänt dem. Regeringen kommer att meddela i en förordning datum för när de ska börja gälla. De nya beskattningsreglerna börjar tillämpas den 1 januari året efter den dag lagändringarna trätt i kraft. Övergångsbestämmelser kommer att gälla i vissa fall. De nya bestämmelserna om informationsutbyte tillämpas på förhållanden under 2012 och senare kalenderår.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-03-20 Debatt: 2012-04-12 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:SkU10 (pdf, 4497 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz

Utskottsmöte 2011/12:18 Torsdag 2012-03-29 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:18 Datum och tid: 2012-03-29 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Överläggning med regeringen enligt 10 kap. 4 riksdagsordningen om a direktivförslaget KOM2011 594 slutlig om skatt på finansiella transaktioner FTT b direktivförslaget

2012-03-29 10:00:00

Omröstning 2011/12:SkU16p7 Lastbilsskatt respektive kilometerskatt

Votering: betänkande 2011/12:SkU16 Allmänna motioner om punktskatter, förslagspunkt 7 Lastbilsskatt respektive kilometerskatt Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk428 av Siv Holma m.fl. V yrkande 4, 2011/12:T340 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 2 och 2011/12:T344 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 6. Datum: 2012-03-28

2012-03-28

Omröstning 2011/12:SkU16p6 Fordonsskatt

Votering: betänkande 2011/12:SkU16 Allmänna motioner om punktskatter, förslagspunkt 6 Fordonsskatt Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk428 av Siv Holma m.fl. V yrkande 3 i denna del och 2011/12:T469 av Josef Fransson och Thoralf Alfsson båda SD yrkande 2. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2012-03-28

Omröstning 2011/12:SkU16p13 Skatt på animaliska livsmedel

Votering: betänkande 2011/12:SkU16 Allmänna motioner om punktskatter, förslagspunkt 13 Skatt på animaliska livsmedel Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ258 av Helena Leander m.fl. MP yrkande 4. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2012-03-28

Paginering