Dokument & lagar (1 724 träffar)

Betänkande 2019/20:NU14

Den småskaliga vattenkraften är viktig för Sveriges förnybara elförsörjning. Därför bör regeringens fortsatta arbete på området inriktas på att värna den småskaliga produktionen. Minskat regelkrångel, respekt för äganderätten och effektiva miljöåtgärder till rimliga kostnader behöver vara vägledande för det arbetet. Det tycker riksdagen som riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att riksdagen behandlade cirka 90 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om energipolitik. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 25
Justering: 2020-04-16 Debatt: 2020-04-22 Beslut: 2020-04-22

Betänkande 2019/20:NU14 (pdf, 805 kB) Webb-tv debatt om förslag: Energipolitik

Betänkande 2019/20:JuU42

Riksdagen har behandlat en redogörelse för arbetet inom den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol och den svenska delegationen under 2019.

EU:s polisbyrå Europols verksamhet övervakas av en kontrollgrupp bestående av representanter från de nationella parlamenten i EU och Europaparlamentet. Riksdagen deltar i kontrollgruppen med en delegation av riksdagsledamöter.

Under 2019 handlade arbetet i kontrollgruppen och delegationen bland annat om Europols verksamhet, budget och fleråriga programdokument, tillsynen av polisbyråns behandling av personuppgifter samt om kontrollgruppens interna arbetsordning.

Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2020-04-16 Debatt: 2020-05-13 Beslut: 2020-05-13

Betänkande 2019/20:JuU42 (pdf, 169 kB)

Betänkande 2019/20:JuU41

Reglerna för brottskadeersättning ska ändras så att inget avdrag ska göras på summan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

En person som utsätts för ett brott kan ha rätt till skadestånd från gärningsmannen. I de fall då gärningsmannen inte kan betala skadeståndet kan brottsoffret istället få så kallad brottsskadeersättning, det vill säga att det istället är staten som betalar. Med de nuvarande reglerna görs ibland ett avdrag på 1 500 kronor från den summa brottsoffret får i brottsskadeersättning

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2020.

Riksdagen sa samtidigt nej till åtta förslag i motioner om skadestånd och brottsskadeersättning från allmänna motionstiden 2019.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 4
Justering: 2020-04-16 Debatt: 2020-04-29 Beslut: 2020-04-29

Betänkande 2019/20:JuU41 (pdf, 206 kB) Webb-tv debatt om förslag: Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning

Betänkande 2019/20:JuU15

Regeringen har föreslagit ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som ska förbättra skyddet för parter i hyres- och arrendenämnder som lever under hot samt göra att vissa hyrestvister kan avgöras snabbare:

  • Sekretessen för uppgifter om hotade och förföljda personer ska även gälla fastighetsbeteckningar i en hyres- och arrendenämnd eller en domstol om en nämnds beslut överklagas.
  • En parts möjlighet att åberopa omständigheter eller bevis som inte har lagts fram i hyresnämnden begränsas när hovrätten handlägger mål som gäller ändringar av hyresvillkor.
  • Konkursfrihet blir ett behörighetskrav för ledamöter i hyres- och arrendenämnderna.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2020.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2020-04-16 Debatt: 2020-04-29 Beslut: 2020-04-29

Betänkande 2019/20:JuU15 (pdf, 533 kB)

Betänkande 2019/20:CU27

Regeringen ska kunna tillåta undantag i plan- och bygglagen (PBL) vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom, som covid-19. Syftet är att snabbt få exempelvis fältsjukhus och provtagningstält på plats om de vanliga sjukvårdslokalerna inte räcker till. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Enligt plan- och bygglagen krävs bygglov för att uppföra en ny byggnad eller för att använda en byggnad till något annat än den är avsedd för. Men i en situation som vid spridningen av det nya coronaviruset menar regeringen att det inte finns tid att vänta in en bygglovsprocess för att få nödvändiga lokaler på plats. Förutom bygglov gäller undantagen bland annat rivningslov och marklov (lov att exempelvis höja eller sänka marken genom att schakta).

Lagändringen börjar gälla 1 maj 2020. Regeringen kommer att få meddela undantag retroaktivt från och med 15 mars 2020.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2020-04-16 Debatt: 2020-04-22 Beslut: 2020-04-22

Betänkande 2019/20:CU27 (pdf, 249 kB) Webb-tv debatt om förslag: Undantag från plan- och bygglagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom

Betänkande 2019/20:UU15

Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner om mänskliga rättigheter från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 8
Justering: 2020-04-16 Debatt: 2020-04-22 Beslut: 2020-04-22

Betänkande 2019/20:UU15 (pdf, 329 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mänskliga rättigheter

Betänkande 2019/20:UU9

Riksdagen sa nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om olika nedrustningsfrågor. Anledningen till detta är bland annat pågående arbete inom existerande internationella överenskommelser på området.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2020-04-16 Debatt: 2020-04-23 Beslut: 2020-04-23

Betänkande 2019/20:UU9 (pdf, 182 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nedrustningsfrågor

Betänkande 2019/20:TU10

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om lagändringar för att anpassa svenska regler till EU-regler om kompetens och utbildning för yrkesförare av lastbilar och bussar. Ändringarna innebär bland annat att förare av vissa fordon inte längre omfattas av lagen om yrkesförarkompetens och därmed inte kommer att behöva yrkeskompetensbevis. Undantaget kommer till exempel att gälla vissa förare som inte har som huvudsaklig sysselsättning att framföra fordon och som utför transporter inom bland annat jordbruks- och fiskeriföretag.

Lagändringarna börjar gälla den 23 maj 2020.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2020-04-16 Debatt: 2020-04-22 Beslut: 2020-04-22

Betänkande 2019/20:TU10 (pdf, 633 kB)

Betänkande 2019/20:MJU12

Riksdagen sa nej till ett 80-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om övergripande miljöfrågor, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlade bland annat om miljömålssystemet, äganderättsfrågor, tillståndsprövning och miljöfarlig verksamhet samt riktvärden för buller.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 19
Justering: 2020-04-16 Debatt: 2020-04-22 Beslut: 2020-04-23

Betänkande 2019/20:MJU12 (pdf, 537 kB) Webb-tv debatt om förslag: Övergripande miljöfrågor

Betänkande 2019/20:SoU21

Regeringen bör utreda vilka grupper i arbetsför ålder som riskerar att bli särskilt sjuka i covid-19 och hur de kan få ersättning om de bör vara hemma från arbetet. Det tycker riksdagen som riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. Syftet är att skydda särskilt sårbara grupper som inte har möjlighet att arbeta hemifrån för att undvika smitta.

Enligt riksdagen bör regeringen ge en myndighet i uppdrag att

  • senast 21 april 2020 definiera grupper i arbetsför ålder som bedöms riskera att drabbas allvarligt av det nya coronaviruset
  • utreda om gravida kvinnor kan anses tillhöra en sådan grupp under någon del av graviditeten
  • analysera om det ur ett smittskyddsperspektiv finns behov av att de som bor med personer i riskgrupper tillfälligt också behöver avstå från att arbeta utanför hemmet.

Regeringen bör därefter snarast återkomma med ett förslag som säkrar att personer i ovan nämnda grupper får ett effektivt skydd via socialförsäkringssystemet under en begränsad tid.

Förslaget om tillkännagivandet är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på en proposition eller en motion.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2020-04-15 Debatt: 2020-04-16 Beslut: 2020-04-16

Betänkande 2019/20:SoU21 (pdf, 118 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ersättning till särskilt sårbara grupper i arbetsför ålder

Betänkande 2019/20:SoU20

Smittskyddslagen ändras tillfälligt för att regeringen ska kunna vidta särskilda åtgärder mot det nya coronaviruset.  Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Det införs bestämmelser i smittskyddslagen som innebär att regeringen, inom grundlagens ramar, får rätt att utfärda vissa föreskrifter om särskilda åtgärder. Föreskrifterna kan till exempel gälla tillfällig nedstängning av exempelvis köpcentrum och restauranger. Om regeringen utfärdar någon av föreskrifterna ska de i varje enskilt fall omedelbart prövas av riksdagen. Riksdagen föreslår också ett förtydligande tillägg som innebär att regeringen endast får utfärda föreskrifterna om det inte går att vänta på riksdagens beslut.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Justering: 2020-04-15 Debatt: 2020-04-16 Beslut: 2020-04-16

Betänkande 2019/20:SoU20 (pdf, 3473 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19

Betänkande 2019/20:FiU39

Riksdagen har granskat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet. Riksrevisionen har analyserat om systemet är utformat så att det ger samtliga kommuner ekonomiska möjligheter att ge invånarna en i huvudsak likvärdig service utan större skillnader i skattesatser.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att utjämningssystemet inte ger kommunerna likvärdiga ekonomiska förutsättningar, och myndigheten rekommenderar därför vissa förändringar i systemet.

Regeringens bedömning är att de ändringar i kostnadsutjämningssystemet som trädde i kraft den 1 januari 2020 kommer att bidra till att systemet i större utsträckning än tidigare beaktar strukturella behovs- och kostnadsskillnader och därigenom skapar mer likvärdiga förutsättningar för kommuner. Därför avser regeringen för närvarande inte att vidta några åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer, men anser att det finns ett behov av att med jämna mellanrum se över det kommunalekonomiska systemet och att Riksrevisionens rapport kan vara ett värdefullt underlag vid en sådan översyn.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa också nej till två följdmotioner och två förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 3
Justering: 2020-04-14 Debatt: 2020-04-23 Beslut: 2020-04-23

Betänkande 2019/20:FiU39 (pdf, 154 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet

Betänkande 2019/20:FiU33

Regeringen har föreslagit ett nytt konto- och värdefackssystem som ska underlätta för nationella finansunderrättelseenheter när de utreder penningtvätt och finansiering av terrorism. Det nya tekniska systemet ska skötas av Skatteverket. Det ska förbättra de svenska myndigheternas tillgång till uppgifter om innehavare av konton och värdefack och uppgifterna ska vara direkt tillgängliga för sökning. Uppgifter om tillgodohavanden och överföringar på konton omfattas inte av systemet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 20 september 2020. Det innebär att ett ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv genomförs i Sverige.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2020-04-14 Debatt: 2020-04-23 Beslut: 2020-04-23

Betänkande 2019/20:FiU33 (pdf, 494 kB)

Betänkande 2019/20:SfU17

Riksdagen sa nej till cirka 130 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om trygghetssystem för företagare och studerande, sjukförsäkring, aktivitets- och sjukersättning samt arbetsskadeersättning.

Anledningen till att riksdagen sa nej till förslagen är att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att regelverken redan är tillräckliga.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 36
Justering: 2020-03-26 Debatt: 2020-04-15 Beslut: 2020-04-16

Betänkande 2019/20:SfU17 (pdf, 523 kB) Webb-tv debatt om förslag: Socialförsäkringsfrågor

Betänkande 2019/20:FiU56

Riksdagen sa i huvudsak ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2020, med anledning av coronaviruset. Förändringarna innebär bland annat lättnader i arbetslöshetsförsäkringen och att fribeloppet för studiestöd slopas. Ändringarna börjar gälla den 13 april.

Ändringarna i budgeten innebär att vissa myndigheter och organisationer får ökade anslag, till exempel ökas anslagen för att kunna testa fler personer för coronaviruset, Socialstyrelsen får ökade anslag för att kunna säkra tillgången till skyddsutrustning och intensivvårdsutrustning och organisationer som arbetar med utsatta barn och våldsutsatta personer får mer pengar.

Regeringen får bara lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Coronavirusets effekter på samhället innebär enligt regeringen sådana skäl och riksdagen gör ingen annan bedömning.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2020-04-07 Debatt: 2020-04-08 Beslut: 2020-04-08

Betänkande 2019/20:FiU56 (pdf, 1063 kB) Webb-tv debatt om förslag: Extra ändringsbudget för 2020 - Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och studiestödet samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Betänkande 2019/20:TU8

Riksdagen har behandlat ett åttiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om sjöfartsfrågor. I samband med det riktade riksdagen två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör utreda Sjöfartsverkets verksamhet och finansiering för att hitta en bättre organisation än den nuvarande.
  • Regeringen bör se över den så kallade miljödifferentieringen av farledsavgifter för att säkra att avgifterna uppmuntrar till klimatågärder utan att missgynna sjöfarten som transportslag.

Riksdagen sa nej till övriga motioner, framför allt eftersom utredningar och arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om svensk sjöfarts konkurrenskraft, miljöfrågor samt farleds- och lotsavgifter.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 27
Justering: 2020-04-02 Debatt: 2020-04-16 Beslut: 2020-04-22

Betänkande 2019/20:TU8 (pdf, 702 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sjöfartsfrågor

Betänkande 2019/20:KU15

Riksdagen sa nej till ett fyrtiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om kommunala och regionala frågor, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlade bland annat om den kommunala självstyrelsen, ett nytt frikommunförsök, kommunindelningen, villkoren för förtroendevalda, byte av partitillhörighet och ersättare i fullmäktige, delegation av beslutanderätt, partistöd och icke tillsatta mandat samt representationen i styrelsen, nämnder och utskott.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 6
Justering: 2020-04-02 Debatt: 2020-04-16 Beslut: 2020-04-16

Betänkande 2019/20:KU15 (pdf, 418 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kommunala och regionala frågor

Betänkande 2019/20:KU14

Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag om tryck- och yttrandefrihets- samt massmediefrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Anledningen är bland annat de utredningar och det arbete som redan pågår inom de områden som förslagen berör.

Förslagen handlar exempelvis om stärkt skydd för journalister, om hur granskningsnämnden för radio och tv utses och om dess verksamhet samt om stöd till medier.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 8
Justering: 2020-04-02 Debatt: 2020-04-16 Beslut: 2020-04-16

Betänkande 2019/20:KU14 (pdf, 676 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

Betänkande 2019/20:SfU19

Riksdagen sa nej till förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om pensioner. Förslagen handlar bland annat om inkomstgrundad ålderspension, garantipension, bostadstillägg och efterlevandepension.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 6
Justering: 2020-03-26 Debatt: 2020-04-15 Beslut: 2020-04-16

Betänkande 2019/20:SfU19 (pdf, 219 kB) Webb-tv debatt om förslag: Pensioner

Betänkande 2019/20:SfU18

Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om ekonomisk familjepolitik. Anledningen är bland annat att utredningar redan pågår inom flera av områdena.

Motionerna handlar exempelvis om barnbidrag, föräldrapenning, underhållsstöd och bostadsbidrag.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 22
Justering: 2020-03-26 Debatt: 2020-04-15 Beslut: 2020-04-16

Betänkande 2019/20:SfU18 (pdf, 345 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ekonomisk familjepolitik