Dokument & lagar (801 träffar)

Motion 1918:216 Första kammaren

Motioner i Farstu kammaren, Nr 216. 1 Nr 216. Av herr Nilson, Karl August, i anledning av Kungl. Maj ds proposition nr 409, angående reglering av avlöningsförhållanden m. ra. för personalen vid. statens hospital och asyler. I anledning av Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 409 angående reglering av avlöningsförhållanden

1918-05-24

Motion 1918:216 Första kammaren (pdf, 317 kB)

Motion 1918:473 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, AV 473. 1 Nr 473. Av herr ÅkerllHld, med förslag till lag om inskränkning för viss tid i rätten att erhålla ägostyckning och verkställa jordavsöndring i södra och mellersta Sverige. I proposition den 14 maj 1918, nr 441, har KungMaj:t föreslagit riksdagen att antaga propositionen bifogade

1918-05-22

Motion 1918:473 Andra kammaren (pdf, 396 kB)

Motion 1918:467 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 467. 3 Nr 467. Av herr Jönsson i Fridhill, i anledning av Kungl. Majds proposition, nr 415, angående vissa ändringar i gällande bestämmelser om understöd av statsmedel åt föreningar för beredande av driftkredit åt idkare av mindre jordbruk. I det förslag till ändrade bestämmelser angående

1918-05-22

Motion 1918:467 Andra kammaren (pdf, 231 kB)

Motion 1918:466 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 406. 1 Nr 466. Av herr Liibeck, i anledning av Kungl. Maj ds proposition, nr 384, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens vattenfallsverk m. in. Enligt det förslag till avlöningsreglemente för tjänstemän vid statens vattenfallsverk, som innefattas i Kungl. Maj:ts proposition

1918-05-22

Motion 1918:466 Andra kammaren (pdf, 165 kB)

Motion 1918:465 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 405. 13 Nr 4G5. Av herr Kjellberg, i anledning av Kungi. Maj:ts proposition, nr 435, angående reglering av löneförhållanden m. m. för vaktmästare och med dem jämförliga befattningshavare. Efter av 1902 års löneregleringskomraitté verkställda, mycket omfattande utredningar rörande avlöningsförhållandena

1918-05-22

Motion 1918:465 Andra kammaren (pdf, 233 kB)

Motion 1918:464 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 464. 11 Nr 464. Av herr JÖIISSOII i Slätåker m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 426, angående försäljning till staden Eslöv av Jcronoegendomen Eslöv nr 15 och 17 i Malmöhus län. I Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 426 föreslås, att riksdagen måtte medgiva försäljning

1918-05-22

Motion 1918:464 Andra kammaren (pdf, 182 kB)

Motion 1918:215 Första kammaren

Motioner i Första hammaren, Nr 215. r Nr 215. Av herr IngestrÖlll, med förslag till lag om inskränkning för viss tid i rätten att erhålla ägostyckning och verkställa för dav söndring i södra och mellersta Sverige. I proposition den 14 maj 1918, nr 441, har Knngl. Maj:t föreslagit riksdagen att antaga propositionen bifogade

1918-05-22

Motion 1918:215 Första kammaren (pdf, 374 kB)

Motion 1918:214 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 214. 1 Nr 214. Av herr Boiliail, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse. I Kungl. Maj:ts proposition, nr 434, föreslås vissa ändringar i gällande banklag avseende dels förbud för enskild person eller

1918-05-22

Motion 1918:214 Första kammaren (pdf, 250 kB)

Motion 1918:213 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 213. 5 Nr 213. Av herr Neiglick, angående avlöningsförmåner för förste vaktmästaren vid tekniska högskolan. I proposition nr 435 till innevarande riksdag angående reglering av löneförhållandena in. in. för vaktmästare och med dem jämförliga befattningshavare har Kungl. Maj:t föreslagit,

1918-05-22

Motion 1918:213 Första kammaren (pdf, 119 kB)

Motion 1918:212 Första kammaren

Motionär i Första kammaren, Nr Si 12. 1 Nr 212. Av herr Neiglick, angående löneförmåner för överläkaren vid Stockholms hospital och professorn i psykiatri vid Karolinska institutet. I anledning av Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 409 till innevarande riksdag angående reglering av avlöningsförhållandena m. ra. för

1918-05-22

Motion 1918:212 Första kammaren (pdf, 278 kB)

Motion 1918:211 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 211. n Nr 211. Av herr Roséll, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående driftkostnader under år 1919 för statens domäner. I Kungl. Maj:ts proposition nr 399 angående driftkostnader under år 1919 för statens domäner föreslås höjning av bl. a. jägmästarnas löner men däremot ingen

1918-05-22

Motion 1918:211 Första kammaren (pdf, 221 kB)

Motion 1918:463 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 463. 1 Nr 463. Av herr Tll016 III. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 382, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid postverket m. m. 1915 års avlöningskommission, vars betänkande ligger till grund för Kungl. Maj:ts i proposition nr 382 inrymda förslag till tillfällig

1918-05-18

Motion 1918:463 Andra kammaren (pdf, 593 kB)

Motion 1918:461 Andra kammaren

Motioner i Andra kammarm, Nr 461. 1 Nr m. Av herr Johansson i lrollhättan m. fl,i anledning av Kungl. Maj ds proposition, nr 384, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens vattenfallsverk in. in. År 1909 den 17 mars överlämnade kung vattenfallsstyrelsen till Kung Maj:t förslag till avlöningsreglemente

1918-05-18

Motion 1918:461 Andra kammaren (pdf, 684 kB)

Motion 1918:219 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 219. 1 Nr 219. Av greve Wachtmeister, Henning, angående avlöningsförmåner för vaktmästaren vid Uppsala universitets gymnastikinstitution. Enligt den utredning, som finnes intagen i underdånigt betänkande av den 14 november 1916, avgivet av den av Kungl. Maj:t den 3 oktober 1902 tillsatta

1918-05-18

Motion 1918:219 Första kammaren (pdf, 235 kB)

Motion 1918:209 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 209. 11 Nr 209. Av herr Hellberg, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående avsättning av medel för beredande av krigstidstillägg och krigstidshjälp för år 1919 åt vissa befattningshavare och f. d. befattningshavare i statens tjänst m. fl. I kung,propositionen nr 393, särskilt

1918-05-18

Motion 1918:209 Första kammaren (pdf, 172 kB)

Motion 1918:208 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, AV 208. 7 Nr 208. Av herr Lindblad, Ernst, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition angående telegrafverkets övertagande av det enskilda telefonnätet i Stockholm med omnejd. Då tiden ej medger någon ingående granskning av det föreslagna telefonköpet och därtill fordras fackman, ber jag att

1918-05-18

Motion 1918:208 Första kammaren (pdf, 266 kB)

Motion 1918:206 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 206. 1 Nr 2ÖÖ. Av herr Holmquist, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utbetalande av förskott å krig stid st ill äg g för år 1919 åt befattningshavare i statens tjänst. Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 394 angående utbetalande av förskott å krigstidstillägg för år 1919

1918-05-18

Motion 1918:206 Första kammaren (pdf, 164 kB)

Motion 1918:460 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 460. 7 Nr 460. Av herrar Alldersoil i Råstock och JailSSOIl i Edsbäcken, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 381, angående tillfdllig lönereglering för tjänstemän vid statens järnvägar m. m. Vid behandling inom järnvägsstyrelsen av 1915 års kommissions förslag till tillfällig

1918-05-17

Motion 1918:460 Andra kammaren (pdf, 202 kB)

Motion 1918:459 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 459. I Nr 459. Av herr Bäckluild in. fl.i anledning av KungMaj ds proposition, nr 381, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens järnvägar in. in. Vid 1917 års riksdag väcktes av oss m. fl. motion om ändring i statens järnvägars avlöningsreglemente 5 mom. 1. Ur denna motion

1918-05-17

Motion 1918:459 Andra kammaren (pdf, 372 kB)

Motion 1918:458 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 458. o N:r 458. Av herr Andersson i Stockholm, i anledning av Kungl. Maj ds proposition, nr 381, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens järnvägar in. in. I Kungl. Maj:ts nådiga proposition, nr 381, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens järnvägar

1918-05-17

Motion 1918:458 Andra kammaren (pdf, 293 kB)