Dokument & lagar (801 träffar)

Svensk författningssamling 1918:163

1918-04-02

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTORET, utfärdat Tid slutet av 1918 års lagtima riksdag. Bihang till riksdagens protokoll 1918. 15 samt. 3 käft. Riksgäldskontorets reglemente.Innehållsförteckning. Allmänna bestämmelser 1 och 2. Riksgäldskontorets styrelse 311. y lånerörelse 1219. fonder 2024. befattning med riksstatsinkomsterna

1918-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 5969 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdat den 15 juni 1918. AVDELNING I. Allmänna föreskrifter. i. Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av därtill förordnade fullmäktige efter av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1918-06-15

Svensk författningssamling (pdf, 2903 kB)

Svensk författningssamling 1918:1080

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:925

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:645

Författningen är upphävd

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

Motion 1918:133 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 133. 1 Nr 133. Av herr Thore, om anslag till rikets sjömanshus för förbättring av deras understödsverksamhet. Under rubrik ersättning till sjömanshusen anvisade riksdagen å extra stat för vart och ett av åren 19001911 ett anslag av 30,000 kronor för beredande åt sjömanshusen av skälig ersättning

1918-01-25

Motion 1918:133 Andra kammaren (pdf, 246 kB)

Motion 1918:132 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 132. 7 Nr 132. Av herr IllgvarsOIl, angående lönestaten för tjänstemän vid statens vårdanstalt å Venngarn för alkoholister. I Kungl. Maj:ts proposition nr 1 under sjätte huvudtiteln hava för Venngarns alkoholistanstalt föreslagits bland annat följande löner:För husfader 1,550 kronor, för

1918-01-26

Motion 1918:132 Andra kammaren (pdf, 231 kB)

Motion 1918:131 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, AV ldl. Nr 131. Av herrar NilsSOll i Malmö och om anslag till understöd för uppförande av bostadshus med smålägenheter. I enlighet med en av Kungl. Maj:t till 1917 års riksdag avgiven proposition beslöt riksdagen samma år att på extra stat för 1918 anvisa ett förslagsanslag, högst 4,000,000

1918-01-25

Motion 1918:131 Andra kammaren (pdf, 278 kB)

Motion 1918:130 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, AV 130. 1 Nr 130. Av herr SÖdcrliiclui 111. fl.om anslag till fortsatt anskaffning av mobilisering sammunition till eldhandvapen och kulsprutor. Uti underdånig framställning den 31 augusti 1917 angående lantförsvarets medelsbehov för år 1919 har arméförvaltningen gjort framställning om anvisande

1918-01-25

Motion 1918:130 Andra kammaren (pdf, 159 kB)

Motion 1918:129 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 129. 9 Nr 129. Av herr SÖderhielm m. fl.om anslag till komplettering av arméns flygmateriel. Uti den till 1917 års riksdag avlåtna propositionen nr 72 angående vissa åtgärder för lantförsvarets stärkande gjordes bl. a. framställning om omorganisation av arméns flygvapen och om anvisande

1918-01-25

Motion 1918:129 Andra kammaren (pdf, 198 kB)

Motion 1918:128 Andra kammaren

Motioner i Andra kamin aren, Nié 128, 1 Nr 128. Av lierr Möller m. fl.om anslag till räntefria lån för underlättande av studiemöjligheterna för begåvade men fattiga lärjungar vid offentliga läroanstalter. Vid 1916 års riksdag biföll andra kammaren en hemställan av sitt första tillfälliga utskott, att kammaren för sin

1918-01-26

Motion 1918:128 Andra kammaren (pdf, 491 kB)

Motion 1918:127 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 127. 3 Nr 127. Av herr Lindman m. fl.angående upprättande av regidjäv ångjärjeförbindelse mellan Sverige och Finland. Som bekant bemyndigade den 29 september 1911 Kungl. Maj:t dåvarande chefen för finansdepartementet att tillkalla 6 sakkunniga för att genom dem i nämnda departement verkställa

1918-01-24

Motion 1918:127 Andra kammaren (pdf, 389 kB)

Motion 1918:126 Andra kammaren

Motioner i Andra hammaren, Nr 12G. Nr 126. Av herr Thore m. fl.om skrivelse till Kungl. Maj:t angående utredning och förslag i fråga om restitution av tonnageavgift för år 1917. Under hänvisning i tillämpliga delar till förekommande motivering i en av A. Lindman m. fl. ledamöter av riksdagens 2:a kammare till innevarande

1918-01-26

Motion 1918:126 Andra kammaren (pdf, 167 kB)

Motion 1918:125 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 125. 1 Nr 125. Av herr Lindman m. fom höjning av rederilånefonden. Endast långsamt, under senare delen av 1800-talet, försiggick utvecklingen av den svenska handelsflottan. Från nämnda tidsskede kan till och med antecknas perioder av stagnation, ja tillbakagång. Skälen till detta för vårt

1918-01-01

Motion 1918:125 Andra kammaren (pdf, 776 kB)

Motion 1918:124 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 124. 1 Nr I24. Av herr von Sneidern m. fl.om anslag till beredande av ökat understöd till lantmannaskolorna. I statsverkspropositionen föreslås under åttonde huvudtiteln att för beredande av ökat understöd åt folkhögskolorna för vinterkursen 1918 1919 och sommarkursen 1919 anvisa på extra

1918-01-26

Motion 1918:124 Andra kammaren (pdf, 122 kB)