Dokument & lagar (802 träffar)

Motion 1918:199 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, År 199. I Nr 199. Av herr Bomari i anledning av KungMaj:ts proposition nr 395 med förslag till förordning om ändrad lydelse av 20 i förordningen den 28 oktober 1910 om inkom stock förmögenhetsskatt m. m. I Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 395 föreslås viss ändring i lydelsen av 20 av

1918-05-14

Motion 1918:199 Första kammaren (pdf, 261 kB)

Motion 1918:198 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 198. 5 Nr 198. Av herr Ekman, Carl Gustaf, m. fl.i anledning av Klingl. Maj.is proposition med förslag till förordning angående försäljning av pilsner m. m. I propositionen nr 369 har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen antaga en ny förordning angående försäljning av pilsner.I denna proposition

1918-05-14

Motion 1918:198 Första kammaren (pdf, 267 kB)

Motion 1918:197 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 197. I Nr 197. Av herr Magnusson, Carl, i anledning av KungMaj.ts proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse av 17 5 mom. i förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker m. m. Genom Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen nr 363 har föreslagits sådan

1918-05-14

Motion 1918:197 Första kammaren (pdf, 249 kB)

Motion 1918:196 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 196. Nr 196. Av herr Pålsson, Jons, i anledning av Kungl. Majds proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse av 17 5 mom. i förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker m. m. I Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 363 föreslås sådan ändrad lydelse av 17 mom.

1918-05-14

Motion 1918:196 Första kammaren (pdf, 273 kB)

Motion 1918:195 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 195. 1 Nr 195. Av herrar Antonsson och Trygger i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående tillfällig löneförbättring åt viss personal vid armén. De sakkunniga, vilka enligt den 29 juni 1917 givet nådigt bemyndigande inom lånt- och sjöförsvarsdepartementen biträtt med verkställande

1918-05-14

Motion 1918:195 Första kammaren (pdf, 296 kB)

Motion 1918:439 Andra kammaren

Motioner i Andra hammaren, Nr dä9. o Nr 439. Av lierr Welill, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 260, angående löne- och pensionäreglering för lärarepersonalerna vid de allmänna läroverken, högre lärarinneseminariet, folkskoleseminarierna, folk- och småskolorna, de högre folkskolorna och de kommunala mellanskolorna.

1918-05-11

Motion 1918:439 Andra kammaren (pdf, 330 kB)

Motion 1918:438 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 438. 1 Nr 438. Av herr Welill, i anledning av Kungl. Maj ds proposition, nr 260, angående löne- och pensionsreglering för lär a r personalerna vid de allmänna läroverken, högre lärarinneseminariet, folkskoleseminarierna, folk■och småskolorna, de högre folkskolorna och de kommunala mellanskolorna.

1918-05-11

Motion 1918:438 Andra kammaren (pdf, 274 kB)

Motion 1918:437 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 437. 1 Nr 437. Av herr Kjellberg, i anledning av Kungl. Maj ds proposition nr 260, angående löne- och pensionsreglering för lära repersonalernas vid de allmänna läroverken, högre lärarinneseminariet, folkskoleseminarierna, folk- och småskolorna, de högre folkskolorna och de kommunala mellanskolorna.

1918-05-11

Motion 1918:437 Andra kammaren (pdf, 343 kB)

Motion 1918:194 Första kammaren

Motioner i Företa kammaren, Nr 194. Nr 194. Av herr Bergqvist, angående ortstillågg åt lärare vid kommunala mellanskolor i Västerbottens och Norrbottens län. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 260 till innevarande års riksdag har särskild motion väckts angående ortstillägg åt lärare vid de allmänna läroverken

1918-05-11

Motion 1918:194 Första kammaren (pdf, 160 kB)

Motion 1918:193 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 193. 5 Nr 193. Av herr Bergqvist, angående rått för övningslärare vid folkskoleseminarium att för uppflyttning i högre lönegrad tillgodoräkna sig viss tjänstgöring. Med anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 260 angående löneoch pensionsreglering för lärarpersonalerna vid de allmänna

1918-05-11

Motion 1918:193 Första kammaren (pdf, 156 kB)

Motion 1918:191 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 191. 5 Nr 191. Av herr Lyckliollll, i anledning av Kungl. Maj ds proposition med förslag till förordning angående försäljning av pilsner m. in. Genom propositionen nr 369 har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen, att antaga vid propositionen fogade förslag till förordning angående försäljning

1918-05-11

Motion 1918:191 Första kammaren (pdf, 414 kB)

Motion 1918:440 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 440. 1 Nr 440. Av herrar Moberger och Hamrin, i anledning av Kungl, Maj:ts proposition, nr 363, med förslag till förordning om ändrad lydelse av 17 5 mom. i förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker m. m. I proposition nr 363 föreslår KungMaj:t viss ändring av 17

1918-05-10

Motion 1918:440 Andra kammaren (pdf, 265 kB)

Motion 1918:436 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 430. 1 Nr 436. Av herr Johansson i Sollefteå, i anledning av Kungl. Maj ds proposition, nr 353, med förslag till lag angående beredande i vissa fall vid skogsavverkning och kolning av härbärge åt arbetarna in. m. 1 Kungl. Maj:ts proposition, nr 353, med förslag till lag angående beredande

1918-05-10

Motion 1918:436 Andra kammaren (pdf, 412 kB)

Motion 1918:192 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 192. 1 Nr 192. Av herr Nilson, Karl August, m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse av 17 7 mom. i förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker m. m. I proposition nr 363 föreslår Kungl. Maj:t viss ändring av 17 5

1918-05-10

Motion 1918:192 Första kammaren (pdf, 254 kB)

Motion 1918:190 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 190. 1 IVr 190. Av herr Bergman, om meddelande av ändrade bestämmelser beträffande lärares vid allmänt läroverk skyldighet att underkasta sig förflyttning till annan läroanstalt. I Kungl. Maj:ts proposition nr 260 föreslås bland annat, å sid. 169, viss skyldighet för befattningshavare vid

1918-05-10

Motion 1918:190 Första kammaren (pdf, 267 kB)

Motion 1918:189 Första kammaren

Motioner i Farstu kammaren, Ar 1811 Nr 189. Av herr Bergman, angående likställande av lärarne vid statens provskola, Nya elementarskolan, med lärarne vid provårsläroverk i avseende på det för dessa senare föreslagna särskilda arvodet samt om höjning av detta arvodes belopp. I Kungl. Maj:ts proposition nr 260 har bland

1918-05-10

Motion 1918:189 Första kammaren (pdf, 329 kB)

Motion 1918:187 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 187. 1 Nr 187. Av herr Magnusson, Gerhard, om höjande av veckotimpenningen för ordinarie gymnastiklärare vid de allmänna läroverken, högre lärarinneseminariet och folkskoleseminarierna. Med anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 260 innevarande år ber undertecknad få påkalla riksdagens

1918-05-10

Motion 1918:187 Första kammaren (pdf, 285 kB)

Motion 1918:188 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 188. 5 Nr 188 Av herr Bergman, angående vissa avlönings förbättring av för musiklärare vid högre allmänna läroverk och realskolor. Den i kungl. propositionen nr 260 föreslagna löneregleringen för lärarpersonalen vid de allmänna läroverken in. m. har beträffande övningslärarna följt den

1918-05-09

Motion 1918:188 Första kammaren (pdf, 418 kB)

Motion 1918:435 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 435. 11 Nr 435. Av lierr Xngvarson, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 361, angående tillfällig löneförbättring åt viss personal vid armén. Under hänvisning till motiveringen i en denna dag väckt motion i anledning av Knngl. Maj:ts proposition nr 362, hemställes, 1. att riksdagen

1918-05-08

Motion 1918:435 Andra kammaren (pdf, 112 kB)

Motion 1918:434 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 434. 7 Nr 434. Av herr Ingvarson, i anledning av Kungl. Maj:ts nr 362, angående tillfällig löneförbättring åt viss personal vid marinen. I Kungl. Maj:ts proposition nr 362 med förslag till provisorisk lönereglering för marinen föreslås för poliskommissarie och. överkonstapel en förhöjning

1918-05-08

Motion 1918:434 Andra kammaren (pdf, 263 kB)