Dokument & lagar (4 träffar)

Statens offentliga utredningar 1892:4

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG OM ÅLDERDOMSUNDERSTÖD LÄRARE OCH LÄRARINNOR VID SMÄSKOLOR OCH MINDRE FOLKSKOLOR ÄFVENSOM ICKE ORDINARIE LÄRARE OCH LÄRARINNOR YID FOLKSKOLOR SAMT FÖRSLAG TILL REGLEMENTARISK BESTÄMMELSER FÖR ÅLDERDOMSUNDERSTÖD ÅT DESSA LÄRARE OCH LÄRARINNOR. AFGIFVET AF DÄRTILL I NÅDER UTSEDDE

1892-01-01

Statens offentliga utredningar 1892:4 (pdf, 3682 kB)

Statens offentliga utredningar 1892:3

Kong Maj:ts och Rikets Kommersekollegii och Kong Generaltullstyrelsens Underdåniga Utlåtande öfver Tullkomiténs underdåniga betänkande med förslag till ny tulltaxa. Q©STOCKHOLM Isaac Mabcuh Boktr.Aktiebolaö 1891. Genom nådig remiss den 27 Februari innevarande år har Eders Kong.Maj:t infordrat Kommersekollegii och

1892-01-01

Statens offentliga utredningar 1892:3 (pdf, 4096 kB)

Statens offentliga utredningar 1892:2

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL TULLTAXA AFGIFVET DEN 24 FEBRUARI 1891 DERTILL I NÅDER FÖRORDNADE KOMITERADE, STOCKHOLM, TRYCKT HOS K. I.BECKMAN, 1891. INNEHÅLL. Sid. Betänkandet.I. Reservationer: af Herr Styffe.xv. Eklund.xxviii. Förslag till tulltaxa.1. Motiv till tulltaxeförslaget.69. Tabell öfver de förändringar

1892-01-01

Statens offentliga utredningar 1892:2 (pdf, 26653 kB)

Statens offentliga utredningar 1892:1

Lagförslag och Betänkande, af gif na af den af Kongl. Maj:t den 15 Maj 1891 tillsatta komité med uppdrag att utarbeta förslag till förändrad lagstiftning angående sparbanker m. m. Stockholm tryckt hos K. L. Beckman 1891. Till KONUNGEN. Sedan Eders Kongl. Maj:t den 15 Maj innevarande år besluta att tillsätta eu komité

1892-01-01

Statens offentliga utredningar 1892:1 (pdf, 4807 kB)