Dokument & lagar (4 träffar)

Statens offentliga utredningar 1893:4

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE MTIMi IF nnilMHEN I BIKET AFGIFVET DEN 7 APRIL 1892 AF DERTILL I NÅDER FÖRORDNADE KOMITERADE. STOCKHOLM, 1892 KUNOL. BOKTRYCKERIET. P. Å. NORSTEDT Si SÖNER. v H M dWilMirm i 1 u rA i i. mmmmi i ndlmM dill Tana i i u M i:iTJi/o,rr rr, i i u i t-j:j JK1 v i-fi ij i: i fr fe

1893-01-01

Statens offentliga utredningar 1893:4 (pdf, 9626 kB)

Statens offentliga utredningar 1893:3

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE FÖRSLAG ANGÅENDE VISSA FÖRÄNDRINGAR I AFSEENDE PÅ SJÖKRIGSMATERIELEN M. M. AFGIFYET DEN 30 NOVEMBER 1892 DERTILL I Åder FÖRORDNADE KOMITERADE STOCKHOLM TRYCKT HOS K. L. BECKMAN 1893. Till Konungen. Uti en inför Eders Kongl. Maj:t gjord framställning har chefen för sjöförsvarsdepartementet

1893-01-01

Statens offentliga utredningar 1893:3 (pdf, 5210 kB)

Statens offentliga utredningar 1893:2

Betänkande af den af Kongl. Maj:t den 21 november 1890 tillsatta komité för utarbetande af förslag till ändringar i kyrkolagen in. in. I. Förslag tm lag om stiftsstyrelse, instruktion för stiftsstyrelse, förordning angående konsistoriernas befattning med allmänna läroverk och folkskolelärareseminarier, kungörelse

1893-01-01

Statens offentliga utredningar 1893:2 (pdf, 5615 kB)

Statens offentliga utredningar 1893:1

NYA LAGBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL I, A G ANGÅENDE BEVISNING INFÖR RÄTTA ÄFVENSOM TILL ANDRÅ DERMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGAR. STOCKHOLM 1890. KONGBOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT i SÖNER. y. t f rr f 7 i I i i l TILL KONUNGEN. Sedan Eders Kongl. Maj:t genom nådiga brefvet den 28 Oktober 1887 anbefalt Nya Lagberedningen

1893-01-01

Statens offentliga utredningar 1893:1 (pdf, 8996 kB)