Dokument & lagar (19 träffar)

Statens offentliga utredningar 1909:2

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AF DEN AF KUNGL. MAJ:T DEN 12 JANUARI 1909 TILLSATTA KOMMISSIONEN FÖR AFGIFVANDE AF YTTRANDE ANGÅENDE UPPGJORDA FÖRSLAG FÖRBÄTTRAD FARLED MELLAN VÄNERN OCH KATTEGATT M. M. STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1909. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Laurells kanalförslag.2 De nu föreliggande

1909-02-22

Statens offentliga utredningar 1909:2 (pdf, 17529 kB)

Statens offentliga utredningar 1909:3

BETÄNKANDE AFGTFVET AF DEN AF KUNGL. MAJ:T DEN 13 JUNI 1908 TILLSATTA KOMMITTÉ FÖR UTREDNING AF FRÅGAN OM UPPRÄTTANDE AF EN STADS HYPOTEKSANSTALT STOCKHOLM ISOISAAC MARCUs BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG Genom beslut deri 13 juni och den 10 juli 1908 har Eders KungMaj:t uppdragit åt undertecknade att verkställa utredning,

1909-01-25

Statens offentliga utredningar 1909:3 (pdf, 4219 kB)

Statens offentliga utredningar 1909:5

HANDLINGAR ANGÅENDE LAHJTMATEBITÄSEBDETS OIORGAIISATIOI STOCKHOLM 1908 ISAAC MARCUS BOKTR.AKTIEBOr.AG Innehållsförteckning. A. B. C. Sid Landtmäteristyrelsens förslag till förnyad taxa på arfvode för landtmäteriförrättningår den 7 juni 1902 1 Skrifvelse till Konungen.3 Förslag 7 Motiv.31 Landtmäteristyrelsens

1909-01-01

Statens offentliga utredningar 1909:5 (pdf, 21575 kB)

Statens offentliga utredningar 1909:5

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL ÄNDRADE BESTÄMMELSER ANGÅENDE TILLSÄTTNING AF PRÄSTERLIGA TJÄNSTER AFGIFVET AF DÄRTILL UTSEDDA KOMMITTERADE STOCKHOLM KUNGBOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Inledning.5 Förslag till lag angående tillsättning af prästerliga tjänster.11 Motiv: Paragraf.

1909-01-01

Statens offentliga utredningar 1909:5 (pdf, 18249 kB)

Statens offentliga utredningar 1909:5

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL LAG OM FISKERIOMRÅDEN M. M. AFGIFYET DEN 30 APRIL 1907 AF DÄRTILL UTAF STATSRÅDET OCH CHEFEN FÖR KUNGL. JORDBRUKSDEPARTEMENTET UTSEDDA PERSONER STOCKHOLM 1907 ISAAC MAECUS B O KT R.A K TIE B O L A G Till herr statsrådet och chefen för Kungl. jordbruksdepartementet. Enligt skrifvelse deri

1909-01-01

Statens offentliga utredningar 1909:5 (pdf, 2188 kB)

Statens offentliga utredningar 1909:5

BETÄNKANDE RÖRANDE ÅTGÄRDER TILL SKYDD FÖR VÅRT LANDS NATUR OCH NATURMINNESMÄRKEN AFGIFVET AF INOM KUNGL. JORDBRUKSDEPARTEMENTET FÖR ÄNDAMÅLET TILLKALLADE SAKKUNNIGE STOCKHOLM 1907 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG INNEHÅLL. Sid. Inledande redogörelse 1 I. Allmän öfversikt 6 Allmänna synpunkter.6 I utlandet

1909-01-01

Statens offentliga utredningar 1909:5 (pdf, 6585 kB)

Statens offentliga utredningar 1909:4

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE OCH EÖBSLAG ORDNANDET AF DEN HÖGRE TEKNISKA UNDERVISNINGEN I RIKET AFGIFVET AF DEN AF KUNGL. MAJ:T DEN 13 JULI 1906 FÖR ÄNDAMÅLET TILLSATTA KOMMITTÉ I. I STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1908. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Underdånig skrifvelse Inledning Sid. IX. 3. Tekniska Högskolan. Historisk

1909-01-01

Statens offentliga utredningar 1909:4 (pdf, 18835 kB)

Statens offentliga utredningar 1909:3

DE SVENSKA NOMADLAPPARNAS FLYTTNINGAR TILL NORGE I ÄLDRE OCH NYARE TID K. B. WIKLUND UPPSALA 1908 ALMQVIST WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.B. INNEHÅLL. Sid. Forntiden 1 8 OO-tal et1600-talet.Sammanfattning s. 21. 1700-talet.22 Fjällapparnas betestrakter inom Nordlands amt.23 Yefsen s. 23. Rånen s. 29. Beieren s. 30. Saltdalen

1909-01-01

Statens offentliga utredningar 1909:3 (pdf, 14070 kB)

Statens offentliga utredningar 1909:3

KAMMARKOLLEGII UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE DEN 30 DECEMBER 1904 ANGÅENDE RÄTT FÖR JORDÄGARE ATT INLÖSA TILL STATSVERKET INDRAGNA HOSPITALS RÄNTOR M. M. STOCKHOLM 1907 1SAAC MARCUs ROKTRYCKERI-AKTIGROLAG 1 Till Konungen. Uti eu den 14 maj 1899 till Eders Kungl. Maj:t afbiten skrifvelse, n:o 140, som den 26 i samma månad

1909-01-01

Statens offentliga utredningar 1909:3 (pdf, 7857 kB)

Statens offentliga utredningar 1909:3

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AF DEN AF KLNGL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ REGLERING AF RÖRANDE LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. XV. REGLERING AF LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. VID MYNT- OCH KONTROLLVERKEN SAMT KONTROLL- OCH JUSTERINGSSTYRELSEN. 2239L STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1908

1909-01-01

Statens offentliga utredningar 1909:3 (pdf, 8028 kB)

Statens offentliga utredningar 1909:2

UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE OCH FÖRSLAG BÖKANDE FÖRBÄTTRAD FARLED MELLAN YÄNERN OCH KATTEGAT AFGIFVET DEN 18 DECEMBER 1908 AP STYRELSEN FÖR KUN6L. TROLLHÅTTE KANAL- OCH VATTENVERK STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1909. Till KONUNGEN. Genom nådig remiss den 26 januari 1906 har Eders Kungl. Maj:t nnbefallt styrelsen

1909-01-01

Statens offentliga utredningar 1909:2 (pdf, 29074 kB)

Statens offentliga utredningar 1909:2

FÖRSLAG TILL KANALLED MELLAN VÄNERN OCH KATTEGATT ÖFVER VÄNERSBORG OCH UDDEVALLA INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Kommitterades underdåniga missiv till Kungl. Maj:t. A. B. Vattenbyggnadsbyråns betänkande.A. Inledning I. Historik.II. Kanalförslagets orsaker och ändamål III. Uppdragets omfattning B. Teknisk utredning I. Tekniska

1909-01-01

Statens offentliga utredningar 1909:2 (pdf, 26967 kB)

Statens offentliga utredningar 1909:1

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AF DEN AF KUNGL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE XIV. REGLERING AF LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. VID RIKETS HOFRÄTTER 08. STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1908 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrifvelse till Konungen.iir. Betänkande och förslag. Inledning.1.

1909-01-01

Statens offentliga utredningar 1909:1 (pdf, 16294 kB)

Statens offentliga utredningar 1909:1

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AF DEN AF KUNGL. MAJ:T DEN 3 OKTOBEE 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. XII. REGLERING AF LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. VID STUTERIÖFVERSTYRELSEN OCH STUTERISTATEN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1908 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrifvelse till Konungen.in

1909-01-01

Statens offentliga utredningar 1909:1 (pdf, 6251 kB)

Statens offentliga utredningar 1909:1

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AF DEN AF KUNGL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖKANDE XI. REGLERING AF LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. VID SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING os STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1907 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrifvelse till Konungen.in. Betänkande och

1909-01-01

Statens offentliga utredningar 1909:1 (pdf, 6595 kB)

Statens offentliga utredningar 1909:1

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AP DEN AF KUNGL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE XVI. REGLERING AF LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. FÖR LÄNSVETERINÄRER. 3438 STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT il SÖNER INNEHÅLL. oll. Underdånig skrifvelse till Konungen.i ii. Betänkande och förslag. Inledning.1.

1909-01-01

Statens offentliga utredningar 1909:1 (pdf, 3262 kB)

Statens offentliga utredningar 1909:1

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AF DEN AF KUNGL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE REGLERING f XIII. REGLERING AF LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. VID JUSTITIEKANSLERSÄMBETET STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT k SÖNER 1908 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrifvelse till Konungen.1n Betänkande

1909-01-01

Statens offentliga utredningar 1909:1 (pdf, 2853 kB)

Statens offentliga utredningar 1909:1

FÖRSLAG TILL LAG INNEFATTANDE VISSA BESTÄMMELSER ANGÅENDE LAGA SKIFTEN I JUCKASJÄRVI OCH ENONTEKIS SOCKNAR AF NORRBOTTENS LÄN AFGIFVET DEN 30 APRIL 1907. 06 6/07 STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1909 TILL KONUNGEN. Genom beslut den 9 i denna månad har Eders Kungl. Maj:t uppdragit åt den för

1909-01-01

Statens offentliga utredningar 1909:1 (pdf, 877 kB)

protutdr 1909

TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1909. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kamrarne. Prot.TJtdrag den 18 Januari 1909. 1 Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 18 januari 1909. N:o 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna

1909-01-01