Dokument & lagar (25 träffar)

Statens offentliga utredningar 1911:2

KOLLEKTIVAVTALET I DEN UTLÄNDSKA LAGSTIFTNINGEN EN JÄMFÖRANDE ÖVERSIKT GUSTAV OLIN STOCKHOLM KUNGBOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1911 noFÖRORD. Föreliggande skrift, som utarbetats efter offentligt uppdrag, är i främsta rummet avsedd att vara till tjänst vid granskningen inom riksdagen av kung1. maj:ts förslag

1911-02-25

Statens offentliga utredningar 1911:2 (pdf, 5700 kB)

Statens offentliga utredningar 1911:4

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AF DEN AF KUNGL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ KÖRANDE REGLERING AF STATENS ÄMBETSVERKS OCH MYNDIGHETERS XXVIII. REGLERING AF LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. BETRÄFFANDE VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN. STOCKHOLM KUNQL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT ål SÖNER 1911 082200 INNEHÅLL.

1911-02-04

Statens offentliga utredningar 1911:4 (pdf, 8412 kB)

Statens offentliga utredningar 1911:6

FÖRSLAG ANGÅENDE ändrade grunder för statsunderstöd åt anstalter för populärvetenskapliga föreläsningar AFGIFVET DEN 12 JANUARI 1911 TILLKALLADE SAKKUNNIGA. STOCKHOLM IVAB HJEGGSTROHS BOKTRYCKERI A. B.1911. INNEHÅLL. De sakkunnigas skrifvelse till statsrådet och chefen för ecklesiastikdepartementet 5 1. Historik.7

1911-01-12

Statens offentliga utredningar 1911:6 (pdf, 6025 kB)

Statens offentliga utredningar 1911:3

UTREDNING OCH YTTRANDE angående RESERVATIONSANSLAGET TILL FLOTTANS ÖFNINGAR OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE FRÅGOR ENLIGT I. KUNGL. MAJ:Ts UPPDRAG AFGIFVET AF CHR. L. TENOW STATSKOMMISSARIE OCH CHEF FÖR KUNGL. STATSKONTORETS RIKSBOKSLUTSBYRÅ STOCKHOLM 1911 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG Till Konungen. Sedan

1911-01-10

Statens offentliga utredningar 1911:3 (pdf, 22956 kB)

Statens offentliga utredningar 1911:6

RUNGL. JORDBRUKSDEPARTEMENTET 1910 FISKEHAINKOIMISSIONENS FÖRSLAG TILL UTFÖRANDE AF FISKEHAMNAR, NÖDHAMNAR OCH UNDRE HAMNAR JÄMTE DÄRÖFVER AP VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN OCH LANDTBRUKSSTYRELSEN AFGIFVET UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE TEXT STOCKHOLM 1910 ISAAC MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Fiskehamnkommissionens

1911-01-01

Statens offentliga utredningar 1911:6 (pdf, 25155 kB)

Statens offentliga utredningar 1911:6

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AF DEN AF KUNGL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE XXV. REGLERING AF LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. VID FOLKSKOLLÄRARNAS PENSIONSINRÄTTNING, FOLKSKOLLÄRARNAS ÄNKE- OCH PUPILLKASSA, LÄRARNAS VID ELEMENTARLÄROVERKEN ÄNKE- OCH PUPILLKASSA, SMÄSKOLLÄRARES M. FL. ÄLDERDOMSUNDERSTÖDSANSTALT,

1911-01-01

Statens offentliga utredningar 1911:6 (pdf, 9196 kB)

Statens offentliga utredningar 1911:6

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AF DEN AF KUNGL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ KÖRANDE XXVI. REGLERING AF LÖNEFÖRHÅLLANDEN M, M. BETRÄFFANDE FARMACEUTISK INSTITUTET. STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1910 101445 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrifvelse till Konungen.IH. Betänkande

1911-01-01

Statens offentliga utredningar 1911:6 (pdf, 5999 kB)

Statens offentliga utredningar 1911:6

kungl. öfverstyrelsens FÖR RIKETS ALLMÄNNA LÄROVERK UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE DEN 12 SEPTEMBER 1910 MED UTREDNING OGLI FÖRSLAG I AFSEENDE A SÄTTET FÖR OMBILDNING AF LÄRARNAS VID ELEMENTARLÄROVERKEN ÄNNE- OCH PUPILLKASSA. STOCKHOLM IVAR HjEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B. 1910. Till KONUNGEN. i Sedan Riksdagen, på grund

1911-01-01

Statens offentliga utredningar 1911:6 (pdf, 2593 kB)

Statens offentliga utredningar 1911:5

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AF DEN AF KUNGL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE XXIII. REGLERING AF LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. VID POSTSPARBANKEN. 001240 STOCKHOLM KUNGBOKTRYCKERIRT. P. A. NORSTEDT ål SÖNER 1910 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrifvelse till Konungen iri. Betänkande och förslag. inledning.1881

1911-01-01

Statens offentliga utredningar 1911:5 (pdf, 12467 kB)

Statens offentliga utredningar 1911:5

FÖRSLUG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE RÄTT ATT HOS STATSKONTORET ERHÅLLA UPPLYSNING I FRÅGA OM SKYLDIGHET ATT UTGÖRA STÄMPELAFGIFT AFGIFVET DEN 31 DECEMBER 1910 AF DÄRTILL FÖRORDNADE KOMMITTERADE STOCKHOLM 1911 ISAAC MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG 3 Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Finansdepartementet. I det uppdrag,

1911-01-01

Statens offentliga utredningar 1911:5 (pdf, 538 kB)

Statens offentliga utredningar 1911:5

BETÄNKANDE ANGÅENDE ÄNDRAD ORGANISATION AF POSTSPARBANKEN S A M T LÖNEREGLERING FÖR STYRELSEN FÖR POSTSPARBANKEN AFGIFVET AF DE ENLIGT NÅDIGT BEMYNDIGANDE DEN 18 JANUARI 1908 TILLSATTA KOMMITTERADE STOCKHOLM 1008 ISAAO MARCUSBOKTR.AKTIEBOLAG INNEHÅLL. Säd. Skrifvelse till Herr Statsrådet och Chefen för KungFinansdepartementet

1911-01-01

Statens offentliga utredningar 1911:5 (pdf, 4991 kB)

Statens offentliga utredningar 1911:5

FÖRSLAG TILL LAG OM BANKRÖRELSE AFGIFVET AF DÄRTILL UTSEDDE KOMMITTERADE STOCKHOLM 1908 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG jAJcHC 1 a iO OA a i äiris 1 ilCifjS/i- JKKiH i t fou.Hy:rt.i Till Konungen, tu.1:U Enligt nådigt beslut den 13 september 1907 har Eders Kungl. Maj:t funnit godt uppdraga åt en kommitté

1911-01-01

Statens offentliga utredningar 1911:5 (pdf, 6170 kB)

Statens offentliga utredningar 1911:5

FÖRSLAG RÖRANDE RIKSSTATENS UPPSTÄLLNING JÄMTE DÄRMED SAMMANHÄNGANDE ÄMNEN AFGIFVET I OKTOBER 1910 AF INOM KUNGL. FINANSDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGE STOCKHOLM 1910 ISAAC MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG Innehåll. Skrifvelse till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. finansdepartementet. Inledning Bruttobudget eller

1911-01-01

Statens offentliga utredningar 1911:5 (pdf, 7910 kB)

Statens offentliga utredningar 1911:4

BETÄNKANDE DEN FÖR VERKSTÄLLANDE AF UTREDNING OCH AFGIFVANDE AF FÖRSLAG RÖRANDE FÖRÄNDRAD ORGANISATION AF MEDICINALSTYRELSEN M. M. DEN 13 JUNI 1908 TILLSATTA KOMMITTÉ. I. STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1909. INNEHÅLLSFÖKTECKNING, Sid. Kommitténs underdåniga skrifvelse till Konungen v. 1. Historik och nuvarande

1911-01-01

Statens offentliga utredningar 1911:4 (pdf, 11296 kB)

Statens offentliga utredningar 1911:4

BETÄNKANDE ANGÅENDE RIKETS INDELNING I LÅKARDISTRIKT SAMT TJÄNSTLÄKARNES ANSTÄLLNING OCH ÅLIGGANDEN AFGIFVET AF DEN AF KUNGL. MAJ:T FÖR SÅDANT ÄNDAMÅL TILLSATTA KOMMITTÉ I. UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT L SÖNER 1907 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Kommitténs underdåniga skrifvelse.V.

1911-01-01

Statens offentliga utredningar 1911:4 (pdf, 38405 kB)

Statens offentliga utredningar 1911:4

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL FÖRORDNING IHEFATTANDE VISSA BESTÄMMELSER ANGÅENDE FÖREVISNING AF BIOGRAFBILDER AFGIFVET DEN 2 SEPTEMBER 1910 SÄRSKILDT TILLKALLADE SAKKUNNIGA. STOCKHOLM K. L. BECK MANS BOKTRYCKERI 1910. INNEHÅLL. Sid. Öfversikt af biografens uppkomst och utbredning 1. Biografväsendet i Tyskland 3.

1911-01-01

Statens offentliga utredningar 1911:4 (pdf, 2026 kB)

Statens offentliga utredningar 1911:3

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE ERFORDERLIGA FÖRBÄTTRINGAR UTI UTBILDNINGEN AF HANDELSFLOTTANS BEFÄL OCH UNDERBEFÄL M.M. AFGIFNA DEN UTAF KUNGL MAJ:T DEN 25 MAJ 1905 DÄRFÖR TILLSATTA KOMMITTÉ STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1906. TILL KONUNGEN. Genom nådigt bref den 25 maj 1905 har Eders Kungl. Maj:t uppdragit

1911-01-01

Statens offentliga utredningar 1911:3 (pdf, 17327 kB)

Statens offentliga utredningar 1911:3

UTDRAG UK UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG SÖKANDE FÖRFLYTTNING AF FLOTTANS I STOCKHOLM AFGIFVET AF DEN AF KUNGL. MATT DEN 28. SEPTEMBER 1907 TILLSATTA KOMMITTÉN FÖR GRANSKNING AF UPPGJORDA FÖRSLAG TILL SAMFÄLLD PLAN FÖR RIKETS FÖRSVAR M. M. Där yttranden af hemlig natur äro uteslutna i detta utdrag, angifves

1911-01-01

Statens offentliga utredningar 1911:3 (pdf, 11068 kB)

Statens offentliga utredningar 1911:3

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE FÖRENKLING AF REDOVISNINGSVÄSENDET VID MARINEN OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE FRÅGOR AFGIFVET AF ENLIGT NÅDIGT BREF DEN 4 JULI 1910 TILLKALLADE SAKKUNNIGE. 1 CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM, 1910. Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Sjöförsvarsdepartementet. Enligt nådigt bref den

1911-01-01

Statens offentliga utredningar 1911:3 (pdf, 2389 kB)

Statens offentliga utredningar 1911:2

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE ANGÅENDE FÖRSVARSVÄSENDETS STÄRKANDE AFGIFVET AF DEN AF KUNGL. MAJ:T DEN 28 SEPTEMBER 1907 TILLSATTA KOMMITTÉN FÖR GRANSKNING AF UPPGJORDA FÖRSLAG TILL SAMFÄLLD PLAN FÖR RIKETS FÖRSVAR M. M. STOCKHOLM KUNOL. BOKTRYCKERIET. I.A. NORSTEDT L SÖNER 1910 102014 TILL KONUNGEN. Genom nådigt bref

1911-01-01

Statens offentliga utredningar 1911:2 (pdf, 21797 kB)
Paginering