Dokument & lagar (74 träffar)

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:2

BETÄNKANDE ANGÅENDE ÄNDRAD ORGANISATION AF GENERALPOSTSTYRELSEN OCH DÄRUNDER LYDANDE FÖRVALTNINGAR SAMT LÖNEREGLERING FÖR TJÄNSTEMÄN VID POSTVERKET AFGIFVET AF DEN ENLIGT NÅDIGT BEMYNDIGANDE DEN 5 JULI 1907 TILLSATTA KOMMISSION I STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1907 r INNEHÅLL. Sid.

1908-02-08

Statens offentliga utredningar 1908:2 (pdf, 23217 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:11

DISSENTERSKATTEKOMMITTEN Vin II Jr =0 TABELLER DISSENTERSKATTEKOMMITTÉNS DEN 29 AUGUSTI 1907 AFGIFNA UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE ÄNDRADE BESTÄMMELSER I FRÅGA OM FRÄMMANDE TROSBEKÄNNARES SKATTSKYLDIGHET TILL SVENSKA KYRKAN SAMT HENNES PRÄSTERSKAP OCH BETJÄNING. TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG,

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:11 (pdf, 82254 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:11

PRESTLÖNEREGLERINGSKOMITÉN. in. TABELLER. Ser. D. PRESTERSKAPETS LÖNER TILLGÅNG ARNE TILL DERAS BESTRIDANDE ENLIGT KOMITÉNS FÖRSLAG. gOSTOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT k SÖNER 1903 Innehållsförteckning. Inledning, sid. IX. Tab. 1. Beräkning af presterskapets löner under förutsättning att nu bestående

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:11 (pdf, 83811 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:11

PRESTLÖNEREGLERISTGSKOMITÉN. TA BELLER. Ser. B. SKOGSMEDEL FRÅN ECKLESIASTIKA BOSTÄLLEN SAMT DESSA MEDELS DISPOSITION. STOCKHOLM. KUNGBOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER. 1899. X förevarande tabellserie innehåller, såsom äfven rubriken antyder, redogörelse endast för de medel, som influtit vid försäljning af skogsafkastning

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:11 (pdf, 23119 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:10

PRESTLÖUTEREGLERINGSKOMITÉK III. TABELLER. Ser. A. SKATTSKYLDIGHETEN TILL PRESTERSKAPET SAMT PRESTERSKAPETS AFLÖNAGSFORMMER ECKLESIASTIKÅRET 1896-1897 M. M. STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A NORSTEDT SÖNER 1900 Innehållsförteckning. Inledning, sid. IXVII. Bilagor 17, sid. XVIIIXXXI. Tall. 1. Olika beskattningsföremåls

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:10 (pdf, 99056 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:10

prestlöneregleringskomitM II. BETÄNKANDEN OCH FÖRSLAG. IV. SÄRSKILDA MENING-ÅR. BILAGA TILL G. EKSTRÖMS RESERVATION.PEESTEESKAPETS LONE 1 ENLIGT RESERVANTEN EKSTRÖMS GRUNDER EÖR AFLÖNINGEN MED HÄNSYN JEMVÄL TILL RESERVANTENS SKILJAKTIGA FÖRSLAG BETRÄFFANDE DEN KYRKLIGA INDELNINGEN OCH ORGANISATIONEN. STOCKHOLM KUNÖL.

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:10 (pdf, 22205 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:9

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AF TEN AF KUNG-L. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE VI. REGLERING AF LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. VID SKOGSSTATEN OCH DE ALLMÄNNA SKOGSLÄROVERKEN. STOCKHOLM KUKGI BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1907 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrifvelse ti i I Konungen.iii. Betänkande

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:9 (pdf, 19346 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:9

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AF DEN AF KUNG-L. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE X. REGLERING AF LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. VID DOMÄNSTYRELSEN ma STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1907 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrifvelse till Konungen.xn. Betänkande och förslag. Historisk

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:9 (pdf, 5474 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:9

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AF DEN AF KUNGL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE IX. REGLERING AF LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. VID LANDTMÄTERISTYRELSEN 2770/ 07 STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1907 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrifvelse til Konungen.in. Betänkande och förslag.

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:9 (pdf, 8623 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:9

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AF DEN AF KUNGrL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ BÖRANDE vin. REGLERING AF LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. VID LANDTBRUKSSTYRELSEN 2767/ 07 STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1907 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrifvelse till Konungen.Betänkande och förslag.

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:9 (pdf, 4488 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:8

UTREDNINGAR OCH FÖRSLAG ANGÅENDE UNIVERSITETEN I UPSALA OCH LUND SAMT KAROLINSKA MEDIKO-KIRURGISKA INSTITUTET AFGIFNA AP TILLKALLADE SAKKUNNIGE INOM KUNGL, ECKLESIASTIKDEPARTEMENTET, STOCKHOLM IVAR H.EGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B,1907. 1. Förslag till statuter för universiteten i Upsala och Lund. Förslag tiii statuter

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:8 (pdf, 14819 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:8

FÖRSLAG OCH BETÄNKANDEN ANGÅENDE UNIVERSITETEN I UPSALA OCH LUND SAMT KAROLINSKA INSTITUTET, AFGIFNA AF DÄRTILL I NÅDER UTSEDDE KOMITERADE. LUND BERLINQSKA BOKTRYCKERIET 1901 Till Konungen. Genom nådigt bref af den 19 Maj 1899 uppdrog Eders Kongl. Maj:t åt en komité att efter verkstäld utredning afgifva underdånigt

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:8 (pdf, 14384 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:8

ÅSKANDE AFGIEVET DEN 18 NOVEMBER 1896 AF KOMITÉN FÖR UTREDNING ANGÅENDE FÖRÄNDRAD ORGANISATION AF DEN CENTRALA MYNDIGHETEN FÖR LEDNING AF LANDETS HÄST VÄSENDE. STOCKHOLM Isaac Marcus Boktb.Aktiebolag 1896. TILL KONUNGEN. Genom nådigt bref af den 28 Mars 1896 har Eders Kongl. Maj:t funnit godt tillsätta en komité

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:8 (pdf, 9308 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:7

KUNGL. MALTS OCH RIKETS KAMMARKOLLEGH UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE ÖFVER VISSA DELAR AF DEN 19 JUNI 1903 AFGIFNA UNDERDÅNIGA BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG PRlSTLÖNEREGLERINGSKOMMITTÉNS ANGÅENDE REGLERING AF PRÄSTERSKAPETS AFLÖNING DÄRMED SAMMANHÄNGANDE FRÅGOR. STOCKHOLM IVAR BOKTRYCKERI A. B.1905. Rättelse: Sid. 68 råd 14 ofvanifrån

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:7 (pdf, 16637 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:7

DISSENTERSKATTEKOM MITTEN I DISSENTERSKATTEKOM MITTENS DEN 29 AUGUSTI 1907 AFGIFNA UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE och FÖRSLAG ANGÅENDE ÄNDRADE BESTÄMMELSER I FRÅGA OM FRÄMMANDE TROSBEKÄNNARES SKATTSKYLDIGHET TILL SVENSKA KYRKAN SAMT HENNES PRÄSTERSKAP OCH BETJÄNING. TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 1907

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:7 (pdf, 16589 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:7

KAMMARKOLLEGII UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE DEN 20 JANUARI 1905 ANGÅENDE VISSA PRÄSTBOSTÄLLENS INDRAGNING TILL SVENSKA KYRKANS GEMENSAMMA AELÖNINGSTILLGÅNGAR. STOCKHOLM IVAR H.EGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B. 1905. Till Konungen. Vid underdånig anmälan af prästlöneregleringskommitténs den 19 juni 1903 afgifna underdåniga betänkande

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:7 (pdf, 5077 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:7

KONGL. MAJ:TS OCH RIKETS KAMMARKOLLEGII UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE AF DEN 21 JUNI 1901 ANGÅENDE DET AF UTSEDDE KOMITERADE DEN 20 DECEMBER 1899 I UNDERDÅNIGHET AFGIFNA BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE UTARRENDERING AF PRESTERSKAPETS MED JORDBRUK FÖRENADE BOSTADSBOSTÄLLEN. STOCKHOLM IYAE HiEGGSTEÖMS BOKTEYCKEEI

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:7 (pdf, 2655 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:7

KUNGL. MAJ:TS OCH BIKETS KAMMABKOLLEGII SAMT KUNGL. STATSKONTOBETS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE ÖFVER ETT I PRÄST LÖNEREGLERINGS KOMMITTÉNS DEN 19 JUNI 1903 AFGIFNA UNDERDÅNIGA BETÄNKANDE FRAMSTÄLLDT FÖRSLAG TILL LAG OM KYRKOFOND. STOCKHOLM IVAR HiEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B.1905. Till Konungen. jenom nådig remiss den

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:7 (pdf, 3430 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:6

PRESTLÖNEREGLERINGSKOMITÉK IV. BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE REGLERING AE PRESTERSKAPETS AFLÖNING DERMED S AMMANHÄNGARDE ERAG0R. STOCKHOLM BOKTRYCKERIET. P. A. KORSTEDT SÖKER 1903 KUNGL. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Underdånigskrifvelse.Sid. I. Inledning.IX. Skattskyldigheten till presterskapets aflöning enligt nn gällande

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:6 (pdf, 18351 kB)