Dokument & lagar (74 träffar)

Statens offentliga utredningar 1908:6

P R E S T L Ö K E RE G L E RIN G S K 0 MIT É K IT. in. BETÄNKANDE OCH DÖDSDAG BETRÄFFANDE DEK KYRKLIGA IKDELNINGEH OCH ORGANISATIONEN. STOCKHOLAI KUNGBOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖKER 1901 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Underdånig skrifvelse Inledning.Allmän motivering Sid. III. VII. XXXIII. Förslag beträffande den kyrkliga

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:6 (pdf, 14494 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:5

SAMLING AF DE PÅ GRUND AF KONGI, FÖRORDNINGEN DEN 11 JULI 1862 AF IvONGL. MALT UTFÄRDADE FÖR RIKETS PRESTERSKAP STOCKHOLM 1898 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER Efterföljande Kongl. resolutioner äro aftrycka efter de uti Kongl. Ecklesiastikdepartementet förvarade konceptexpeditioner, med iakttagande, der

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:5 (pdf, 16372 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:5

PRESTLÖREREGLERIRGSKOMITÉK II. BETÄNKA OCH FÖRSLA. i. BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1899 Till KONUNGEN. i Den af Eders Kong.Maj:t under den 22 oktober 1897 tillsatta komité för utredning af, utotfi annat, de grunder, som ansåges böra blifva

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:5 (pdf, 3503 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:3

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG AF DEN UTAF KUNGL. MAJ:T DEN 20 OKTOBER 1905 TILLSATTA KOMMITTÉ FÖR VERKSTÄLLANDE AF UTREDNING ANGÅENDE ÅTGÄRDER FÖR MÄNNISKOTUBERKULOSENS BEKÄMPANDE I. STOCKHOLM 1907 ISAAC MARCUSBOKTR.AKTIEBOLAG in Till Konungen. Enligt nådigt beslut den 20 oktober 1905 har Eders Kungl. Maj:t uppdragit

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:3 (pdf, 15738 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:3

KUNGI. MAJ:TS OCH RIKETS KAMMARRÄTTS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE ÖFVER LÖNEREGLERIN GSK.OMMITTÉN S DEN 18 JUNI 1904 AFGIFNA UNDERDÅNIGA BETÄNKANDE ANGÅENDE REGLERING AF LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. KAMMARRÄTTEN STOCKHOLM ISÅAC MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG 1905. 1 Till Konungen. Sedan Eders KungMaj:t den 3 oktober 1902 uppdragit

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:3 (pdf, 5945 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:3

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AF DEN AF KUNGL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖKANDE in. REGLERING AF LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. VID KAMMARRÄTTEN. STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1904 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrifvelse till Konungen.in. Betänkande och förslag. Historisk öfversikt.1-

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:3 (pdf, 12925 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:3

KUNGL. MALTS OCH RIKETS KAMMARKOLLEGII UNDERDÅNIGT A UTLÅTANDE ÖFVER LÖNEREGLERINGSKOMMITTENS DEN 18 NOVEMBER 1903 AFGTFNA UNDERDÅNIGA BETÄNKANDE ANGÅENDE REGLERING AF LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. KAMMARKOLLEGIUM Stockholm ISAAC MAECUSBOKTR.AKTIEBOLAG 1905. 1 Till Konungen. Sedan den af Eders Kungl. Maj:t den 3 oktober

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:3 (pdf, 3259 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:3

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AF DEN AF KUNGD. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE REGLERING AF LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. VID KAMMARKOLLEGIUM. STOCKHOLM XUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1903 INNEHÅLL. Sid. Historisk öfversikt.1. Begränsning af kammarkoilegii ämbetsverksamhet i följd af

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:3 (pdf, 9364 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:3

FÖRSLAG TILL LAG ANGÅENDE FÖRBUD MOT KVINNORS ANVÄNDANDE TILL ARBETE NATTETID I VISSA INDUSTRIELLA FÖRETAG AFGIFVET AF DEN AF KUNGL. MALT DEN 20 JANUARI 1905 TILLSATTA KOMMITTÉ FÖR REVISION AF LAGEN ANGÅENDE SKYDD MOT YRKESFARA DEN 10 MAJ 1889 M. M. STOCKHOLM 1907 ISA AC MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG t Till Konungen.

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:3 (pdf, 4222 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:2

OM INRÄTTANDE AF EN ADMINISTRATIV HÖGSTA DOMSTOL ELLER REGERINGSRÄTT UNDERDÅNIG T B E TÄNKANDE HJ. L. HAMMARSKJÖLD STOCKHOLM KDXGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1907 Till KONUNGEN. Till Eders Kungl. Maj t. får jag härmed i djupaste underdånighet aflämna resultatet af den mig genom nådigt bref af den 12

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:2 (pdf, 14319 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:2

KUNGMAJ:TS OCH RIKETS KAMMARKOLLEGH UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE ÖFVER DET AF UTSEDDE KOMMITTERADE DEN 20 NOVEMBER 1905 AFGIFNA UNDERDÅNIGA BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE JORDREGISTER STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1906. Innehållsförteckning. Sid. Inledning.1 Finnes behof af ett nytt underlag

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:2 (pdf, 5953 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:2

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE ANGÅENDE ÅTGÄRDER BEREDANDE AF LÄTTNAD AFGIFVET AF DE AF KUNGL. MAJ:T DEN 20 SEPTEMBER 1907 FÖR ÄNDAMÅLET UTSEDDA KOMMITTERADE STOCKHOLM 1907 ISAAC MARCUs BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG INNEHALL. Skrifvelse till Konungen.Förslag Motivering: Allmän motivering: Inledande öfversikt Inom Kiksdagen framställda

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:2 (pdf, 5773 kB)

Statens offentliga utredningar 1908:1

M I BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG AFGIFNA AF DEN AF KUNCtL. MAJ:T DEN 1 APRIL 1901 TILLSATTA KOMMITTÉ FÖR REVISION AF STRAFFLAGEN FÖR KRIGSMAKTEN OCH FÖRORDNINGEN OM KRIGSDOMSTOLAR OCH RÄTTEGÅNGEN DÄRSTÄDES L LAGFÖRSLAG. STOCKHOLM ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG 1905 INNEHÅLL: Sid. Skrifvelse till Konungen j Lagförslag:

1908-01-01

Statens offentliga utredningar 1908:1 (pdf, 16354 kB)

protutdr 1908

mwAM®TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL TD LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1908. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kanirarne. Prof.Utdrag den 17 Januari 1908. 1 Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 17 januari 1908. N:o 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöf verläggningarna

1908-01-01