Dokument & lagar (70 träffar)

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:8

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AF DEN AF KUNGL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE REGLERING AF STATENS xxxn. REGLERING AF LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. BETRÄFFANDE NATIONALMUSEUM. STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. I.A. NORSTEDT SÖNER 1912 111874 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrifvelse till Konungen.III.

1912-04-11

Statens offentliga utredningar 1912:8 (pdf, 16361 kB)

Statens offentliga utredningar 1912:9

1 Till herrar Riksgäldsfullmäktige. Genom skrifvelse af den 4 maj 1911 hafva herrar Riksgäldsfullmäktige uppdragit åt undertecknade att på grund af Riksdagens skrifvelse den 25 april 1911 såsom kommitté verkställa utredning med afseende å planen och omfattningen samt kostnaderna för utgifvande på svenska språket af

1912-03-24

Statens offentliga utredningar 1912:9 (pdf, 1106 kB)

Statens offentliga utredningar 1912:9

I UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AF DEN AF KUNGL. MALT DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE ÅF STATENS XXX. REGLERING AF LÖNEFÖRHÅLLANDEN BETRÄFFANDE DEN CIVILA PERSONALEN VID RIKETS ALLMÄNNA KARTVERK. STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1911 102319 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrifvelse

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:9 (pdf, 12010 kB)

Statens offentliga utredningar 1912:9

YTTRANDEN I ANLEDNING AF BETÄNKANDE AFGIFVET I MARS 1908 AF DE DEN 7 APRIL 1906 INOM KUNGL. JORDBRUKSDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGE FÖR BITRÄDANDE VID BEHANDLING AF FRÅGA ANGÅENDE ÄNDAMÅLSENLIGT ORDNANDE AF SKOGSUNDERVISNINGEN STOCKHOLM 1909 ISAAC MARCUSJ BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG INNEHÅLL. sm. I. Yttrande den

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:9 (pdf, 8823 kB)

Statens offentliga utredningar 1912:9

BETÄNKANDE ANGÅENDE ÄNDAMÅLSENLIGT ORDNANDE AF SKOGSUNDERVISNINGEN AFGTFYET AF DE DEN 7 APRIL 1906 INOM KUNGL. JORDBRUKSDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGE STOCKHOLM 1908 ISA A C. MARCUs BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG n J Iii nehåll. Sid. Skrifvelse till herr Statsrådet och chefen för kung jordbruksdepartementet ix 1.

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:9 (pdf, 17531 kB)

Statens offentliga utredningar 1912:8

UTREDNING ANGÅENDE AUGUST ABRAHAMSONS STIFTELSE ENLIGT UPPDRAG VERKSTÄLLD AF PER ELOF LINDSTRÖM KANSLIRÅD OCH BYRÅCHEF I KUNGL. ECKLESIASTIKDEPARTEMENTET. STOCKHOLM TVÄR HAäGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B. Innehållsförteckning. Sid. Skrifvelse till Styrelsen.5 I. Läroanstalten.7 II. Styrelse och förvaltning.17 III. Egendomen

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:8 (pdf, 4192 kB)

Statens offentliga utredningar 1912:8

FÖRSLAG ANGÅENDE STATSUNDERSTÖD ÅT KOMMUNALA BIBLIOTEK, SKOLBIBLIOTEK OCH VISSA RIKSORGANISATIONERS BIBLIOTEK AFGIFVET DEN 25 JANUARI 1012 TILLRA LLA DE SÅRK IN NIG A. STOCKHOLM IVAR HAäGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B. 1912. INNEHÅLL. Sia. De sakkunnigas skrifvelse till statsrådet och chefen för ecklesiastikdepartementet

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:8 (pdf, 6339 kB)

Statens offentliga utredningar 1912:8

FÖRSLAG ANGÅENDE DE ÅTGÄRDER, SOM FRÅN STATENS SIDA BÖRA VIDTAGAS FÖR FRÄMJANDE AF DET ALLMÄNNA BIBLIOTEKSVÄSENDET 1 SVERIGE AFGIFVET DEN 28 SEPTEMBER 1911 VALFRID PALMGREN. STOCKHOLM IVAR HifCGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B, 1911. Innehållsförteckning. Sid. Skrifvelse till statsrådet och chefen för Kungl. Ecklesiastikdepartementet.VII

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:8 (pdf, 18559 kB)

Statens offentliga utredningar 1912:7

STATISTISKA KOMMITTÉNS BETÄNKANDE HlisgSlil JORDBRUKSSTATISTIK 021/08 STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1908 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrifvelse till Konungen.3. Kommitténs betänkande.5. I. Den svenska jordbruksstatistikens utveckling sedan midten af 1800- talet samt dess nuvarande ställning.5.

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:7 (pdf, 8972 kB)

Statens offentliga utredningar 1912:7

STATISTISKA KOMMITTÉNS BETÄNKANDE HANDELSSTATISTIK STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1908 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrifvelse till Konungen.3. Historik.5. Kommitténs betänkande.9. I. Den allmänna beskaffenheten af det handelsstatistiska materialet. 10. Nuvarande beskaffenhet s. 10. Kommitténs

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:7 (pdf, 3217 kB)

Statens offentliga utredningar 1912:7

STATISTISKA KOMMITTÉNS BETÄNKANDE r.r.f 1 asm SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK OCH DESS ALLMÄNNA ORGANISATION STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER I9IO 091045 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid Skrifvelse till Konungen.1 Kommitténs betänkande.I. Allmän öfversikt öfver den svenska statistikens uppkomst och

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:7 (pdf, 16951 kB)

Statens offentliga utredningar 1912:6

LANDSKOMMUNERNAS OCH KÖPINGARNAS EKONOMISKA BÄRKRAFT. FÖRBEREDANDE STATISTISK UNDERSÖKNING ENLIGT KUNGL. HARTS UPPDRAG VERKSTÄLLD AP EDV. SÖDERBERG. STOCKHOLM KUNGL, BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1911 092703 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. id. Skrifvelse till Konungen.5. Text. Undersökningens omfattning.7. Undersökningsmaterialet.0.

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:6 (pdf, 56254 kB)

Statens offentliga utredningar 1912:6

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AF DEN AF KUNGL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE REGLERING AP XXIX. UPPFÖRANDE I STAT AF VISSA BITRÄDEN HOS ÄMBETSVERK OCH MYNDIGHETER. STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKEIilKT. P. A. NORSTEDT SÖNER 1911 110823 INNEHÅLL. Sill Underdånig skrifvelse till Konungen 1

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:6 (pdf, 9623 kB)

Statens offentliga utredningar 1912:6

AFGIFVET GEMENSAMT MED DEPARTEMENTA LKOMMITTERADE. KOMMERSKOLLEGIIKOMMITTÉNS BETÄNKANDE:I, SOCIALSTYRELSEN CIVILDEPARTEMENTETS AFDELNING FÖR SOCIALA ÄRENDEN M. M. STOCKHOLM KUNG L. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT k SÖNER 1911 112203 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrifvelse till Konungen.1. Kommittéernas betänkande.7.

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:6 (pdf, 13501 kB)

Statens offentliga utredningar 1912:5

UTREDNING RÖRANDE DE Å RIKSSTATENS SÄRSKILDA HUFVUDTITLAR UPPFÖRDA FÖRSLAGSANSLAGEN TILL SKRIFMATERIALIER OCH EXPENSER, VED M. M. PÅ NÅDIGT UPPDRAG VERKSTÄLLD AF PER SÖDERMARK STOCKHOLM 1911 ISA A C MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG Till herr statsrådet och chefen för kungl. finansdepartementet. Genom nådigt beslut den 31

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:5 (pdf, 5683 kB)

Statens offentliga utredningar 1912:5

BETÄNKANDE ANGÅENDE INFÖRANDE AF MODERSKAPSFÖRSÄKRING, AFGIFVET DEN 19 DECEMBER 1911 AF INOM KUNGL. CIVILDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1911 ISAAC MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG I I t t j t A C- I f i i v INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SID. Skrifvelse till Hen- Statsrådet och Chefen för Kungl. civildepartementet

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:5 (pdf, 21084 kB)

Statens offentliga utredningar 1912:5

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG AFGIFVET AF KOMMITTERADE SOM I NÅDER FÖRORDNATS ATT I KUNGL. CIVILDEPARTEMENTET BITRÄDA VID AF RIKSDAGEN BEGÄRD UTREDNING ANGÅENDE VISSA FÖRSÄKRINGS ANSTALTER OCH UTARBETANDE AF LAGFÖRSLAG I ÄMNET. I FÖRSLAG MED MOTIV OCH SÄRSKILDA YTTRANDEN. STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1905. Till

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:5 (pdf, 31109 kB)

Statens offentliga utredningar 1912:4

UTREDNING ANGÅENDE LÄMPLIGASTE STRÄCKNINGEN FÖR OMBYGGNAD STAMBANAN RÖNNINGE-S ALTSKOG SÖDERTÄLJE KANAL AFGIFVEN AF DEN AF KUNGL. MALT DEN 16 JUNI 1911 TILLSATTA KOMMISSIONEN RITNINGAR OCH DIAGRAM. STOCKHOLM K. B. BOSTRÖMS BOKTRYCKERI 1911. Planscher. 1. Karta, utvisande Södertälje kanals betydelse för farlederna

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:4 (pdf, 39219 kB)

Statens offentliga utredningar 1912:4

UTREDNING ANGÅENDE LÄMPLIGASTE STRÄCKNINGEN FÖR OMBYGGNAD STAMBANAN RÖNNINGE-S ALTSKOG OCH SÖDERTÄLJE KANAL AFGIFVEN AF DEN AF KUNGL. MAJ:T DEN 16 JUNI 1911 TILLSATTA KOMMISSIONEN I. BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG MED BILAGOR. STOCKHOLM K. B. BOSTRÖMS BOKTRYCKERI 1911. INNEHÅLL. Text. Skrifvelse till Konungen Sid. 1

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:4 (pdf, 24965 kB)