Dokument & lagar (104 träffar)

Statens offentliga utredningar 1919:12

YTTRANDEN I ANLEDNING AV DET DEN 14 OKTOBER 1914 AV TILLKALLADE SAKKUNNIGA AVGIVNA BETÄNKANDE I EGNAHEMSFRÅGAN STOCKHOLM 1916 iSAAC MARGUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG I KUNGL. MÅJ:TS BEFALLNINGSHAYANDE 1 KungMaj:ts befallningshavande i Stockholms län. Genom nådig remiss den 3 november 1914 har Eders Kungl. Maj:ts befallningshavande

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:12 (pdf, 16461 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:12

B E T ÄN KAN D E AV lKN AV CHKFKN FÖR KUNGJORDBRUK8DKFARTKMKNTF,T TÄMIJKT NÅDIGT BEMYNDIGANDE DEN 3 JULI 1 9 1 T TILL KAL LA DE 1917 ÅRS L ANTM Ä TER IK OM MISS ION I FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE SÄTTET FÖR UTFÖRANDE AV VISSA MÄTNINGSARBETEN M. M. MÄTNINGSFÖRORDNING OCH FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE LÄNGDBESTÄMNING

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:12 (pdf, 14676 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:11

BETÄNKANDE I EONAHEMSFRÅGAN AFGIFVET DEN 14 OKTOBER 1914 UTAF DE AF CHEFEN FÖR KUNGL. JORDBRUKSDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGE II STATISTIK STOCKHOLM 1914 1SAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG t INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SID Statens egnahemslånerörelse åren 19051911. Text: A Öfversikt af den statsflnansiella sidan

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:11 (pdf, 39295 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:10

BETÄNKANDE I EONAHEMSFRÅGAN AFGIFVET DEN 14 OKTOBER 1914 UTAF DE AF CHEFEN FÖR KUNGL. JORDBRUKSDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGE I HISTORIK SAMT FÖRSLAG JÄMTE MOTIVERING STOCKHOLM 1914 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG J f i c f/i i i M A i n S U fvi Till Herr Statsrådet och chefen för Kungl. jordbruksdepartementet.

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:10 (pdf, 16043 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:10

BETÄNKANDE RÖRANDE ÅTGÄRDER FÖR FRÄMJANDE AV TRÄDGÅRDSODLINGEN, FÖRETRÄDESVIS BLAND MINDRE JORDBRUKARE OCH LÄGENHETSINNEHAVARE M. M. AVGIVET DEN 16. MARS 1918 AV DE AV CHEFEN FÖR KUNGL. JORDBRUKSDEPARTEMENTET JÄMLIKT NÅDIGT BEMYNDIGANDE DEN 3 JULI 1917 TILLKALLADE SAKKUNNIGA. STOCKHOLM 1918 A.B. FAHLCRANTZBOKTRYCKERI

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:10 (pdf, 6477 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:10

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG RÖRANDE UNDERVISNINGSVÄSENDETS CENTRALA LEDNING AVGIVET DEN 9 DECEMBER j 1918 AV DE JÄMLIKT BESLUT DEN 11 JULI 1918 INOM ECKLESIASTIKDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1918 IVAR HiEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B. 185918 é i 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till statsrådet

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:10 (pdf, 6053 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:9

BETÄNKANDE RÖRANDE OMLÄGGNING AV NYKTERHETSUNDERVISNINGEN SAMT RÖRANDE ÅTGÄRDER MOT MISSBRUK AV TOBAK OCH KAFFE AVGIVET AV FÖR ÄNDAMÅLET INOM KUNGL. ECKLESIASTIKDEPARTEMENTET DEN 30 OKTOBER 1917 TILLKALLADE SAKKUNNIGA. STOCKHOLM 1918 IVAR HÄGG8TRÖMS BOKTRYCKERI A. B. 184 51 INNEHÅLL: Sid. Skrivelse till departementschefen

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:9 (pdf, 16421 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:9

FOLKSKOLLÄRARES SAMT KOMMUNALT ANSTÄLLDA VETERINÄRERS, SJUKSKÖTERSKORS OCH BARNMORSKORS M. FL:S PENSIONERING UTREDNING OCH FÖRSLAG INOM ECKLESIASTIKDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1919 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 185243 1 Till Statsrådet och Chefen för ecklesiastikdepartementet.

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:9 (pdf, 7244 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:8

LÄRARELÖNENÄMNDENS BETÄNKANDE III ANKE- OCH PUPILLPENSIONERING INNEHÅLL. Sid. Skrivelse till Konungen.v Inledning.1 Kap. I. Förslag till ändringar i reglementet för lärarnas vid elementarläroverken nya änke- ocli pupillkassa.4 Delaktighet i kassan 4 Delaktighetsbelopp.6 Pensionsavgift.10 Tiden för pensionsavgifternas

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:8 (pdf, 5793 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:8

Banksammanslagningar. 1917 års Bankkommitté. Betänkande n:r 3. FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR LAGEN OM BANKRÖRELSE DEN 22 JUNI 1911 STOCKHOLM 1918 A.B. HASSE W. TULLBERGS BOKTRYCKERI Till Konungen. 1917 års bankkommitté, som enligt statsrådsprotokollet över finansärenden den 22 september 1917 har att utreda bland annat frågan

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:8 (pdf, 2670 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:8

S K E P P S T 1Ä N S T K M M IT T E B A D E S BETÄN KAN DE I. FÖRSLAG TILL LAG OM BEGRÄNSNING AV ARBETSTIDEN Å SVENSKA FARTYG M. M. JÄMTE MOTIV, SÄRSKILDA MENINGAR, REDOGÖRELSE FÖR VERKSTÄLLD UTREDNING RÖRANDE ARBETSTIDEN Å SVENSKA FARTYG OCH VISSA UPPGIFTER OM UTLÄNDSK LAGSTIFTNING RÖRANDE ARBETSTIDEN OMBORD

1919-01-31

Statens offentliga utredningar 1919:8 (pdf, 6598 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:8

UNDERDÅNIGT UTLÅTAND MED FÖRSLAG ANGÅENDE INDRAGNING AV FÖRSTE KONTROLLÖRSBEFATTNINGARNA VID RÅSOCKERFABRIKERNA SAMT OM BEREDANDE AV MERA STADIGVARANDE ANSTÄLLNING ÅT VISSA KONTROLLÖRER VID SOCKERTILLVERKNINGEN M. M. AVGIVET DEN i DECEMBER 1918 KUNGL. KONTROLLSTYRELSEN STOCKHOLM 1919 ISAAC. MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:8 (pdf, 4024 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:8

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDK AVGIVET AV DEN AV KUNGL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE Lvm. REGLERING AV DE INOM STATSFÖRVALTNINGEN ANSTÄLLDA ORDINARIE KVINNLIGA BITRÄDENAS AVLÖNINGSFÖRMÅNER M. M. STOCKHOLM 1918 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT 8ÖNEB 18428S INNEHÅLL. Sid Underdånig skrivelse

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:8 (pdf, 21005 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:7

UTLÅTANDE ÖVER ETT AV SAKKUNNIGE AVGIVET BETÄNKANDE ANGÅENDE BIDRAG AV STATSMEDEL FÖR ANSTÄLLNING AV DISTRIKTSSKÖTERSKOR AVGIVET AV KUNGL. MEDICINALSTYRELSEN STOCKHOLM 1919 IS A ÅT, MARCHS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG ii i tf t. y f i INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Skrivelse till Konungen. Reelt över betänkandet. Sill.

1919-02-21

Statens offentliga utredningar 1919:7 (pdf, 2558 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:7

BETÄNKANDE ANGÅENDE BIDRAG AV STATSMEDEL FÖR ANSTÄLLNING AV DISTRIKTSSKÖTERSKOR AVGIVET DEN 30 MAJ 1918 AV INOM KUNGL. CIVILDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGE STOCKHOLM 1918 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG Innehållsförteckning. Sid. 5 Skrivelse till Statsrådet och Chefen för KungCivildepartementet Utredning

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:7 (pdf, 8470 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:7

UTLÅTANDE ÖVER ETT AV SAKKUNNIGAVGIVET BETÄNKANDE ANGÅENDE DEN KVINNLIGA SJUKVÅRDSPERSONALENS UTBILDNING OCH ARBETSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT NÅDIG BEFALLNING AVGIVET AV KUNGL. MEDICINALSTYRELSEN STOCKHOLM 1919 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEB. INNEHÅLL SFÖRTECKNING SID. Skrivelse till Konungen 5 Recit över betänkandet

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:7 (pdf, 3337 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:7

BETÄNKANDE ANGÅENDE DEN KVINNLIGA SJUKVÅRDSPERSONALENS UTBILDNING OCH ARBETSFÖRHÅLLANDEN AVGIVET DEN 22 DECEMBER IDIG AV INOM KUNGL. CIVILDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGE STOCKHOLM 1910 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG Innehållsförteckning. Sid. Skrivelse till Statsrådet och Chefen för Kung.Civildepartementet.5

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:7 (pdf, 16662 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:6

KUNGL. MEDICINALSTYRELSENS UTLÅTANDE ÖVEH SVENSKA ALLMÄNNA BARNMORSKEFÖRBUNDETS FRAMSTÄLLNINGAR OM FÖRBÄTTRING AV DE KOMMUNALT ANSTÄLLDA BARNMORSKORNAS LÖNER M. M. AVGIVKT ENLIGT NÅDIG BEFALLNING OCH MED BITRÄDE AV SÄRSKILT TILLKALLADE SAKKUNNIGA DEN OKTOBER 1917 STOCKHOLM 1918 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:6 (pdf, 5948 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:6

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL HÄLSO VÅRDSSTADGA FÖR RIKET OCH EPIDEMI ST A DG A AVGIVET DEN AV KUNGL. MAJ:T DEN 11 SEPT. 1909 TILLSATTA KOMMITTÉ STOCKHOLM 1915 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 133252 Till KONUNGEN. Genom nådigt beslut den 11 september 1909 har Eders Kungl. Maj:t täckts uppdraga åt en

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:6 (pdf, 27681 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:6

A K B E TSTID8K0MMI T T E N. I. BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL LAG OM BEGRÄNSNING AV TIDEN FÖR BAGERIOCH KONDITORIARBETE AVGIVET DEN 22 NOVEMBER 1918 STOCKHOLM 1919 KCNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNKB 185223 Innehållsförteckning. Sid. Underdånig skrivelse.g Förslag till lag om begränsning av tiden för bageri-

1919-04-23

Statens offentliga utredningar 1919:6 (pdf, 26139 kB)