Dokument & lagar (104 träffar)

Statens offentliga utredningar 1918:7

FATTIGVÅRDSLAGSTIFTNINGSKOMMITTÉNS BETÄNKANDEN II. FATTIGVÅRDSLAGSTIFTNINGEN DEL I. FÖRSLAG TILL LAG OM FATTIGVÅRDEN m. fl. FÖ R FAT T NIN GAR, AFOIFNA AF UTSEDDA KOMMITTERADE Afd. 1. LAGFÖRSLAG, REGLEMENTEN M. M. Afd. 2. MOTIVER OCH RESERVATIONER TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG. STOCKHOLM 1915 Till Konungen.

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:7 (pdf, 15118 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:8

VATTENFALLSSAKKUNNIGES BETÄNKANDE II. BETÄNKANDE i TVÅ AVDELNINGAR, DEN ENA ANGÅENDE STATSLÅN TILL VATTENKRAFTSANLÄGGNINGAR, HÄRUTI JÄMVÄL INBEGRIPNA SJÖREGLERINGSFÖRETAG, DEN ANDRA ANGÅENDE DYLIKA LÅN FÖR LEDNINGAR, AVSEDDA FÖR LANDSBYGDENS FÖRSEENDE MED ELEKTRISK KRAFT AVGIVET AV SÄRSKILDA INOM CIVILDEPARTEMENTET

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:8 (pdf, 20322 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:8

YTTRANDEN I ANLEDNING AV FATT G VÅRDSLAGSTIFTNIN GS KOMMITTÉNS BETÄNKANDE DEN 19 FEBRUARI 1915 ANGÅENDE FATTIG VÅRDSLAGSTIFTNING EN STOCKHOLM 1917 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG I nnehållsförtackning. Överståthallarämbetet Stockholms stadsfullmäktige Stockholms stads fatttigvårdsnämnd.KongMaj:ts hefallningshavande

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:8 (pdf, 14977 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:8

FATTIGVÅRDSLAGSTIFTNINGSKOMMITTÉNS BETÄNKANDEN II. fattigvårdslagstiftningen DEL IV. REDOGÖRELSE FÖR FATTIGVÅRDSLAGSTIFTNING OCH FATTIGVÅRD I EN DEL FRÄMMANDE LÄNDER TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 1915 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Norge 1 A. Gällande fattigvårdslagstiftning.1 a Försörjningsplikt s.

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:8 (pdf, 9905 kB)

Statens offentliga utredningar 1917:1

LAGBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL REVISION AV GIFTERMÅLSBALKEN OCH VISSA DELAR AV ÄRVDABALKEN II. FÖRSLAG TILL LAG OM ADOPTION M. M. STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT L SÖNER 1913 123410 TILL KONUNGEN. Genom nådigt beslut den 3 december 1909 har Eders Kungl. Maj:t förordnat, att lagberedningen skulle företaga

1917-01-01

Statens offentliga utredningar 1917:1 (pdf, 5112 kB)

Statens offentliga utredningar 1917:1

LAG BEREDNING ENS FÖRSLAG TILL REVISION AV GIFTERMÅLSBALK OCH VISSA DELAR AV ÄRVDABALKEN III. FÖRSLAG LAG OM BARN UTOM ÄKTENSKAP M. M. STOCKHOLM 1915 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT k SÖNER 14297 Genom nådigt beslut den 3 december 1909 har Eders Kungl. Maj:t förordnat, att lagberedningen skulle företaga omarbetning

1917-01-01

Statens offentliga utredningar 1917:1 (pdf, 15137 kB)

Statens offentliga utredningar 1917:1

1916 ÅRS FASTIGHETSREGISTERKOMMISSIONS BETÄNKANDE I. FÖRSLAG TILL LAG OM FASTIGHETSBILDNING I STAD M. M. ÄVENSOM TILL ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGAR Tryckt hos P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 1916 II INNEHÅLL Skrivelse till Statsrådet och Chefen för kuugl. justitiedepartementet.v Förslag till

1917-01-01

Statens offentliga utredningar 1917:1 (pdf, 14845 kB)

protutdr 1916

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1916. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarna. Sthlm 1916, Isaac Marcus Boktr.A.B. Protokollsutdrag den 18 januari 1916. 3 Den 18 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 18 januari

1916-12-16

protutdr 1917

Protokollsutdrag den 17 januari 1917. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari 1917. Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter för att deltaga i talmansöverläggningarna, och befunnos efter valförrättningens slut därtill hava blivit utsedde: herr

1917-01-01

Statens offentliga utredningar 1917:2

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG KORANDE FLOTTSTATIONEN I STOCKHOLMS SKARGÅRD AVGIVET AV DEN AV KUNCtL. MAJ:T DEN 14 JUNI 1916 TILLSATTA KOMMITTÉN FÖR UTREDNING AV FRÅGAN OM FLOTTSTATIONEN I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD. STOCKHOLM K. I.BECKMANS BOKTRYCKERI 1917. Till KONUNGEN. Genom nådigt brev den 14 juni 1916 har Eders Kungi. Maj:t

1917-03-12

Statens offentliga utredningar 1917:2 (pdf, 27069 kB)

Statens offentliga utredningar 1917:3

FÖRSLAG TILL LAGAR INNEFATTANDE INSKRÄNKNING 1 RÄTTEN ATT ERHÅLLA ÄGOSTYCKNING AV FASTIGHET, VARTILL HÖRA STRÖÄNGAR, ÄVENSOM FÖRBUD MOT AVSÖNDRING AV SÅDANA ÄNGAR UPPRÄTTADE INOM KUNGL. JORDBRUKSDEPARTEMENTET AV TILLKALLADE SAKKUNNIGE STOCKHOLM 1917 1SAAC MARCUSBOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG Till Herr Statsrådet och

1917-02-17

Statens offentliga utredningar 1917:3 (pdf, 1206 kB)

Statens offentliga utredningar 1917:3

FÖRSLAG ANGÅKNDK PLANMÄSSIG NYKTERHETSUNDERVtSNING SÅVÄL INOM SOM UTOM SKOLAN AVGIVET DEN 16 MARS 191 ö AV TILLKALLA DE SA KKUNNIGA t t-A- m STOCKHOLM IVAK H-KGOSTKÖMS BOKTRYCKERI AKTIRBOBACl 1915. 4 1 INNEHÅLL Sid. De sakkunnigas skrivelse till statsrådet och chefen för ecklesiastikdepartementet v Historik.1

1917-01-01

Statens offentliga utredningar 1917:3 (pdf, 8577 kB)

Statens offentliga utredningar 1917:3

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG ANGÅENDE STATSUNDERSTÖD ÅT SYNNERLIGT SKATTETYNGDA LANDSKOMMUNER UTARBETAT AV SÄRSKILT TILLKALLADE SAKKUNNIGA. STOCKHOLM 1917 KCNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 163407 Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Finansdepartementet. Enligt nådigt bemyndigande den 8 juli 1916 har Herr

1917-01-01

Statens offentliga utredningar 1917:3 (pdf, 24235 kB)

Statens offentliga utredningar 1917:3

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE UTVIDGNING ÅF STÄMPELBESKATTNINGEN AFG1FVET DEN 29 DECEMBER 1909 AF DÄRTILL FÖRORDNADE KOMMITTERADE STOCKHOLM 1910 ISAAC MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG Till Herr Statsrådet och Chefen för knngl. finansdepartementet. Sedan Kungl. Maj:t den 27 maj 1909 benryndigat chefen för kungl. finansdepartementet

1917-01-01

Statens offentliga utredningar 1917:3 (pdf, 6682 kB)

Statens offentliga utredningar 1917:3

BETÄNKANDE AVGIVET AV DE AV STATSRÅDET OCH CHEFEN FÖR KUNGL. CIVILDEPARTEMENTET DEN 12 SEPTEMBER 1913 TILLKALLADE SAKKUNNIGA FÖR VERKSTÄLLANDE AV UTREDNING ANGÅENDE PENSIONERING AV STATENS JÄRNVÄGARS OCH TELEGRAFVERKETS EXTRA PERSONAL STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1914. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse

1917-01-01

Statens offentliga utredningar 1917:3 (pdf, 8102 kB)

Statens offentliga utredningar 1917:3

UTREDNING OCH FÖRSLAG I FRÅGA OM HÖJNING AV UNDERHÅLL OCH PENSIONER TILL AVSKEDAT MANSKAP VID ARMÉN OCH MARINEN SAMT FASTSTÄLLANDE UTAV AVGÅNGSÅLDER FÖR MARINENS VÄRVADE MANSKAP UTARBETADE AV DÄRFÖR TILLKALLADE SAKKUNNIGA II MARINEN B. VÄRVAT MAN SKÅR CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM 191G INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

1917-01-01

Statens offentliga utredningar 1917:3 (pdf, 11515 kB)

Statens offentliga utredningar 1917:7

JORDFÖRHÅLLANDENA I VÄRMLANDS LÄN DEL 2 SVAREN Å UTSÄNDA FRÅGOR STOCKHOLM 1915 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SID. I. Förteckning å personer, som besvarat utsända frågeformulär.1 II. Karla över Värmlands lön.III. Sammandrag av inkomna svar.Jordfördelningen. Frågan 1. Jordbruksfastigheternas

1917-01-01

Statens offentliga utredningar 1917:7 (pdf, 17283 kB)

Statens offentliga utredningar 1917:6

JORDFÖRDELNINGEN I VÄRMLANDS LÄN OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE FÖRHÅLLANDEN. STOCKHOLM 1913 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet.7 Naturförhållandena 11 Jordbruket 14 Odalbygden.14 Finnbygden.14 Odlingens omfattning 16 Industrien.18

1917-01-01

Statens offentliga utredningar 1917:6 (pdf, 22727 kB)

Statens offentliga utredningar 1917:5

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE avgivet av DEN AV KUNGL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖKANDE lid. REGLERING AV LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. VID STATSDEPARTEMENT7. STOCKHOLM 1917 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 162603 INNEHÅLLSÖVERSIKT. Sid. Underdånig skrivelse till Konungen.IX Betänkande och förslag.

1917-02-15

Statens offentliga utredningar 1917:5 (pdf, 15993 kB)

Statens offentliga utredningar 1917:5

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AVGIVET AV DEN AV KUNGL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE AV H A M XLVII. I FRÅGA OM GIFT KVINNAS ANSTÄLLNING I ORDINARIE TJÄNST VID POST- OCH TELEGRAFVERKEN SAMT STATENS JÄRNVÄGAR. STOCKHOLM 1915 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT k SÖNER 151837 INNEHÅLL. Sid. Underdånig

1917-01-01

Statens offentliga utredningar 1917:5 (pdf, 3267 kB)