Dokument & lagar (68 träffar)

Statens offentliga utredningar 1921:2

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE VISSA TILL KONKURSLAGSTIFTNINGEN HÖRANDE FRÅGOR AVGIVNA AV INOM KUNGL. JUSTITIEDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1920 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 2520 20 Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Justitiedepartementet. Genom proposition nr 82 framlade Kungl. Maj:t

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:2 (pdf, 1334 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:2

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL LAG OM MANIFESTATIONSED STOCKHOLM 1920 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 8101 20 Till KONUNGEN. Sedan Eders Kungl. Maj:t den 11 juni detta år förordnat undertecknad att såsom sakkunnig biträda inom justitiedepartementet med verkställande av en förberedande utredning angående införande i svensk

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:2 (pdf, 2040 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:1

Folkomröstningskommitténs utredningar angående referendum i främmande länder. I. DET KONSULTATIVA REFERENDUM EN JÄMFÖRANDE POLITISKT STATSRÄTTSLIG UNDERSÖKNING AXEL BRUSEWITZ UPPSALA 1921 APPELBERGS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG fiw Inledning. Olika former av referendum. Föreliggande undersökning avser att giva en framställning

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:1 (pdf, 5722 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:1

UTREDNING RÖRANDE DE I VÅRT LAND UTOM SKÅNE, HALLAND OCH BOHUSLÄN FÖREFINTLIGA PATRONÅTSRÅTTIGHETER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA KALLELSERÄTTER EFTER NÅDIGT UPPDRAG VERKSTÄLLD AV ÅR VID BÄCKSTRÖM STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1914. INNEHÅLL. Avdelning I. Om patronatsrätt i gamla Sverige. Sid. 9 10 Inledning.Uppkomst

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:1 (pdf, 10628 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:1

STATENS KRIGSBEREDSKAPSKOMMISSION BETÄNKANDE DEL II FINANS- OCH KREDITVÄSENDET VID KRIG SAMT ALLMÄN KRIGSEKONOMISIv LAGSTIFTNING t STOCKHOLM 1918 KUKOL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 161727 INNEHÅLL Sid Skrivelse till Konung-en.3 Avd. I. Finansväsen. Betänkande. Kungl. Maj:ts beslutanderätt i fråga om

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:1 (pdf, 13578 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:1

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG RÖRANDE DÖDSSTRAFFETS AVSKAFFANDE AVGIVET DEN 14 JANUARI 1920 AV DE UTAV CHEFEN FÖR JUSTITIEDEPARTEMENTET JÄMLIKT NÅDIGT BEMYNDIGANDE DEN 21 AUGUSTI 1919 TILLKALLADE SAKKUNNIGE LUND 1920 BERLINGSKA BOKTRYCKERIET Till Herr Statsrådet och Chefen för Justitiedepartementet. Jämlikt nådigt bemyndigande

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:1 (pdf, 5355 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:1

Folkomröstningskommitténs utredningar angående referendum i främmande länder. II. Olika metoder för objektiv upplysning vid folkomröstningar i Schweiz och Nordamerikas Förenta stater En översikt av HERBERT TINCSTEN Uppsala 1921 Appelbergs Boktryckeri Aktiebolag 1 Inledning. Folkomröstningsinstitutet har, såvitt

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:1 (pdf, 1003 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:1 - urtima

BETÄNKAN IM MKI FÖRSLAG TILL REVISION FATTIGVÅRDS-OCH UTSKYLDSSTRECKEN AVGIVET DEN 14 NOVEMBER 1918 AV SÄRSKILDA KOMMITTERADE INOM KUNGL. JUSTITIEDEPARTEMENTET STOCKHOLM 1918 1SAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AlvTIEBOLAt, i v C K cvj vV, I NN E U A LLS FÖ H TE3 K N IN G. Sid. Skrivelse till statsrådet och chefen för

1918-11-14

Statens offentliga utredningar 1918:1 - urtima (pdf, 6697 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:2

BETÄNKANDE M Kl FÖRSLAG TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER FÖR STÄVJAN DE AV SPEKULATIONEN VID HANDEL MED JORDBRUKSEGENDOM M. M. UTARBETAT INOM J U ST ITIE D E F ART K M E N T ET SÄRSKILT TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1918 ISAAC MAHCUS BOKTRYCKKRI-AKTIKBOLAL INNEHÄLLSFÖRTEC KN ING. Sill. Skrivelse till Statsrådet och Chefen

1918-05-02

Statens offentliga utredningar 1918:2 (pdf, 6825 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:8

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG ANGÅENDE ÖDEBYGDS- OCH UTFARTS VÄGAR AL M. AVGIVET AV SÄRSKILDA INOM CIVILDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA FÖR VERKSTÄLLANDE AV UTREDNING OCH AVGIVANDE AV FÖRSLAG I FRÄGA OM VISSA SPÖRSMÅL RÖRANDE VÄGANSLAGEN FÖR ÅR 1919. STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1918. Till Herr Statsrådet

1918-04-30

Statens offentliga utredningar 1918:8 (pdf, 11139 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:14

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGTFVET AF DEN AF KTJNGL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖKANDE ili XXVII. FÖRSLAG TILL GRUNDER, MED TILLÄMPNING AF HVILKA INFÖDDA SVENSKA KVINNOR MÅ KUNNA AF KONUNGEN UTNÄMNAS OCH BEFORDRAS TILL VISSA BEFATTNINGAR. STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT Sl SÖNER 1911

1918-04-24

Statens offentliga utredningar 1918:14 (pdf, 16094 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:6

FÖRSLAG KOMMUNAL RÖSTRÄTTSREFORM AVGIVET DEN 10 APRIL 1918 AV TILLKALLADE SAKKUNNIGA J. huvudbetänkande STOCKHOLM 1918 K0NGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 180469 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Skrivelse till Statsrådet och Chefen för Kungl. Civildepartementet A. Allmän motivering.Inledning de sakkunnigas uppdrag.I.

1918-04-09

Statens offentliga utredningar 1918:6 (pdf, 15485 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:6

BETÄNKANDE AVGIVET AV 1915 ARS KOMMISSION FÖR GEMENSAMMA AVLÖNINGSBESTÄMMELSER VID KOMMUNIKATIONSVERKEN MED FLERA VERK l. REGLERING AV LÖNEFÖRHÅLLANDENA VID STATENS JÄRNVÄGAR, POSTVERKET JÄMTE POSTSPARBANKEN, TELEGRAFVERKET, STATENS VATTENFALLSVERK, TULLVERKET SAMT DOMÄNSTYRELSEN OCH DESS UNDERLYDANDE PERSONAL

1918-03-20

Statens offentliga utredningar 1918:6 (pdf, 15644 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:9

Till Konungen. 1917 års bankkommitté, som enligt statsrådsprotokollet över finansärenden den 22 september 1917 skall hava att utreda vissa frågor rörande det svenska kredit- och bankväsendet, har för sig uppgjort ett arbetspro 2 gram, som kommitténs ordförande den 17 januari 1918 ingivit till Herr Statsrådet och Chefen

1918-03-12

Statens offentliga utredningar 1918:9 (pdf, 1184 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:13

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AVGIVET AV DEN AV KUN ÖL. MAJ T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE LY. UTLÅTANDE ÖYER DEN S. K. LÄRARLÖNENÄMNDENS DEN 31 OKTOBER 1914 AVGIVNA BETÄNKANDE M. M. STOCKHOLM 1918 ITUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT k SÖNER 175454 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrivelse till Konungen.vax.

1918-02-21

Statens offentliga utredningar 1918:13 (pdf, 17711 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:14

BETÄNKANDE RÖRANDE OMORGANISATION AV LANTBRUKSSTYRELSEN M. M. AVGIVET DEN 19 JANUARI 1918 AV DE AV CHEFEN FÖR KUNGL. JORDBRUKSDEPARTEMENTET JÄMLIKT NÅDIGT BEMYNDIGANDE DEN 3 JULI 1917 TILLKALLADE SAKKUNNIGA I FÖRSLAG TILL OMORGANISATION AV LANTBRUKSSTYRELSEN SAMT REGLERING AV STATSKONSULENTERNAS OCH FISKER1-TJANSTEMÄNNENS

1918-01-18

Statens offentliga utredningar 1918:14 (pdf, 11441 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:14

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL ANORDNANDE AV KOLONISATIONSFÖRSÖK Å VISSA KRONOPARKER I VÄSTERBOTTENS OCH NORRBOTTENS LÄN AVGIVET DEN 15 DECEMBER 1917 KOLONISATIONSKOMMITTÉN STOCKHOLM 1918 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 180317 Register. Skrivelse till chefen för jordbruksdepartementet.Betänkande. Inledning.Lantbruksstyrelsens

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:14 (pdf, 14400 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:13

LÄRARELÖNENÄMNDENS BETÄNKANDE II DEL 1 STATSBIDRAG TILL UNDERVISNING I HUSLIG EKONOMI VID FOLKSKOLOR M. M. STATSBIDRAG TILL UNDERVISNING I SLÖJD VID FOLKSKOLOR STATSBIDRAG TILL FORTSÄTTNINGSSKOLOR STATSBIDRAG TILL LANDSTINGSSEMINARIER V FÖRSTA DELENS INNEHÅLL. Sid Skrivelse till Konungen.va Statsbidrag till undervisning

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:13 (pdf, 13381 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:13

I, A H A RE I jONEN A M N DE N 8 BETA N Iv AND K BAND 3 BILÄGGA HISTORIK JÄMTE FRAMSTÄLLNINGAR OCH UTLÅTANDEN RÖRANDE AVLÖNINGS- OCH PENSIONSFÖRHÅLLANDEN 1131873. Lärarelönenämnden. 3. STOCKHOLM I:UML. BOKT11VCKEH1ET. P. A. NOK8TKDT SÖXKR 1914 Tredje bandets innehåll. Bil. XXI. Bil. XXII. Bil. XXIII. Bil. XXIV.

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:13 (pdf, 17522 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:12

LÄRARELÖNENÄMNDENS BETÄNKANDE I BAND 1 HUVUDBETÄNKANDE STOCKHOLM KUNGBOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1914 131873 Första bandets innehåll. Sid. Skrivelse till Konungen.ix Kap. I. Behovet av löneförbättring.1 Lärare vid allmänna läroverk.2 Lärare vid högre lärarinneseminariet och folkskoleseminarier.9 Lärare

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:12 (pdf, 14391 kB)