Dokument & lagar (68 träffar)

Statens offentliga utredningar 1918:3

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG RÖKANDE TILLFÄLLIG LÖNEFÖRBÄTTRING FRÅN OCH MED ÅR 1918 FÖR VISS PERSONAL VID ARMÉN OCH MARINEN AVGIVET DEN 5 MARS 1918 SÄRSKILT TILLKALLADE SAKKUNNIGA esseSTOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1918. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till statsrådet och chefen för kungl. lantförsvarsdepartementet

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:3 (pdf, 17990 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:3

BETÄNKANDE AV 1917 ÅRS VÄRNPLIKTSKOMMISSION STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1918. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. I. Framställningar, som de sakkunniga anse böra föranleda ändringar i värn pliktslagen.i 1. Mönstrings- och adressanmälningsskyldighet för värnpliktiga samt påföljd för under låtenhet därav.1 A. Mönstringsskyldigheten.4

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:3 (pdf, 10718 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:3

UTREDNING OCH FÖRSLAG RÖRANDE MILITÄRVETERINÄRVÄSENDETS ORGANISATION I FRED AVGIVET DEN 29 NOV. 1916. STOCKHOLM 1916 KCNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNEB 163680 Till Statsrådet och Chefen för Kungl. Lånt försvarsdepartementet. De enligt Kungl. Maj:ts beslut av den 26 maj 1916 och departementschefsskrivelse

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:3 (pdf, 6190 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:2

B E T Ä N K A N 1 E M Kl FOU SLAG TILTi VATTENLAG M. M. AVGIVET AV SÄRSKILDA INOM JUSTITIEDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA FÖR ÖVERARBETNING AV VISSA DELAR I DET AV VATTENRÄTTS- OCH DIKNINGSLAGSKOMMITTÉERNA DEN 17 DECEMBER 1910 AVGIVNA FÖRSLAGET TILL VATTENLAG. STOCKHOLM 1917 KUNGBOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:2 (pdf, 14997 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:2

BSTÄNKANDE MKI FÖRSLAG TILL LAG OM FRI RÄTTEGÅNG SAMT TILL KUNGÖRKINK ANGÅKN1K UNDERSTÖD AV ST ATS MED KL TILL OFFKNTLIGA RÄTTSHJÅLPSANSTALTKR I RIKKT M. M. AVGIVET AV INOM JUSTITIEDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOL KHO LM 1 9 1 8 LSAAC MARCUS BOKTFlYCIvERI-AKTIEBOLAL I f eA i S i I i i n ilTIT/h Hl

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:2 (pdf, 9770 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:1

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL VATTENLAG M. M. AFGIFVET AF VATTENRÄTTS- OCH DIKNINGSLAGSKOMMITTÉERNA. STOCKHOLM KCSGI.BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT Sl SfiXEB 1911 091904 Till KONUNGEN. Sedan riksdagen i skrifvelse den 10 maj 1904 anhållit, att Eders Kungl. Maj:t täcktes taga i öfvervägande, huruvida icke de bestämmelser,

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:1 (pdf, 15353 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:1

SAKKUNNIGA FÖR UTREDNING AV VISSA TILL STRAFFLAGSTIFTNINGEN HÖRANDE FRÅGOR in FÖRSLAG TILL LAG ANGÅENDE VILLKORLIG STRAFFDOM OCH LAG OM ÄNDRAD LYDELSE AV 1, 6, 7 OCH 8 I LAGEN DEN 22 JUNI 1906 ANGÅENDE VILLKORLIG FRIGIVNING M. M. STOCKHOLM 1917 KCNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 142016 Till herr statsrådet

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:1 (pdf, 7978 kB)

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01