Dokument & lagar (75 träffar)

rfs 1969:5 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 12 SEPTEMBER 1969 NR 5 Nr 5 Övergångsbestämmelser i pensionshänseende för personal huvudsakligen anställd för sedelräkning vid riksbanken utfärdade av sturelsen för riksdagens förvaltninqskontor den 7 augusti 1969 Enligt 4 i avtal

1969-08-07

rfs 1969:5 - höst (pdf, 148 kB)

rfs 1969:1 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 24 J U N I 1969-NR 1 Nr 1 Reglemente för Nordiska rådets svenska delegation antaget av riksdagen den 29 maj 1959, med därefter vidtagna ändringar1 1. Å varje riksdag väljer vardera kammaren, med tillämpning av 75 mom. 1 riksdagsordningen

1969-07-01

rfs 1969:1 - höst (pdf, 200 kB)

rfs 1969:3 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR i i Vt i ras UTKOM DEN 24 JUNI 1969 NR 3 Nr 3 Bestämmelser om tillämpning av förordnandepensionskungörelsen den 28 maj 1959 nr 288 utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 29 maj 1969 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor

1969-05-29

rfs 1969:3 - höst (pdf, 215 kB)

rfs 1969:2 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR MSmt-r i r c i K T UTKOM DEN 24 JUNI 1969 NR 2 Nr 2 Bestämmelser om ledighet för besök hos läkare m. m. utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 29 maj 1969 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har, med stöd av riksdagens

1969-05-29

rfs 1969:2 - höst (pdf, 213 kB)

rfs 1969:6 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 19 DECEMBER 1969 NR 6 Nr 6 Bestämmelser om ersättning till riksdagsledamot vid deltagande i Europarådets verksamhet fastställda av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 5 juni 1967 ändr. 25/11 19691 Styrelsen för riksdagens

1969-01-01

rfs 1969:6 - höst (pdf, 135 kB)

rfs 1969:4 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR gasta UTKOM DEN 12 SEPTEMBER 1969 NR 4 Nr 4 Tjänstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1 Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning

1969-01-01

rfs 1969:4 - höst (pdf, 456 kB)

rfs 1969:reg - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR 1969 Register för åren 19671969 Bankoreglementet se Riksbanken Ersättning se Riksdagsarvoden Europarådet se Riksdagsarvoden Företagsnämnder:bestämmelser om företagsnämnder m. in. inom riksdagsförvaltningen: 68:5 Författningssamling, Riksdagens:bestämmelser:67:1

1969-01-01

rfs 1969:reg - höst (pdf, 193 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:2

PROPORTION SVALS SAKKUNNIG AS BETÄNKANDE II AVGIVET DEN 18 APRIL 1921 DET PROPORTIONELLA VALSÄTTET VID VAL TILL RIKSDAGEN STOCKHOLM 1921 KDNQL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 210279 INNEHALL. Sid. Skrivelse till Chefen för Justitiedepartementet t.5 Lagförslag.13 Allmän motivering.39 Kap. I. Parti- eller

1921-04-18

Statens offentliga utredningar 1921:2 (pdf, 15573 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:6

BETÄNKANDE ANGÅENDE FÖRBÄTTRAD SJUKVÅRD INOM RIKETS ÖDEMARKSOMRÅDEN AVGIVET I MARS 1921 AV KUNGL. MEDICINALSTYRELSENS OCH SVENSKA RÖDA KORSETS SAMARBETSKOMMITTÉ STOCKHOLM 1921 SVENSKA TRYCKERIAKTIEBOLAGET INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Skrivelse till Kungl. Medicinalstyrelsen. I. INLEDNING. Sid. A. Fastställande av begreppet

1921-02-24

Statens offentliga utredningar 1921:6 (pdf, 8609 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:6

SINNESSLÖVÅRDSSAKKUNNIGAS BETÄNKANDE, r. BETÄNKANDE KOKANDE UPPRÄTTANDET AV UPPFOSTRINGSANSTALTER FÖR VANARTADE SINNESSLÖA AVGIVET DEN 12 FEBRUARI 1921 AV TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1921 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 46 2l INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till Herr Statsrådet och Chefen för Socialdepartementet

1921-02-12

Statens offentliga utredningar 1921:6 (pdf, 6816 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:4

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG KÖRANDE LÖNEREGLERING FÖR ARMÉNS OCH MARINENS PERSONAL DEL II. FÖRSLAG TILL LÖNEREGLERING FÖR OFFICERARE OCH UNDEROFFICERARE SAMT CIVILMILITÄRA BESTÄLLNINGSHAVARE PA AKTIV STAT M. FL. VID ARMÉN OCH MARINEN rteXöCi-STOCKHOLM 1921 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI S34 21 i lf ia!1/ ii r.a:i K.

1921-02-10

Statens offentliga utredningar 1921:4 (pdf, 14462 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:1

Betänkande och förslag angående konsultativ folkomröstning Avgivet av folkomröstningskommittén den 8 februari 1921 Uppsala 1921 Appelbergs Boktryckeri Aktiebolag Till Konungen. Den 22 juni 1920 har Eders Kungl. Maj:t besluta uppdraga åt en kommitté att verkställa en allsidig utredning, huru folkomröstningsinstitutet

1921-02-08

Statens offentliga utredningar 1921:1 (pdf, 4605 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:4

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG KÖRANDE LÖNEREGLERING FÖR ARMÉNS OCH MARINENS PERSONAL DEL I. ALLMÄNNA GRUNDER FÖR LÖNEREGLERING FÖR ARMÉNS OCH MARINENS PERSONAL FÖRSLAG TILL LÖNEREGLERING FÖR DET FAST ANSTÄLLDA MANSKAPET VID ARMÉN OCH MARINEN STOCKHOLM 1921 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI I INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse

1921-01-10

Statens offentliga utredningar 1921:4 (pdf, 9711 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:1

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG RÖRANDE MUS 114 KiP. 22, 23, 24, 25,26 OCH 21 STRAFFLASEE AVGIVET DEN 10 JANUARI 1921 AV DE UTAV CHEFEN FÖR K. JUSTITIEDEPARTEMENTET JÄMLIKT NÅDIGT BEMYNDIGANDE DEN 21 AUGUSTI 1919 TILLKALLADE SAKKUNNIGE LUND 1921 BERLINGSKA BOKTRYCKERIET Till Herr Statsrådet och Chefen för K. Justitiedepartementet.

1921-01-10

Statens offentliga utredningar 1921:1 (pdf, 2987 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:6

BETÄNKANDE RÖRANDE FRÅGAN OM ORDNANDE AV DE UNDER KAMMARKOLLEGIUM LYDANDE ARKIVENS STÄLLNING INOM DET OFFENTLIGA ARKIVVÄSENDET AVGIVET DEN 10 JUNI 1919 AV TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1919 KCNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNEB INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till statsrådet och chefen för kung ecklesiastikdepartementet

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:6 (pdf, 9387 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:6

BETÄNKANDE ANGÅENDE FÖRÄNDRING AV EXTRA PROVINSIALLÄKARDISTRIKT TILL ORDINARIE SAMT ORDNANDE AV BOSTADSFRÅGAN FÖR PROVINSIALLÄKARE Å LANDSBYGDEN ÄVENSOM RÖRANDE ÅTGÄRDER FÖR AVHJÄLPANDE AV DEN INOM DE NORRLÄNDSKA LÄNEN RÅDANDE LÄK ARBRISTEN M. M.AVGIVET AV DEN UTAV KUNGL. MAJ:T DEN 30 JUNI 1916 TILLSATTA KOMMITTÉ

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:6 (pdf, 9674 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:6

FÖRSLAG TILL LAG OM STRÖÄNGARS INDRAGANDE TILL KRONAN SAMT TILL ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGAR AVGIVNA AV KOLON ISATIONSKOMMITTÉN STOCKHOLM 1920 1SAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG WJMhbw mådhäu.jite 1- i t Jill KA V 4 J v INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till Konungen v Förslag till Lag om

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:6 (pdf, 10390 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:5

é.i 7 T 1914 BETANKANDEN. 11. FÖRSLAG OMORGANISATION AV GENERALTULLSTYRELSEN SAMT TULLVERKETS LOKALFÖRVALTNING t 4 STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1918. 4 i INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Sakregister till ingångna svar på frågecirkuläret.VI I. Förteckning å de i kommissionens frågecirkulär upptagna spörsmål

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:5 (pdf, 13941 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:5

i9i4 Ars tullkommissions betänkånden. ii. FÖRSLAG TILL OMORGANISATION AV GENERALTULLSTYRELSEN SAMT TULLVERKETS LOKALFÖRVALTNING 1. BETÄNKANDE. STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1918. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Skrivelse till herr statsrådet och chefen för kung finansdepartementet Förslag till omorganisation av generaltullstyrelsen

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:5 (pdf, 14852 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:5

GENERALTULLSTYRELSENS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDEN ÖVER 1014 ÅRS TULLEMMISSIONS RETÄNKANDEN. IV. UTLÅTANDE OVER FÖRSLAGET TILL AVLONINGSREGLEMENTE FÖR TJÄNSTEMAN VID TULLVERKET STOCKHOLM 1920 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Inledning 5 Förslaget till avlöningsreglemente för tjänstemän vid

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:5 (pdf, 7891 kB)
Paginering