Dokument & lagar (49 träffar)

Statens offentliga utredningar 1918:3

SAMT ANORDNANDE AV ARLIGA ÖVNINGAR I STÄLLNINGSKRIG ANSKAFFANDE AV TERRÄNG FÖR SÅDANA ÖVNINGAR UTARBETADE AV GENOM DEPARTEMENTSCHEFSSKRIVELSE DEN 20. JUNI 1917 INOM LANTFÖRSVARSDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA OGK STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1918. IN NEHÅLL SKÖRTA IvN IN G. Inledning.I. Infanteriet

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:3 (pdf, 7023 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:3

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG RÖKANDE TILLFÄLLIG LÖNEFÖRBÄTTRING FRÅN OCH MED ÅR 1918 FÖR VISS PERSONAL VID ARMÉN OCH MARINEN AVGIVET DEN 5 MARS 1918 SÄRSKILT TILLKALLADE SAKKUNNIGA esseSTOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1918. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till statsrådet och chefen för kungl. lantförsvarsdepartementet

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:3 (pdf, 17990 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:3

BETÄNKANDE AV 1917 ÅRS VÄRNPLIKTSKOMMISSION STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1918. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. I. Framställningar, som de sakkunniga anse böra föranleda ändringar i värn pliktslagen.i 1. Mönstrings- och adressanmälningsskyldighet för värnpliktiga samt påföljd för under låtenhet därav.1 A. Mönstringsskyldigheten.4

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:3 (pdf, 10718 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:3

UTREDNING OCH FÖRSLAG RÖRANDE MILITÄRVETERINÄRVÄSENDETS ORGANISATION I FRED AVGIVET DEN 29 NOV. 1916. STOCKHOLM 1916 KCNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNEB 163680 Till Statsrådet och Chefen för Kungl. Lånt försvarsdepartementet. De enligt Kungl. Maj:ts beslut av den 26 maj 1916 och departementschefsskrivelse

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:3 (pdf, 6190 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:2

B E T Ä N K A N 1 E M Kl FOU SLAG TILTi VATTENLAG M. M. AVGIVET AV SÄRSKILDA INOM JUSTITIEDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA FÖR ÖVERARBETNING AV VISSA DELAR I DET AV VATTENRÄTTS- OCH DIKNINGSLAGSKOMMITTÉERNA DEN 17 DECEMBER 1910 AVGIVNA FÖRSLAGET TILL VATTENLAG. STOCKHOLM 1917 KUNGBOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:2 (pdf, 14997 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:2

BSTÄNKANDE MKI FÖRSLAG TILL LAG OM FRI RÄTTEGÅNG SAMT TILL KUNGÖRKINK ANGÅKN1K UNDERSTÖD AV ST ATS MED KL TILL OFFKNTLIGA RÄTTSHJÅLPSANSTALTKR I RIKKT M. M. AVGIVET AV INOM JUSTITIEDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOL KHO LM 1 9 1 8 LSAAC MARCUS BOKTFlYCIvERI-AKTIEBOLAL I f eA i S i I i i n ilTIT/h Hl

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:2 (pdf, 9770 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:1

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL VATTENLAG M. M. AFGIFVET AF VATTENRÄTTS- OCH DIKNINGSLAGSKOMMITTÉERNA. STOCKHOLM KCSGI.BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT Sl SfiXEB 1911 091904 Till KONUNGEN. Sedan riksdagen i skrifvelse den 10 maj 1904 anhållit, att Eders Kungl. Maj:t täcktes taga i öfvervägande, huruvida icke de bestämmelser,

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:1 (pdf, 15353 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:1

SAKKUNNIGA FÖR UTREDNING AV VISSA TILL STRAFFLAGSTIFTNINGEN HÖRANDE FRÅGOR in FÖRSLAG TILL LAG ANGÅENDE VILLKORLIG STRAFFDOM OCH LAG OM ÄNDRAD LYDELSE AV 1, 6, 7 OCH 8 I LAGEN DEN 22 JUNI 1906 ANGÅENDE VILLKORLIG FRIGIVNING M. M. STOCKHOLM 1917 KCNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 142016 Till herr statsrådet

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:1 (pdf, 7978 kB)

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01