Dokument & lagar (83 träffar)

rfs 1968:7 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 1 OKTOBER 1968 NR 7 Nr 7 Bestämmelser om riksdagsförvaltningens centrala förslagsnämnd utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 20 september 1968 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor meddelar, med stöd av

1968-09-20

rfs 1968:7 - höst (pdf, 198 kB)

rfs 1968:5 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 18 JULI 1968- NR 5 Nr 5 Bestämmelser om företagsnämnder man. inom riksdagsförvaltningen utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 6 juni 1968 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har, med stöd av riksdagens

1968-06-06

rfs 1968:5 - höst (pdf, 598 kB)

rfs 1968:8 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR jjjl UTKOM DEN 1 9 DECEMBER 1968-NR 8 Nr 8 Bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen antagna av riksdagen den 12 december 1968 1 1 Revision av riksdagsförvaltningen äger rum i form av dels intern revision, verkställd av särskilda revisionsavdelningar

1968-01-01

rfs 1968:8 - höst (pdf, 223 kB)

rfs 1968:6 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 7 AUGUSTI 1968 NR 6 Nr 6 Tj änstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1 Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning hos

1968-01-01

rfs 1968:6 - höst (pdf, 450 kB)

rfs 1968:4 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR mm UTKOM DEN 25 JUNI 1968- NR4 Nr 4 Föreskrifter i anslutning till bestämmelserna den 14 december 1966 RFS 1967:9 om pensionsreglering för arbetstagare inom den inre riksdagsförvaltningen utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor

1968-01-01

rfs 1968:4 - höst (pdf, 214 kB)

rfs 1968:3 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING WäWé UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 25 JANUARI 1968 NR 3 Nr 3 Instruktion för riksdagens revisorer SFS 1967:936 given Stockholms slott den 29 december 1967. Kung,Maj:t vill härigenom kungöra att, enligt vad riksdagen anmält 1 2, riksdagen antagit följande Instruktion

1968-01-01

rfs 1968:3 - höst (pdf, 309 kB)

rfs 1968:2 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 25 JANUARI 1968 NR 2 Nr 2 Instruktion för riksdagens ombudsmän SFS 1967:928 given Stockholms slott den 29 december 1967. Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Ven des Konung, göra v eter ligt: att, sedan riksdagen antagit

1968-01-01

rfs 1968:2 - höst (pdf, 385 kB)

rfs 1968:1 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR t C 11-1 f-J UTKOM DEN 24 JANUARI 1968-NR 1 Nr 1 Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning Bankoreglementet1 fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med t. o. m. höstsessionen 1967 vidtagna ändringar2 1 Utöver vad i lagen för

1968-01-01

rfs 1968:1 - höst (pdf, 670 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:6

A K B E TSTID8K0MMI T T E N. I. BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL LAG OM BEGRÄNSNING AV TIDEN FÖR BAGERIOCH KONDITORIARBETE AVGIVET DEN 22 NOVEMBER 1918 STOCKHOLM 1919 KCNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNKB 185223 Innehållsförteckning. Sid. Underdånig skrivelse.g Förslag till lag om begränsning av tiden för bageri-

1919-04-23

Statens offentliga utredningar 1919:6 (pdf, 26139 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:1

FÖRSLAG TILL GRUNDLAGSÄNDE I N GA R ÅSYFTANDE ETT NÄRMARE SAMARBETE MELLAN REGERING OCH RIKSDAG I UTRIKESPOLITISKA ANGELÄGENHETER AVGIVET DEN 15 MARS 1919 AV DÄRTILL UTSEDDA KOMMITTERANDE STOCKHOLM 1919 KUNGL. BOKTRYCKERIKT. P. A. NORSTEDT SÖNER 191217 Till KONUNGEN. Genom beslut den 31 december 1918 har Eders

1919-03-15

Statens offentliga utredningar 1919:1 (pdf, 5377 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:7

UTLÅTANDE ÖVER ETT AV SAKKUNNIGE AVGIVET BETÄNKANDE ANGÅENDE BIDRAG AV STATSMEDEL FÖR ANSTÄLLNING AV DISTRIKTSSKÖTERSKOR AVGIVET AV KUNGL. MEDICINALSTYRELSEN STOCKHOLM 1919 IS A ÅT, MARCHS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG ii i tf t. y f i INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Skrivelse till Konungen. Reelt över betänkandet. Sill.

1919-02-21

Statens offentliga utredningar 1919:7 (pdf, 2558 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:5

KOMMUNIKATIONS VERKENS LÖNEKOMMITTÉ BETÄNKANDE ANGÅENDE GEMENSAMT LÖNESYSTEM SAMT LÖNEREGLERING FÖR POSTVERKET, TELEGRAFVERKET, STATENS JÄRNVÄGAR OCH STATENS VATTENFALLSVERK AVGIVET ENLIGT DET AV KUNGL. MAJA1 DEN 28 JUNI 1918 LÄMNADE UPPDRAG STOCKHOLM 1919 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 811 19 INNEHÅLL. Skrivelse

1919-02-20

Statens offentliga utredningar 1919:5 (pdf, 20431 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:3

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG RÖRANDE PENSIONSFÖRBÄTTRING FÖR VISS PERSONAL VID ARMÉN OCH MARINEN AVGIVET DEN 14 FEBRUARI 1919 AV SÄRSKILT TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1919 K. L. BROK MANS BOKTKYOKKKI 4321 18 INNEHÅ LLSF ÖR T KOKNING. Sid. Skrivelse till statsrådet och chefen för kungl. försvarsdepartementet.1 I.

1919-02-14

Statens offentliga utredningar 1919:3 (pdf, 5825 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:2

BETÄNKANDE RÖRANDE OMORGANISATION AV UTRIKESDEPARTEMENTET SAMT SVERIGES REPRESENTATION I UTLANDET AVGIVET AV DE JÄMLIKT NÅDIGT BEMYNDIGANDE DEN 20 JUNI 1918 AY MINISTERN FÖR UTRIKES ÄRENDENA TILLKALLADE SAKKUNNIGE I FÖRSLAG TILL NY ORGANISATION AV UTRIKESDEPARTEMENTET, FÖRÄNDRADE AVLÖNINGSBESTÄMMELSER FÖR VISSA

1919-02-01

Statens offentliga utredningar 1919:2 (pdf, 10952 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:8

S K E P P S T 1Ä N S T K M M IT T E B A D E S BETÄN KAN DE I. FÖRSLAG TILL LAG OM BEGRÄNSNING AV ARBETSTIDEN Å SVENSKA FARTYG M. M. JÄMTE MOTIV, SÄRSKILDA MENINGAR, REDOGÖRELSE FÖR VERKSTÄLLD UTREDNING RÖRANDE ARBETSTIDEN Å SVENSKA FARTYG OCH VISSA UPPGIFTER OM UTLÄNDSK LAGSTIFTNING RÖRANDE ARBETSTIDEN OMBORD

1919-01-31

Statens offentliga utredningar 1919:8 (pdf, 6598 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:12

YTTRANDEN I ANLEDNING AV DET DEN 14 OKTOBER 1914 AV TILLKALLADE SAKKUNNIGA AVGIVNA BETÄNKANDE I EGNAHEMSFRÅGAN STOCKHOLM 1916 iSAAC MARGUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG I KUNGL. MÅJ:TS BEFALLNINGSHAYANDE 1 KungMaj:ts befallningshavande i Stockholms län. Genom nådig remiss den 3 november 1914 har Eders Kungl. Maj:ts befallningshavande

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:12 (pdf, 16461 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:12

B E T ÄN KAN D E AV lKN AV CHKFKN FÖR KUNGJORDBRUK8DKFARTKMKNTF,T TÄMIJKT NÅDIGT BEMYNDIGANDE DEN 3 JULI 1 9 1 T TILL KAL LA DE 1917 ÅRS L ANTM Ä TER IK OM MISS ION I FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE SÄTTET FÖR UTFÖRANDE AV VISSA MÄTNINGSARBETEN M. M. MÄTNINGSFÖRORDNING OCH FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE LÄNGDBESTÄMNING

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:12 (pdf, 14676 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:11

BETÄNKANDE I EONAHEMSFRÅGAN AFGIFVET DEN 14 OKTOBER 1914 UTAF DE AF CHEFEN FÖR KUNGL. JORDBRUKSDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGE II STATISTIK STOCKHOLM 1914 1SAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG t INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SID Statens egnahemslånerörelse åren 19051911. Text: A Öfversikt af den statsflnansiella sidan

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:11 (pdf, 39295 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:10

BETÄNKANDE I EONAHEMSFRÅGAN AFGIFVET DEN 14 OKTOBER 1914 UTAF DE AF CHEFEN FÖR KUNGL. JORDBRUKSDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGE I HISTORIK SAMT FÖRSLAG JÄMTE MOTIVERING STOCKHOLM 1914 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG J f i c f/i i i M A i n S U fvi Till Herr Statsrådet och chefen för Kungl. jordbruksdepartementet.

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:10 (pdf, 16043 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:10

BETÄNKANDE RÖRANDE ÅTGÄRDER FÖR FRÄMJANDE AV TRÄDGÅRDSODLINGEN, FÖRETRÄDESVIS BLAND MINDRE JORDBRUKARE OCH LÄGENHETSINNEHAVARE M. M. AVGIVET DEN 16. MARS 1918 AV DE AV CHEFEN FÖR KUNGL. JORDBRUKSDEPARTEMENTET JÄMLIKT NÅDIGT BEMYNDIGANDE DEN 3 JULI 1917 TILLKALLADE SAKKUNNIGA. STOCKHOLM 1918 A.B. FAHLCRANTZBOKTRYCKERI

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:10 (pdf, 6477 kB)