Dokument & lagar (72 träffar)

rfs 1968:7 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 1 OKTOBER 1968 NR 7 Nr 7 Bestämmelser om riksdagsförvaltningens centrala förslagsnämnd utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 20 september 1968 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor meddelar, med stöd av

1968-09-20

rfs 1968:7 - höst (pdf, 198 kB)

rfs 1968:5 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 18 JULI 1968- NR 5 Nr 5 Bestämmelser om företagsnämnder man. inom riksdagsförvaltningen utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 6 juni 1968 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har, med stöd av riksdagens

1968-06-06

rfs 1968:5 - höst (pdf, 598 kB)

rfs 1968:8 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR jjjl UTKOM DEN 1 9 DECEMBER 1968-NR 8 Nr 8 Bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen antagna av riksdagen den 12 december 1968 1 1 Revision av riksdagsförvaltningen äger rum i form av dels intern revision, verkställd av särskilda revisionsavdelningar

1968-01-01

rfs 1968:8 - höst (pdf, 223 kB)

rfs 1968:6 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 7 AUGUSTI 1968 NR 6 Nr 6 Tj änstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1 Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning hos

1968-01-01

rfs 1968:6 - höst (pdf, 450 kB)

rfs 1968:4 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR mm UTKOM DEN 25 JUNI 1968- NR4 Nr 4 Föreskrifter i anslutning till bestämmelserna den 14 december 1966 RFS 1967:9 om pensionsreglering för arbetstagare inom den inre riksdagsförvaltningen utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor

1968-01-01

rfs 1968:4 - höst (pdf, 214 kB)

rfs 1968:3 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING WäWé UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 25 JANUARI 1968 NR 3 Nr 3 Instruktion för riksdagens revisorer SFS 1967:936 given Stockholms slott den 29 december 1967. Kung,Maj:t vill härigenom kungöra att, enligt vad riksdagen anmält 1 2, riksdagen antagit följande Instruktion

1968-01-01

rfs 1968:3 - höst (pdf, 309 kB)

rfs 1968:2 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 25 JANUARI 1968 NR 2 Nr 2 Instruktion för riksdagens ombudsmän SFS 1967:928 given Stockholms slott den 29 december 1967. Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Ven des Konung, göra v eter ligt: att, sedan riksdagen antagit

1968-01-01

rfs 1968:2 - höst (pdf, 385 kB)

rfs 1968:1 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR t C 11-1 f-J UTKOM DEN 24 JANUARI 1968-NR 1 Nr 1 Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning Bankoreglementet1 fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med t. o. m. höstsessionen 1967 vidtagna ändringar2 1 Utöver vad i lagen för

1968-01-01

rfs 1968:1 - höst (pdf, 670 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:4

FÖRSVARSREVISHNENS BETÄNKANDE. II. BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG RÖRANDE ANDRAD UTBILDNINGSTID FÖR VÄRNPLIKTIGA AV 1920 ÅRS KLASS AVGIVET DEN 4 MAJ 1920 AV DEN AV KUNGL. MAJ:T DEN 12 NOVEMBER 1919 TILLSATTA FÖRSVARSRE VISIONEN STOCKHOLM 1920 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1126 2o flfc y 3 Till KONUNGEN. Den 12 november

1920-05-04

Statens offentliga utredningar 1920:4 (pdf, 8130 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:5

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AVGIVET AV DEN AV K UNGE. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE LXI. UTREDNING OCH FÖRSLAG ANGÅENDE VILLKOR OM VISS FÖREGÅENDE VERKSAMHET I STATENS TJÄNST FÖR ERHÅLLANDE AV ÅLDERSTILLÄGG. STOCKHOLM 1920 KUNGI.BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT t SÖNER 200306 INNEHÅLL. Sid. Underdånig

1920-03-13

Statens offentliga utredningar 1920:5 (pdf, 3846 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:4

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG I I- I A G A O M KVINNORS TILLTRÄDE TILL S T A T S T IÅNS T E R KVINNORS TILL T R Ä I E T I L L FULLMAKTS T JANS T E R STOCKHOLM 1920 KUXGL. BOKTRYCKERIET. 1A. NORSTEDT C SÖNER 195446 I I N N K HÅLLS F 0 K T E C K N I N G. Sid. I. Sättet för genomförande av det kommitterade lämnade uppdrag.1

1920-02-14

Statens offentliga utredningar 1920:4 (pdf, 9989 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:4

FORS VA KS 11E VIS 10 N E NS Ii ETÄ N K A NDE. I. KORANDE MINSKNING AV UTBILDNINGSTIDEN FÖ It VISSA VÄRNPLIKTIGA AV 1919 ARS KLASS AVGIVET DEN 12 FEBRUARI 1920 AV DEN AV KUNGL. SlAJ:T DEN 12 NOVEMBER 1919 TILLSÄTTA FÖRSVARSREVISIONEN STOCKHOLM 1920 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 3662 19 Till KONUNGEN. Den 12 november

1920-02-12

Statens offentliga utredningar 1920:4 (pdf, 14259 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:8

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG RÖRANDE DYRTIDSTILLÄGG EFTER UTGÅNGEN AV ÅR 1919 ÅT LÄRARE VID FOLK- OCH SMÅSKOLOR M. FL. LÄROANSTALTER AVGIVET DEN 31 JANUARI 1920 AV SÄRSKILT TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1920 IVAR HA2GGSTRÖMS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 192816 g INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till statsrådet och

1920-01-31

Statens offentliga utredningar 1920:8 (pdf, 17017 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:3

Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl, Justitiedepartementet. I det jordkommissionen anförtrodda uppdrag ingår, bland annat, dels att verkställa utredning i vad mån lagen den 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom må kunna jämkas i syfte att bereda bolagsarrendatorer, torpare och deras vederlikar en mera

1920-01-21

Statens offentliga utredningar 1920:3 (pdf, 1627 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:4

BETÄ N KANDE MED FÖRSLAG TILL PARTI E 1.1, EÖN E FÖ R BÄTTRING FÖ R HÄRADSHÖVDINGARNA M. M. AVGIVET AV DÄRTILL INOM KUNGL. JUSTITIEDEPARTEMENTET DEN 21 AUGUSTI 1919 TILLKALLADE SAKKUNNIGE STOCKHOLM 1920 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 196218 Till HaviStatsrådet och Chefen för Kungi. Justitiedepartementet.

1920-01-09

Statens offentliga utredningar 1920:4 (pdf, 8232 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:8

KOM MUN IKATIONS VERKE NS LÖNEKOMMITTÉ II. BETÄNKANDE ANGÅENDE LÖNEREGLERING FÖR DOMÄNVERKET AVGIVET ENLIGT DET AV IOJNGL. MALT DEN 6 DECEMBER 1918 LÄMNADE UPPDRAG STOCKHOLM 1920 K. r.BKCKMANS BOKTKYOKKRI 2942 19 INNEHÅLL. Sid. Skrivelse till Konungen.5 Betänkande. I. Kommitténs uppdrag.8 II. Historik.11 III.

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:8 (pdf, 5791 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:8

FÖRSLAG TILL VISSA ÄNDRINGAR I BESTÄMMELSERNA RÖRANDE JAKT OCH FÅGELSKYDD AVGIVNA AV DE JÄMLIKT NÅDIGA BEMYNDIGANDEN DEN 1 OKTOBER 1915 OCH DEN 3 JULI 1916 INOM K. JORDBRUKSDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA I JAKT- OCH FÅNGSTMEDEL STOCKHOLM 1919 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG f V. i V 3 Till herr

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:8 (pdf, 2910 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:8

KYRKOFONDSKOMMITTÉN BETÄNKANDE ANGÅENDE TILLFÄLLIG LÖNEFÖRBÄTTRING ÅT KYRKOHERDAR OCH KOMMINISTRAR I NYREGLERADE PASTORAT M. FL. PRÄSTMÄN STOCKHOLM 1920 1SAAC MARCOS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG 3 Till KONUNGEN. Åtskilliga underdåniga framställningar avseende större eller mindre ändringar i 1910 års prästerliga lönelagar

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:8 (pdf, 2823 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:7

UTLÅTANDEN ÖVER 1917 ÅRS KOMMUNALSKATTEFÖRSLAG AVGIVNA AV KAMMARRÄTTEN OCH KUNGL. MATTS REFALLNINGSHAVANDE STOCKHOLM 1919 ISAAC MAHCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG REGISTER. Kammarrätten Överståthållarämbetet Kungl. Maj:ts befallningshavande 99 99 99 99 99 99 99 n r 99 99 r 99 99 99 99 99 n 99 99

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:7 (pdf, 13397 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:7

KOMMUNALSKATTESAKKUNNIGES UTREDNINGAR OCH FÖRSLAG I KOMMUNALSKATTEFRÄGAN BETÄNKANDE OM ALLMÄNNA GRUNDER FÖR DEN KOMMUNALA SKATTEREFORMEN MED UTKAST TILL LAG OM KOMMUNAL BESKATTNING, I-III AVDELNINGARNA, UTARBETAT AV OTTO V. LANDÉN TRYCKT HOS I.PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 1917 Till Herr Statsrådet och Chefen

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:7 (pdf, 16157 kB)
Paginering