Dokument & lagar (75 träffar)

rfs 1968:7 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 1 OKTOBER 1968 NR 7 Nr 7 Bestämmelser om riksdagsförvaltningens centrala förslagsnämnd utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 20 september 1968 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor meddelar, med stöd av

1968-09-20

rfs 1968:7 - höst (pdf, 198 kB)

rfs 1968:5 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 18 JULI 1968- NR 5 Nr 5 Bestämmelser om företagsnämnder man. inom riksdagsförvaltningen utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 6 juni 1968 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har, med stöd av riksdagens

1968-06-06

rfs 1968:5 - höst (pdf, 598 kB)

rfs 1968:8 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR jjjl UTKOM DEN 1 9 DECEMBER 1968-NR 8 Nr 8 Bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen antagna av riksdagen den 12 december 1968 1 1 Revision av riksdagsförvaltningen äger rum i form av dels intern revision, verkställd av särskilda revisionsavdelningar

1968-01-01

rfs 1968:8 - höst (pdf, 223 kB)

rfs 1968:6 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 7 AUGUSTI 1968 NR 6 Nr 6 Tj änstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1 Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning hos

1968-01-01

rfs 1968:6 - höst (pdf, 450 kB)

rfs 1968:4 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR mm UTKOM DEN 25 JUNI 1968- NR4 Nr 4 Föreskrifter i anslutning till bestämmelserna den 14 december 1966 RFS 1967:9 om pensionsreglering för arbetstagare inom den inre riksdagsförvaltningen utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor

1968-01-01

rfs 1968:4 - höst (pdf, 214 kB)

rfs 1968:3 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING WäWé UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 25 JANUARI 1968 NR 3 Nr 3 Instruktion för riksdagens revisorer SFS 1967:936 given Stockholms slott den 29 december 1967. Kung,Maj:t vill härigenom kungöra att, enligt vad riksdagen anmält 1 2, riksdagen antagit följande Instruktion

1968-01-01

rfs 1968:3 - höst (pdf, 309 kB)

rfs 1968:2 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 25 JANUARI 1968 NR 2 Nr 2 Instruktion för riksdagens ombudsmän SFS 1967:928 given Stockholms slott den 29 december 1967. Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Ven des Konung, göra v eter ligt: att, sedan riksdagen antagit

1968-01-01

rfs 1968:2 - höst (pdf, 385 kB)

rfs 1968:1 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR t C 11-1 f-J UTKOM DEN 24 JANUARI 1968-NR 1 Nr 1 Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning Bankoreglementet1 fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med t. o. m. höstsessionen 1967 vidtagna ändringar2 1 Utöver vad i lagen för

1968-01-01

rfs 1968:1 - höst (pdf, 670 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:4

JÄRNVÄGSSTYRELSENS ERINRINGAR MED ANLEDNING AV OSTKUSTBANEKOMMITTÉNS PROMEMORIA AV DEN 23 MARS 1922 STOCKHOLM 1922 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 3 KungJärnvägsstyrelsens erinringar med anledning av Ostkustbanekommitténs promemoria av den 23 mars 1922. Kommittén bär icke delat järnvägsstyrelsens mening, att den av

1922-04-11

Statens offentliga utredningar 1922:4 (pdf, 1424 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:4

OSTKUSTBANEKOMMITTÉNS PROMEMORIA MED ANLEDNING AV JÄRNVÄGSSTYRELSENS YTTRANDE DEN 9 MARS 1922 ÖVER KOMMITTÉNS BETÄNKANDE DEN 3 FEBRUARI 1922 STOCKHOLM 1922 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI fiol 22 trafik Ostkustbanekommitténs promemoria med anledning- av järnvägsstyrelsens yttrande den i mars 1922 över kommitténs

1922-03-23

Statens offentliga utredningar 1922:4 (pdf, 1513 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:4

JÄRNVÄGSSTYRELSENS SKRIVELSE TILL KUNGL. MAJ:T DEN 9 MARS 1922 MED YTTRANDE ÖVER OSTKUSTB ANEKOMMITTÉN S BETÄNKANDE STOCKHOLM 1922 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI Till KONUNGEN. Järnvägsstyrelsen, som erhållit anbefallning att avgiva yttrande över ostkustbanekommittéus betänkande, får i anledning härav anföra följande.

1922-03-07

Statens offentliga utredningar 1922:4 (pdf, 2494 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:6

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE RÖRANDE LÖNEREGLERING FÖR REFATTNINGSHAVARE VID LOTS- OCH FYRSTATEN M. M. AVGIVET AV LOTSSTYRELSEN OCH TILLKALLADE LÖNESAKKUNNIGA STOCKHOLM 1922 1SAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG INNEHÅLL. Skrivelse till Konungen Utredning och förslag rörande lönereglering för befattningshavare vid lots-

1922-02-25

Statens offentliga utredningar 1922:6 (pdf, 4819 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:5

Tull- och traktatkommitténs utredningar och betänkanden VIII UTLÅTANDE I VALUTAFRÅGAN STOCKHOLM 1922 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG Till KONUNGEN. Enligt ett till tull- och traktatkommittén överlämnat utdrag av statsrådsprotokoll över handelsärenden den 2 december 1021 har Eders Kung.Maj:t uppdragit åt kommittén,

1922-02-07

Statens offentliga utredningar 1922:5 (pdf, 1339 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:4

BETÄNKANDE I FRÅGA OM PLAN FÖR UTFÖRANDE AV OSTKUSTBANAN M. M. AVGIVET AV DEN AV KDNGL. MAJ:T DEN 30 JUNI 1920 FÖR ÄNDAMÅLET TILLSATTA KOMMITTÉN OSTKUSTB A NEKOMMITTÉN STOCKHOLM 1922 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 710 21 j c- III INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid Kommitténs skrivelse till Konungen vn Inledning 1 Kap. I.

1922-02-03

Statens offentliga utredningar 1922:4 (pdf, 24050 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:6

BETÄNKANDE I, AVGIVET AV 1919 ÅRS SAKKUNNIGE FÖR CHALMERSSKA INSTITUTETS OMORGANISATION NYBYGGNADER FÖR CHALMERS TEKNISKA INSTITUTS KEMISKA OCH FYSISKA INSTITUTIONER STOCKHOLM 1920 IVAR H-EGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B. 200602 Till KONUNGEN. Genom beslut i statsråd den 20 juni 1919 bemyndigades statsrådet och. chefen

1922-01-01

Statens offentliga utredningar 1922:6 (pdf, 22640 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:6

BETÄNKANDE RÖRANDE OMORGANISATION AV HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPEN MED FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE ÄNDRADE ALLMÄNNA GRUNDER FÖR HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPENS ORGANISATION M. M. SAMT HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPENS EKONOMISKA STÄLLNING OCH ANSLAGSBEHOV AVGIVET DEN 8 JUNI 1921 AV SÄRSKILDA AV CHEFEN FÖR JORDBRUKSDEPARTEMENTET

1922-01-01

Statens offentliga utredningar 1922:6 (pdf, 15968 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:6

Tull- och utredningar och VII UTLÅTANDE ANGÅENDE FRÅGAN OM DIFFERENTIALTULLAR TILL SKYDD MOT VALUTADUMPING STOCKHOLM 1921 ISAAC MARCUSBOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG Stockholm den 22 november 1921. Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Handelsdepartementet. I skrivelse den 25 juni 1921 anmodade dåvarande statsrådet och

1922-01-01

Statens offentliga utredningar 1922:6 (pdf, 2345 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:6

BETÄNKANDE AVGIVET AV DE JÄMLIKT NÅDIGT BEMYNDIGANDE DEN 30 JUNI 1920 TILL KALLADE SAKKUNNIGA BETRÄFFANDE DOMÄNVERKETS ORGANISATIONS OCH AVLÖNINGS FORHÅLLANDEN M. M. I. UTREDNING OCH FÖRSLAG BETRÄFFANDE DEFINITIV LÖNEREGLERING, PROVISORISKA PENSIONSBESTÄMMELSER OCH VISSA ORGANISATORISKA SPÖRSMÅL VID DOMÄNVERKET.

1922-01-01

Statens offentliga utredningar 1922:6 (pdf, 10051 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:5

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE TILLVERKNING, INFÖRSEL OCH BEHANDLING AV VIN STOCKHOLM 1918 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT Sc SÖNER 182232 Till Statsrådet och Chefen för Kungl. Finansdepartementet. På grund av nådigt bemyndigande har Chefen för Kungl. Finansdepartementet dels den 25 juni

1922-01-01

Statens offentliga utredningar 1922:5 (pdf, 6995 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:5

VÄGKOMMISSIONENS BETÄNKANDEN III. FÖRSLAG TILL FÖRORDNING OM AUTOMOBILSKATT M. M. AVGIVET AV DEN INOM KUNGL. FINANSDEPARTEMENTET, JÄMLIKT NÅD. BEMYNDIGANDE DEN 29 SEPTEMBER 1911 TILLSATTA VÄGKOMMISSIONEN S T O C K H O L M 1920 ISA AC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG c Y Sida 7 Innehållsförteckning. Skrivelse till

1922-01-01

Statens offentliga utredningar 1922:5 (pdf, 9606 kB)
Paginering