Dokument & lagar (77 träffar)

rfs 1970:12 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 12 Nr 12 Stadgar för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond antagna av riksdagen den 2 december 1964, med den 15 december 1970 vidtagen ändring1 1 Stiftelsen, vars benämning skall vara Riksbankens jubileumsfond,

1970-01-01

rfs 1970:12 - höst (pdf, 261 kB)

rfs 1970:11 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 11 Nr 11 Instruktion för riksdagens revisorer antagen av riksdagen den 14- december 1967, med den 15 december 1970 vidtagen ändring1 Uppgifter 1 Riksdagens revisorer har till uppgift att som en statens överrevision

1970-01-01

rfs 1970:11 - höst (pdf, 288 kB)

rfs 1970:10 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 10 Nr 10 Instruktion för riksdagens ombudsmän antagen av riksdagen den U december 1967, med den 15 december 1970 vidtagen ändring1 Uppgifter 1 Riksdagens ombudsmän justitieombudsmännen har tillsyn över att de

1970-01-01

rfs 1970:10 - höst (pdf, 373 kB)

rfs 1970:9 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 9 Nr 9 Reglemente för Nordiska rådets svenska delegation antaget av riksdagen den 29 maj 1959, med t. o. m. höstsessionen 1970 vidtagna ändringar1 l.2 trnf IlksdaS väijas, enligt de regler som gälla för val till

1970-01-01

rfs 1970:9 - höst (pdf, 226 kB)

rfs 1970:8 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR Fwi to UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 8 Nr 8 Reglemente för riksgäldskontoret fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med t. o. m. höstsessionen 1970 vidtagna ändringar1 Allmänna bestämmelser 1 Riksgäldskontoret har till föremål: a

1970-01-01

rfs 1970:8 - höst (pdf, 644 kB)

rfs 1970:7 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 7 Nr 7 Reglemente för riksdagsbiblioteket fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med t. o. m. höstsessionen 1970 vidtagna ändringar1 Allmänna bestämmelser 1 2 Riksdagsbiblioteket omfattar de samlingar

1970-01-01

rfs 1970:7 - höst (pdf, 376 kB)

rfs 1970:6 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 6 Nr 6 Tj änstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1 Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning

1970-01-01

rfs 1970:6 - höst (pdf, 489 kB)

rfs 1970:5 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 5 Nr 5 Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning Bankoreglementet fastställt av riksdagen den 15 december 19701 Om sedelutgivningen och bankrörelsen 1 1 mom. På de sedlar, som riksbanken utger, anbringas

1970-01-01

rfs 1970:5 - höst (pdf, 562 kB)

rfs 1970:4 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR i UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 4 Nr 4 Instruktion för riksdagens förvaltningskontor antagen av riksdagen den 15 december 1970l 1 Riksdagens förvaltningskontor är riksdagens centrala myndighet för handläggning av riksdagens förvaltningsärenden

1970-01-01

rfs 1970:4 - höst (pdf, 397 kB)

rfs 1970:3 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR JUL-H i-VT, b1 UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 3 Nr 3 Besvärsstadga för riksdagen ock dess verk antagen av riksdagen den 15 december 197O1 1 Över beslut som fattats av a riksdagens förvaltningsstyrelse eller förvaltningskontor, b fullmäktige

1970-01-01

rfs 1970:3 - höst (pdf, 229 kB)

rfs 1970:2 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 28 AUGUSTI n 1970 NR 2 Nr 2 Bestämmelser angående utdelning och försäljning av riksdagstryck m. m. fastställda av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 11 augusti 1970 Bundet riksdagstryck 1 Riksdagens ledamöter äger rätt

1970-01-01

rfs 1970:2 - höst (pdf, 223 kB)

rfs 1970:1 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 28 JULI 1970 1970 NR 1 Nr 1 Tj änstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1 Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning

1970-01-01

rfs 1970:1 - höst (pdf, 499 kB)

rfs 1970:reg - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING fe UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR 1970 Register för åren 19671970 Bankoreglementet se Riksbanken Besvärsstadga för riksdagen och dess verk:70:3 Ersättning se Riksdagsarvoden Europarådet se Riksdagsarvoden Företagsnämnder:bestämmelser om företagsnämnder m. m. inom riksdagsförvaltningen:

1970-01-01

rfs 1970:reg - höst (pdf, 171 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:4

FÖRSVARSREVISHNENS BETÄNKANDE. II. BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG RÖRANDE ANDRAD UTBILDNINGSTID FÖR VÄRNPLIKTIGA AV 1920 ÅRS KLASS AVGIVET DEN 4 MAJ 1920 AV DEN AV KUNGL. MAJ:T DEN 12 NOVEMBER 1919 TILLSATTA FÖRSVARSRE VISIONEN STOCKHOLM 1920 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1126 2o flfc y 3 Till KONUNGEN. Den 12 november

1920-05-04

Statens offentliga utredningar 1920:4 (pdf, 8130 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:5

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AVGIVET AV DEN AV K UNGE. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE LXI. UTREDNING OCH FÖRSLAG ANGÅENDE VILLKOR OM VISS FÖREGÅENDE VERKSAMHET I STATENS TJÄNST FÖR ERHÅLLANDE AV ÅLDERSTILLÄGG. STOCKHOLM 1920 KUNGI.BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT t SÖNER 200306 INNEHÅLL. Sid. Underdånig

1920-03-13

Statens offentliga utredningar 1920:5 (pdf, 3846 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:4

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG I I- I A G A O M KVINNORS TILLTRÄDE TILL S T A T S T IÅNS T E R KVINNORS TILL T R Ä I E T I L L FULLMAKTS T JANS T E R STOCKHOLM 1920 KUXGL. BOKTRYCKERIET. 1A. NORSTEDT C SÖNER 195446 I I N N K HÅLLS F 0 K T E C K N I N G. Sid. I. Sättet för genomförande av det kommitterade lämnade uppdrag.1

1920-02-14

Statens offentliga utredningar 1920:4 (pdf, 9989 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:4

FORS VA KS 11E VIS 10 N E NS Ii ETÄ N K A NDE. I. KORANDE MINSKNING AV UTBILDNINGSTIDEN FÖ It VISSA VÄRNPLIKTIGA AV 1919 ARS KLASS AVGIVET DEN 12 FEBRUARI 1920 AV DEN AV KUNGL. SlAJ:T DEN 12 NOVEMBER 1919 TILLSÄTTA FÖRSVARSREVISIONEN STOCKHOLM 1920 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 3662 19 Till KONUNGEN. Den 12 november

1920-02-12

Statens offentliga utredningar 1920:4 (pdf, 14259 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:8

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG RÖRANDE DYRTIDSTILLÄGG EFTER UTGÅNGEN AV ÅR 1919 ÅT LÄRARE VID FOLK- OCH SMÅSKOLOR M. FL. LÄROANSTALTER AVGIVET DEN 31 JANUARI 1920 AV SÄRSKILT TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1920 IVAR HA2GGSTRÖMS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 192816 g INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till statsrådet och

1920-01-31

Statens offentliga utredningar 1920:8 (pdf, 17017 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:3

Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl, Justitiedepartementet. I det jordkommissionen anförtrodda uppdrag ingår, bland annat, dels att verkställa utredning i vad mån lagen den 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom må kunna jämkas i syfte att bereda bolagsarrendatorer, torpare och deras vederlikar en mera

1920-01-21

Statens offentliga utredningar 1920:3 (pdf, 1627 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:4

BETÄ N KANDE MED FÖRSLAG TILL PARTI E 1.1, EÖN E FÖ R BÄTTRING FÖ R HÄRADSHÖVDINGARNA M. M. AVGIVET AV DÄRTILL INOM KUNGL. JUSTITIEDEPARTEMENTET DEN 21 AUGUSTI 1919 TILLKALLADE SAKKUNNIGE STOCKHOLM 1920 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 196218 Till HaviStatsrådet och Chefen för Kungi. Justitiedepartementet.

1920-01-09

Statens offentliga utredningar 1920:4 (pdf, 8232 kB)
Paginering