Dokument & lagar (80 träffar)

rfs 1970:12 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 12 Nr 12 Stadgar för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond antagna av riksdagen den 2 december 1964, med den 15 december 1970 vidtagen ändring1 1 Stiftelsen, vars benämning skall vara Riksbankens jubileumsfond,

1970-01-01

rfs 1970:12 - höst (pdf, 261 kB)

rfs 1970:11 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 11 Nr 11 Instruktion för riksdagens revisorer antagen av riksdagen den 14- december 1967, med den 15 december 1970 vidtagen ändring1 Uppgifter 1 Riksdagens revisorer har till uppgift att som en statens överrevision

1970-01-01

rfs 1970:11 - höst (pdf, 288 kB)

rfs 1970:10 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 10 Nr 10 Instruktion för riksdagens ombudsmän antagen av riksdagen den U december 1967, med den 15 december 1970 vidtagen ändring1 Uppgifter 1 Riksdagens ombudsmän justitieombudsmännen har tillsyn över att de

1970-01-01

rfs 1970:10 - höst (pdf, 373 kB)

rfs 1970:9 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 9 Nr 9 Reglemente för Nordiska rådets svenska delegation antaget av riksdagen den 29 maj 1959, med t. o. m. höstsessionen 1970 vidtagna ändringar1 l.2 trnf IlksdaS väijas, enligt de regler som gälla för val till

1970-01-01

rfs 1970:9 - höst (pdf, 226 kB)

rfs 1970:8 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR Fwi to UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 8 Nr 8 Reglemente för riksgäldskontoret fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med t. o. m. höstsessionen 1970 vidtagna ändringar1 Allmänna bestämmelser 1 Riksgäldskontoret har till föremål: a

1970-01-01

rfs 1970:8 - höst (pdf, 644 kB)

rfs 1970:7 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 7 Nr 7 Reglemente för riksdagsbiblioteket fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med t. o. m. höstsessionen 1970 vidtagna ändringar1 Allmänna bestämmelser 1 2 Riksdagsbiblioteket omfattar de samlingar

1970-01-01

rfs 1970:7 - höst (pdf, 376 kB)

rfs 1970:6 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 6 Nr 6 Tj änstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1 Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning

1970-01-01

rfs 1970:6 - höst (pdf, 489 kB)

rfs 1970:5 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 5 Nr 5 Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning Bankoreglementet fastställt av riksdagen den 15 december 19701 Om sedelutgivningen och bankrörelsen 1 1 mom. På de sedlar, som riksbanken utger, anbringas

1970-01-01

rfs 1970:5 - höst (pdf, 562 kB)

rfs 1970:4 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR i UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 4 Nr 4 Instruktion för riksdagens förvaltningskontor antagen av riksdagen den 15 december 1970l 1 Riksdagens förvaltningskontor är riksdagens centrala myndighet för handläggning av riksdagens förvaltningsärenden

1970-01-01

rfs 1970:4 - höst (pdf, 397 kB)

rfs 1970:3 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR JUL-H i-VT, b1 UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 3 Nr 3 Besvärsstadga för riksdagen ock dess verk antagen av riksdagen den 15 december 197O1 1 Över beslut som fattats av a riksdagens förvaltningsstyrelse eller förvaltningskontor, b fullmäktige

1970-01-01

rfs 1970:3 - höst (pdf, 229 kB)

rfs 1970:2 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 28 AUGUSTI n 1970 NR 2 Nr 2 Bestämmelser angående utdelning och försäljning av riksdagstryck m. m. fastställda av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 11 augusti 1970 Bundet riksdagstryck 1 Riksdagens ledamöter äger rätt

1970-01-01

rfs 1970:2 - höst (pdf, 223 kB)

rfs 1970:1 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 28 JULI 1970 1970 NR 1 Nr 1 Tj änstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1 Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning

1970-01-01

rfs 1970:1 - höst (pdf, 499 kB)

rfs 1970:reg - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING fe UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR 1970 Register för åren 19671970 Bankoreglementet se Riksbanken Besvärsstadga för riksdagen och dess verk:70:3 Ersättning se Riksdagsarvoden Europarådet se Riksdagsarvoden Företagsnämnder:bestämmelser om företagsnämnder m. m. inom riksdagsförvaltningen:

1970-01-01

rfs 1970:reg - höst (pdf, 171 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:4

JÄRNVÄGSSTYRELSENS ERINRINGAR MED ANLEDNING AV OSTKUSTBANEKOMMITTÉNS PROMEMORIA AV DEN 23 MARS 1922 STOCKHOLM 1922 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 3 KungJärnvägsstyrelsens erinringar med anledning av Ostkustbanekommitténs promemoria av den 23 mars 1922. Kommittén bär icke delat järnvägsstyrelsens mening, att den av

1922-04-11

Statens offentliga utredningar 1922:4 (pdf, 1424 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:4

OSTKUSTBANEKOMMITTÉNS PROMEMORIA MED ANLEDNING AV JÄRNVÄGSSTYRELSENS YTTRANDE DEN 9 MARS 1922 ÖVER KOMMITTÉNS BETÄNKANDE DEN 3 FEBRUARI 1922 STOCKHOLM 1922 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI fiol 22 trafik Ostkustbanekommitténs promemoria med anledning- av järnvägsstyrelsens yttrande den i mars 1922 över kommitténs

1922-03-23

Statens offentliga utredningar 1922:4 (pdf, 1513 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:4

JÄRNVÄGSSTYRELSENS SKRIVELSE TILL KUNGL. MAJ:T DEN 9 MARS 1922 MED YTTRANDE ÖVER OSTKUSTB ANEKOMMITTÉN S BETÄNKANDE STOCKHOLM 1922 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI Till KONUNGEN. Järnvägsstyrelsen, som erhållit anbefallning att avgiva yttrande över ostkustbanekommittéus betänkande, får i anledning härav anföra följande.

1922-03-07

Statens offentliga utredningar 1922:4 (pdf, 2494 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:6

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE RÖRANDE LÖNEREGLERING FÖR REFATTNINGSHAVARE VID LOTS- OCH FYRSTATEN M. M. AVGIVET AV LOTSSTYRELSEN OCH TILLKALLADE LÖNESAKKUNNIGA STOCKHOLM 1922 1SAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG INNEHÅLL. Skrivelse till Konungen Utredning och förslag rörande lönereglering för befattningshavare vid lots-

1922-02-25

Statens offentliga utredningar 1922:6 (pdf, 4819 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:5

Tull- och traktatkommitténs utredningar och betänkanden VIII UTLÅTANDE I VALUTAFRÅGAN STOCKHOLM 1922 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG Till KONUNGEN. Enligt ett till tull- och traktatkommittén överlämnat utdrag av statsrådsprotokoll över handelsärenden den 2 december 1021 har Eders Kung.Maj:t uppdragit åt kommittén,

1922-02-07

Statens offentliga utredningar 1922:5 (pdf, 1339 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:4

BETÄNKANDE I FRÅGA OM PLAN FÖR UTFÖRANDE AV OSTKUSTBANAN M. M. AVGIVET AV DEN AV KDNGL. MAJ:T DEN 30 JUNI 1920 FÖR ÄNDAMÅLET TILLSATTA KOMMITTÉN OSTKUSTB A NEKOMMITTÉN STOCKHOLM 1922 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 710 21 j c- III INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid Kommitténs skrivelse till Konungen vn Inledning 1 Kap. I.

1922-02-03

Statens offentliga utredningar 1922:4 (pdf, 24050 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:6

BETÄNKANDE I, AVGIVET AV 1919 ÅRS SAKKUNNIGE FÖR CHALMERSSKA INSTITUTETS OMORGANISATION NYBYGGNADER FÖR CHALMERS TEKNISKA INSTITUTS KEMISKA OCH FYSISKA INSTITUTIONER STOCKHOLM 1920 IVAR H-EGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B. 200602 Till KONUNGEN. Genom beslut i statsråd den 20 juni 1919 bemyndigades statsrådet och. chefen

1922-01-01

Statens offentliga utredningar 1922:6 (pdf, 22640 kB)
Paginering