Dokument & lagar (75 träffar)

Betänkande 2005/06:SoU8

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003, 2004 och 2005 om tandvårdsfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp, bland annat inom Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (se kommittédirektiv 2005:136). Motionerna handlar framför allt om tandvårdsförsäkringen samt avvecklingen av amalgam som tandvårdsmaterial.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 14
Justering: 2005-12-15 Debatt: 2006-01-25 Beslut: 2006-01-25

Betänkande 2005/06:SoU8 (pdf, 318 kB)

Betänkande 2005/06:SoU6

Det behövs en utredning som ser över frågan om det ekonomiska ansvaret för den rättspsykiatriska vården kan föras över från landstingen och kommunerna till staten. Det anser riksdagen och uppmanar regeringen att återkomma i frågan. Riksdagen vill att regeringen snabbt utreder hur det finansiella ansvaret för den rättspsykiatriska vården skulle kunna övergå till staten. När utredningen är klar ska regeringen återkomma i ärendet till riksdagen. Riksdagen vill att regeringen även utreder frågor kring organisation, samordning, samverkan och kvalitetsförbättringar inom den rättspsykiatriska vården. Psykansvarskommittén har uppmärksammat en rad problem inom rättspsykiatrin som har att göra med hur vården är organiserad och vem som har ansvar för den.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 25
Justering: 2005-12-08 Debatt: 2006-01-25 Beslut: 2006-01-25

Betänkande 2005/06:SoU6 (pdf, 468 kB)

Betänkande 2005/06:SoU5

FN:s barnkonvention måste få genomslag på alla områden i samhället som rör barn. Det anser riksdagen och vill att regeringen återkommer till riksdagen med tydligare mål om hur barnkonventionen ska förverkligas i Sverige. Riksdagen ratificerade i juni 1990 FN:s barnkonvention. I mars 1999 sade riksdagen ja till ett regeringsförslag som handlade om en strategi för att förverkliga barnkonventionen i Sverige. Strategin innehåller olika mål. Till exempel ska barnkonsekvensanalyser alltid göras vid statliga beslut som rör barn. Ett annat mål är att barns och ungdomars inflytande och delaktighet i samhälls- och trafikplaneringen ska utvecklas. Riksdagen anser att målen som ställts upp för att genomför strategin inte är tillräckligt tydliga. Dessutom vill riksdagen att regeringen på ett bättre sätt ska informera riksdagen om hur det går med arbetet att få bättre genomslag för barnkonventionen i samhället.

Förslagspunkter: 23 Reservationer: 24
Justering: 2005-11-22 Debatt: 2006-01-19 Beslut: 2006-01-19

Betänkande 2005/06:SoU5 (pdf, 558 kB)

Betänkande 2005/06:SoU17

Riksdagen sade ja till motionsförslag om att samla alla föreskrifter om patientens ställning och rättigheter på ett och samma ställe, vilket kommer att underlätta för både patienter och vårdpersonal. Riksdagen sade nej till övriga motioner om hälso- och sjukvård som lämnats in bland annat under den allmänna motionstiden 2005.

Förslagspunkter: 38 Reservationer: 50
Justering: 2006-03-30 Debatt: 2006-04-28 Beslut: 2006-05-03

Betänkande 2005/06:SoU17 (pdf, 656 kB)

Betänkande 2005/06:SoU18

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om folkhälsa.

Förslagspunkter: 28 Reservationer: 23
Justering: 2006-03-09 Debatt: 2006-03-29 Beslut: 2006-03-30

Betänkande 2005/06:SoU18 (pdf, 417 kB)

Betänkande 2005/06:SoU14

Riksdagen beslutade om lagändringar som ska göra den psykiatriska tvångsvården säkrare. En del patienter är till följd av sin psykiska störning farliga för sig själva, andra patienter, vårdpersonal eller personer ute i samhället. Lagändringarna innebär framför allt följande: Det införs krav på god säkerhet i verksamheten. På varje vårdinrättning ska det finnas någon som har ansvar för säkerhetsfrågorna. Den nuvarande ordningen med krav på tillstånd från regeringen att bedriva rättspsykiatrisk vård avskaffas och ersätts med en allmän anmälningsskyldighet. Ändringarna innebär också att Socialstyrelsens tillsynsansvar utvidgas till att även omfatta frågor om säkerhet inom den psykiatriska tvångsvården. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2006-03-16 Debatt: 2006-03-29 Beslut: 2006-03-29

Betänkande 2005/06:SoU14 (pdf, 1586 kB)

Betänkande 2005/06:SoU29

Riksdagen sade ja till regeringens förslag att införliva EU:s bloddirektiv i svensk lag. Bloddirektivet handlar om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för insamling, kontroll, framställning, förvaring och distribution av humanblod och blodkomponenter. Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2006.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-05-09 Debatt: 2006-05-29 Beslut: 2006-05-30

Betänkande 2005/06:SoU29 (pdf, 2447 kB)

Betänkande 2005/06:SoU27

Riksdagen godkände regeringens föreskrifter i förordningen om att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1 från den 15 mars 2006. För att sjukdomens beteckning ska bli mer korrekt ur ett medicinskt perspektiv ska den betecknas fågelinfluensa (H5N1). Fågelinfluensa (H5N1) ska anges som en allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2006.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-05-18 Debatt: 2006-05-29 Beslut: 2006-05-30

Betänkande 2005/06:SoU27 (pdf, 94 kB)

Betänkande 2005/06:SoU20

Riksdagen sade nej till motioner om smittskyddsfrågor som lagts fram med anledning av regeringens förslag till nationell strategi mot hiv och aids. Riksdagen behandlade regeringens förslag tidigare under våren (se 2005/06:JuSoU1 ).

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 7
Justering: 2006-04-25 Debatt: 2006-05-10 Beslut: 2006-05-10

Betänkande 2005/06:SoU20 (pdf, 87 kB)

Betänkande 2005/06:SoU11

Personal inom hälso- och sjukvården ska vara skyldiga att på begäran lämna ut uppgifter som Säkerhetspolisen (Säpo) behöver för att sköta personskyddet för den centrala statsledningen. Med den centrala statsledningen menas riksdagens ledamöter, statschefen och övriga medlemmar av kungahuset, statsråd, statssekreterare och kabinettssekreterare. Efter mordet på utrikesminister Anna Lindh tillsatte regeringen en utredning som såg över personskyddet för den centrala statsledningen. Den nya regeln börjar gälla den 1 april 2006.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2006-02-09 Debatt: 2006-02-22 Beslut: 2006-02-22

Betänkande 2005/06:SoU11 (pdf, 1542 kB)

Betänkande 2005/06:SoU12

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till nationell alkoholhandlingsplan. Planen anger inriktningen för hur samhället ska förstärka sina insatser för att förebygga alkoholskador under åren 2006-2010. Den föreslår också hur insatserna ska följas upp. Det övergripande målet för den svenska alkoholpolitiken ska vara att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Målet ska nås genom insatser för att minska den totala alkoholkonsumtionen och mot skadligt dryckesbeteende. Viktiga delmål är bland annat att ingen alkoholkonsumtion ska förekomma under uppväxten, i trafiken, i arbetslivet eller under graviditeten, att skjuta upp alkoholdebuten, att utveckla fler alkoholfria miljöer samt att bekämpa den illegala alkoholhanteringen. Alkoholpolitiken ska ha ett jämställdhetsperspektiv.

Förslagspunkter: 37 Reservationer: 34
Justering: 2006-02-09 Debatt: 2006-02-22 Beslut: 2006-02-22

Betänkande 2005/06:SoU12 (pdf, 520 kB)

Betänkande 2005/06:SoU22

Riksdagen sade nej motioner från allmänna motionastiden 2004 och 2005 om handikappfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-02-21 Debatt: 2006-06-01 Beslut: 2006-06-01

Betänkande 2005/06:SoU22 (pdf, 218 kB)

Betänkande 2005/06:SoU21

Riksdagen sade nej till motioner om äldrefrågor från allmänna motionstiden 2004 och 2005. Riksdagen hänvisar till att frågorna behandlas i samband med regeringsförslag på området.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-02-21 Debatt: 2006-05-29 Beslut: 2006-05-30

Betänkande 2005/06:SoU21 (pdf, 243 kB)

Betänkande 2005/06:SoU13

Riksdagen har godkänt regeringens förslag till strategi för ett samlat arbete mot antibiotikaresistens och sjukdomar som uppkommer inom vården. Syftet med strategin är att bevara möjligheten att effektivt behandla bakteriella infektioner hos människor och djur med antibiotika och förbättra insatserna mot sjukdomar som uppkommer inom vården, som till exempel stafylokockinfektioner. Strategin innebär bland annat följande. Socialstyrelsen ska inventera antibiotikaanvändningen inom öppen- och slutenvården, Smittskyddsinstitutet ska se över övervakningen av antibiotikaresistens och antibiotikaförskrivning och Läkemedelsverket ska kartlägga miljöeffekterna av antibiotikaanvändningen. Reglerna om den hygieniska standarden inom vården kommer att förtydligas. Vidare kommer regeringen, eller Socialstyrelsen, att få ge ut föreskrifter om innehållet i anmälningar av smittsamma sjukdomar när det gäller uppgifter som är av betydelse för smittskyddet. Enligt lag är läkare skyldiga att anmäla vissa smittsamma sjukdomar till smittskyddsläkare och Smittskyddsinstitutet. Smittskyddsläkarnas ansvar ska dessutom förtydligas i smittskyddslagen. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 3
Justering: 2006-02-21 Debatt: 2006-03-16 Beslut: 2006-03-16

Betänkande 2005/06:SoU13 (pdf, 593 kB)

Betänkande 2005/06:SoU32

Riksdagen godkände att socialutskottet skjuter upp behandlingen av följande redogörelser från regeringen till riksmötet 2006/07: Redovsining av fördelningen av medel från allmänna arvsfonden Folkhälsopolitik för jämlikhet i hälsa och ökad tillväxt Ett Sverige för barn - redogörelse för regeringens barnpolitik

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-05-31 Debatt: 2006-06-13 Beslut: 2006-06-14

Betänkande 2005/06:SoU32 (pdf, 16 kB)

Betänkande 2005/06:SoU7

Ska staten ta över kommunernas kostnader för assistansersättning till personer med funktionshinder? Det vill riksdagen att regeringen snarast ska ge Assistanskommittén i uppdrag att utreda. Kommittén ska analysera och redovisa för- och nackdelar med ett samlat kostnadsansvar och ansvar för en och samma huvudman, staten, när det gäller personlig assistans. Assistanskommittén arbetar sedan juli 2004 på regeringens uppdrag med att göra en översyn av personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om assistansersättning (LASS).

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-10-13 Debatt: 2005-10-19 Beslut: 2005-10-26

Betänkande 2005/06:SoU7 (pdf, 83 kB)

Betänkande 2005/06:SoU4

Regeringen har berättat för riksdagen om sin syn på vården i livets slutskede. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sa också nej till motioner om bland annat vård i livets slutskede och dödshjälp.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2005-10-27 Debatt: 2005-11-16 Beslut: 2005-11-16

Betänkande 2005/06:SoU4 (pdf, 4102 kB)

Betänkande 2005/06:SoU3

Regeringen har redovisat hur den fördelat pengar från allmänna arvsfonden under 2004. Riksdagen godkände regeringens redovisning.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2005-10-13 Debatt: 2005-11-09 Beslut: 2005-11-09

Betänkande 2005/06:SoU3 (pdf, 147 kB)

Betänkande 2005/06:SoU2

Riksdagen sade nej till ett fyrtiotal motioner i olika läkemedelsfrågor. Riksdagen hänvisade till tidigare ställningstaganden och pågående arbeten på området. En motion hade lämnats in med anledning av en dom i EG-domstolen om det svenska apoteksmonopolet och den innehöll förslag på avreglering av detaljhandeln med läkemedel. Motionen hade lämnats in med stöd av en särskild bestämmelse i 3 kap. 13 § riksdagsordningen om händelse av större vikt. Övriga motioner hade lämnats in under den allmänna motionstiden 2004.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 15
Justering: 2005-10-18 Debatt: 2005-11-16 Beslut: 2005-11-16

Betänkande 2005/06:SoU2 (pdf, 315 kB)

Betänkande 2005/06:SoU1

Riksdagen ger regeringen i uppdrag att pröva en modell där pengar från spelbolagens överskott används till att motverka spelberoendet. En särskild utredare ser för närvarande över lagstiftningen inom spel- och lotteriområdet. Om utredaren inte lyfter frågan om att använda överskottet från spelverksamheten för att motverka spelberoende vill riksdagen att regeringen skyndsamt prövar en sådan modell. Beslutet grundar sig på ett förslag från socialutskottet. Riksdagen godkänner regeringens budgetförslag för 2006 för utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg men har beslutat att Handikappombudsmannen, HO, ska få ytterligare 3 miljoner kronor. HO har fått ökade möjligheter att ingripa vid diskriminering och för att HO med full kraft ska kunna arbeta med detta behövs mer pengar anser riksdagen. Riksdagen höjer också budgetanslagen för viss verksamhet för personer med funktionshinder med 2 miljoner kronor. Pengarna ska gå till Ågrenska stiftelsen som arbetar med barn med sällsynta diagnoser. Höjningen ska bestå även 2007 och 2008.

Förslagspunkter: 59 Reservationer: 40
Justering: 2005-12-01 Debatt: 2005-12-14 Beslut: 2005-12-14

Betänkande 2005/06:SoU1 (pdf, 1604 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.
Paginering